• Halmstads webbplatser

Bostäder på Norra Utmarken – avbruten

Halmstad 7:20–7:22

Detaljplan

Planen är avbruten

Planarbetet avbröts 12 oktober 2022.

En sökande ville bygga bostäder på Norra Utmarken.

Planen i korthet

Den sökande ville bygga 180 bostäder på fastigheterna Halmstad 7:20, 7:21 och 7:22. På det aktuella området intill Norra Utmarken har det under längre tid bedrivits växthusodling.

Tidplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade positivt planbesked för projektet under våren 2021. De beslutade dock att avbryta planarbetet 12 oktober 2022. Anledningen är att Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats, och att området inte är utpekat i kommunens översiktsplan.

Försvarsmakten har även pekat ut området som ett så kallat påverkansområde för buller eller annan risk. Detta i anslutning till skjut- och övningsfält av riksintresse för totalförsvaret. De anser därför att det är olämpligt att bygga bostäder på platsen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Våren 2021

Planen avbruten

12 oktober 2022

Karta över planområdet