• Halmstads webbplatser

Larsfrid och Vilhelmsfält

Fördjupad översiktsplan

Larsfrid och Vilhelmsfält är industriområden i östra Halmstad som ska omvandlas till en mer blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och grönområden. Nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området. Siktet är inställt på år 2050 och arbetet sker i samverkan med berörda fastighetsägare.

Från verksamhetsområde till levande, hållbar blandstad

När Larsfrid och Vilhelmsfält en gång etablerades så var det på jordbruksmark i stadens utkant, men allt eftersom staden har vuxit så har de fått ett alltmer centralt läge. Idag ligger området nära centrum, stationen och högskolan och förbinder östra stadsdelarna och östra stranden. Det nya läget innebär att det ställs nya förväntningar på området och dess innehåll. Här finns stora utvecklingsmöjligheter!

I kommunens översiktsplan är Larsfrid och Vilhelmsfält utpekade som omvandlingsområden. Det innebär att området på 30 års sikt ska skifta från dagens industriområde till en mer blandad stadsdel med verksamheter, bostäder, service, offentliga miljöer och grönstruktur.

Verksamhetsområdet är idag stort och välfungerande. Ungefär 10 procent av kommunens arbetsplatser ligger där. Vissa verksamheter som finns i området kan kombineras med och även gynnas av att det byggs bostäder, medan andra verksamheter är svårare att förena med intilliggande bostäder.

Lämplig markanvändning, genomförandefrågor och förslag till etappindelning är alla delar av arbetet med den fördjupade översiktsplanen som nu tas fram.

Samtidigt pågår arbete med utveckling av flera detaljplaner för att upprätta ny verksamhetsmark i andra delar av kommunen.

Larsfrid och Vilhelmsfält ligger i östra Halmstad. I bakgrunden syns Östra stranden.

Med sikte på 2050

År 2050 beräknas Halmstad vara en kommun med 136 000 invånare, 30 procent större än idag. Den kraftiga tillväxten innebär att vi måste växa smart, hållbart och använda vår mark effektivt.

Omvandlingen av Larsfrid och Vilhelmsfält är en del av utvecklingen av centrala Halmstad och kommer vara en lång process, där siktet är inställt på år 2050.

Omvandlingen kommer att ske successivt i olika etapper. Halmstad kommun har arbetat fram en utbyggnadsplan som visar på när delområdena är aktuella för utbyggnad. Dagens uppskattning är att Larsfrid byggs under första halvan av 2030-talet och att Vilhelmsfält följer under andra halvan av 2030-talet.

Fördjupad översiktsplan tas fram

Nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält. Det innebär bland annat att det görs utredningar och analyser av vilka förutsättningar området har och i hur stor omfattning området kan omvandlas. Den fördjupade översiktsplanen blir en grund för när det så småningom kommer att tas fram detaljplaner för olika delar av området.

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?

Översiktsplanen Framtidsplan 2050 är ett strategiskt dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas för att sammantaget bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

När den fördjupade översiktsplanen för Larsfrid och Vilhelmsfält vinner laga kraft utgör den en del av översiktsplanen och ersätter de riktlinjer som finns för aktuellt område i den kommunövergripande översiktsplanen i en avgränsad del får ett mer detaljerat innehåll. Den kommunövergripande översiktsplanen ersätts då av fördjupningen inom dess planområdesgräns.

Översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är viktiga strategiska verktyg som visar viljeriktningen av hur mark- och vattenområden i kommunen ska planeras. Översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen är vägledande för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Efter att den fördjupade översiktsplanen antas kommer ett flertal detaljplaner att tas fram och det är först därefter som fastighetsägare kan ansöka om bygglov för ändrad markanvändning.

Dialog med fastighetsägare

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen bygger på dialog mellan kommunen och fastighetsägare i området. Kommunen har ett väldigt begränsat markägande inom planområdet och har därmed ingen egen möjlighet att genomföra omvandlingen.

En samverkan med fastighetsägare är en förutsättning för att planerna ska kunna förverkligas.

Kommunen har inte för avsikt att tvångsinlösa fastigheter för att en omvandling ska ske på Larsfrid och Vilhelmsfält. Kommunen kan däremot köpa in fastigheter som är ute till försäljning, men agerar då som vilken köpare som helst.

Lämna synpunkter under samrådet

Kommunen kommer under planprocessens gång att bjuda in till informationsmöten och dialog för att ta del av tankar och synpunkter från berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare.

När ett förslag finns framtaget kommer ett formellt samråd och granskning att ske i enlighet med plan- och bygglagen. Information kommer då att skickas ut till alla berörda och möjlighet finns att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunen kommer också att informera och svara på frågor på ett samrådsmöte.

Andra verksamhetsområden i Halmstad

Halmstad har flera verksamhetsområden, men många av dem är redan utbyggda. För att verksamheterna på Larsfrid och Vilhelmsfält ska kunna flytta och nya verksamheter ska kunna etablera sig i kommunen så behövs ny verksamhetsmark. Nya områden är utpekade i kommunens översiktsplan och kommunen arbetar nu med att ta fram detaljplaner för dessa.

Tidsplan

Inledande arbete 2019

Halmstads kommun beslutade 2019 att ta fram en fördjupad översiktsplan för Larsfrid och Vilhelmsfält. Arbetet inleddes med att utreda förutsättningarna för omvandling, vilka år 2021 presenterades i Planeringsförutsättningar, ett underlag till den fördjupade översiktsplanenPdf, 36.6 MB. Pdf, 36.6 MB.

Därefter pausades arbetet i väntan på den kommunövergripande översiktsplanen. Framtidsplan 2050 antogs 2023 och anger att Larsfrid och Vilhelmsfält ska omvandlas till en mer blandad stadsdel med både verksamheter, bostäder, service, offentliga miljöer och grönstruktur.

Nystart hösten 2023

Under hösten 2023 startades arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen upp igen. Flera utredningar och analyser ska tas fram. Den fördjupade översiktsplanen kan ses som ett ramverk för den kommande utvecklingen och ska underlätta genomförandet av planens intentioner. Den blir en grund för utformningen av kommande detaljplaner i området.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå fram till början av 2025.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Uppstart

1 april 2019

Samråd

Ej beslutat än.

Granskning

Ej beslutat än

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2026.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

I utbyggnadsplanen är planerad byggstart för Larsfridsområdet 2031–2035. Vilhelmsfält följer efter under 2035–2040.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området heter Ö2 i kartan.