Larsfrid och Vilhelmsfält

Fördjupad översiktsplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Larsfrid och Vilhelmsfält är industriområden som på sikt ska omvandlas till en mer blandad stadsbebyggelse. Nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området.

År 2050 kan Halmstad vara en kommun med 150 000 invånare. Den kraftiga tillväxten innebär att vi måste växa smart och hållbart. Marken i stadens centrala lägen måste användas på ett effektivt sätt.

I kommunens översiktsplan är Larsfrid och Vilhelmsfält utpekade som omvandlingsområden. Det innebär att området på 30 års sikt ska skifta till en mer blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och offentliga platser.

Fördjupad översiktsplan

Sedan 2019 pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för området. Det innebär bland annat att det görs utredningar och analyser av vilka förutsättningar området har och i hur stor omfattning området kan omvandlas. Den fördjupade översiktsplanen kommer att utgöra en grund för när det så så småningom kommer att tas fram detaljplaner för olika delar av området.

Flygbild över Larsfrid och Vilhelmsfält. I bakgrunden syns Östra stranden.

Frågor och svar

När sker omvandlingen av området?

Förändringen av Larsfrid och Vilhelmsfält är en lång process där siktet är inställd på år 2050. Omvandlingen kommer att ske successivt och hänsyn tas till de verksamheter som i dag finns i området.

Vissa verksamheter kan kombineras med och även gynnas av att det byggs bostäder, medan andra verksamheter är svårare att förena med intilliggande bostäder.

Kommer kommunen att tvångsinköpa fastigheter?

Nej, att tvångsinlösa fastigheter är inte kommunens huvudstrategi för att en omvandling ska ske på Larsfrid och Vilhelmsfält. Kommunen kan köpa in fastigheter som är ute till försäljning, men agerar då som vilken köpare som helst.

Kommer kommunen att bestämma allt som sker i området utan att fastighetsägarna har något att säga till om?

Alla berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare kommer att få ta del av framtagna handlingar och får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Det gäller både för det kommande förslaget till fördjupad översiktsplan och för de detaljplaner som så småningom tas fram. Möjligheterna till insyn och påverkan är reglerad i plan- och bygglagen.

Hur sker dialogen med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen bygger på ett nära samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området. Kommunen har ingen egen möjlighet att genomföra omvandlingen utan en samverkan behövs för att planerna ska kunna förverkligas.

Kommunen kommer under processens gång att bjuda in till informationsmöten och dialog för att ta del av tankar och synpunkter från berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare.

När ett förslag finns framtaget kommer ett formellt samråd och granskning att ske i enlighet med plan- och bygglagen. Information kommer då att skickas ut till alla berörda och möjlighet finns att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådsmöte kommer även att anordnas där kommunen informerar om förslaget och svarar på frågor.

Tidsplan

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå fram till slutet av 2024.

Arbetet sker i nära samverkan med de fastighetsägare och verksamhetsutövare som finns på Larsfrid och Vilhelmsfält. Under processens gång kommer kommunen att bjuda in till dialog och informationsmöten för att ta del av tankar och synpunkter kring omvandlingen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Uppstart

1 april 2019

Samråd

Ej beslutat än

Granskning

Ej beslutat än

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området heter Ö2 i kartan.