• Halmstads webbplatser

Bostäder och kontor i Harplinge

Harplinge 1:11, 1:13 och 5:49, HARf1

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheterna i de centrala delarna av Harplinge har tidigare använts bland annat för kommunal verksamhet i form av äldreboende och förskola. Den nya detaljplanen ska ge fler bostäder till orten.

Planförslaget i korthet

Harplinge är i Framtidsplan 2050, kommunens översiktsplan, utpekat som ett servicesamhälle som utvecklas och växer kraftigt.

I planförslaget under samrådsskedet prövades användningen B, bostäder samt C, centrumverksamhet på fastigheten Harplinge 1:13. Kommunen resonerade då att användningsbestämmelserna kunde bidra till en flexibel användning av fastigheten och att detaljplanen skulle vara hållbar över tid. Kommunen har under detaljplaneprocessen sett över användningen C, centrumverksamhet och har efter
övervägande justerat plankartan till användningsbestämmelsen B, bostäder.

Kommunens resonemang kring justerad användning är att det inte finns belägg för att möjliggöra för fler centrumverksamheter i området. Risken är allt för stor att den befintliga centrumnoden som finns i Harplinge utarmas om centrumverksamhet på fastigheten möjliggös. Kommunen anser därför att det befintliga centrum som finns i Harplinge bör utvecklas och det med hjälp av att möjliggöra för fler bostäder
på Harplinge 1:13. Fler bostäder i området kan på det sätt öka köpkraften i det befintliga centrumet.

Fler bostäder

Att tillåta användingen B innebär att den största byggnadsarean som föreslogs i planförslaget under samrådsskedet om 650 m² inom egenskapsområdet där huvudbyggnaden (före detta äldreboendet och förskolan) kan öka. I granskningsförslaget tillåts en total byggnadsarea på 1100 m² inom fastigheten.
Det innebär att fler bostäder kan rymmas inom ytan och ger ett ökat bidrag till kommunens bostadsförsörjning.

Två väggar med konstverk, reliefer.

"Änkeleken" och "Harpans bygd" av Erik Nilsson

Erik Nilssons reliefer

Mellan samråd och granskning har även en konsult som med expertkompetens inom restaurering och konservering undersökt möjligheterna att flytta Erik Nilssons konstverk i huvudbyggnaden på fastigheten Harplinge 1:13. Stucco Maestro Sweden AB bedömmer att konstverken kan tas ned och restaureras för att sedan monteras upp på annan plats. Nedmonteringen är komplicerad och kostsam, men möjlig.

Historik

Fastigheten Harplinge 1:13 var först ett äldreboende som troligtvis uppfördes runt 1890. Efter att ha byggts om och byggts ut i omgångar, avvecklades äldreboendet någon gång på 60- eller 70-talet. Fastigheten började då användas som förskola och fritidsgård med replokaler i källaren. Där startade Gyllene Tider sin karriär, i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Läs mer om det i dokumentet "Kulturhistorisk (antikvarisk) utredning" längre ner på sidan.

En Kulturhistorisk utredning för fastigheten Harplinge 5:49 har tagits fram av Kulturmiljö Halland mellan samråd och granskning. Kulturmiljö Halland bedömmer byggnaden på fastigheten som bevarandevärd

Lokalerna är inte längre ändamålsenliga och byggnaden är idag tomställd. Risken att byggnaden fortsatt förfaller är allt för stor om ett rivningsförbud införs, utifrån resonemang om ekonomi, användningsområden och trygghet. Därför föreslår kommunen inget rivningsförbud för det före detta äldreboendet. 

Tidsplan

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag9 juni 2020
Samråd18 oktober–15 november 2022
Granskning14 juni–5 juli 2023
AntagandeAntagen av kommunstyrelsen den 10 oktober 2023.
Laga kraft3 november 2023

Dokument

Flygfoto som visar tre tomter.

Planområdets gräns syns i vitt ovanpå flygfoto från 2021.

Karta över området