Bostäder och kontor i Harplinge

Harplinge 1:11, 1:13 och 5:49, HARf1

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheterna i de centrala delarna av Harplinge har tidigare använts bland annat för kommunal verksamhet i form av äldreboende och förskola. Den nya detaljplanen ska ge mer flexibla möjligheter och hålla över tid när orten utvecklas.

Planförslaget i korthet

Harplinge är i Framtidsplan 2050, kommunens översiktsplan, utpekat som ett servicesamhälle som utvecklas och växer kraftigt. Planförslaget innebär en mer flexibel användning för fastigheterna och inkluderar möjligheter för både bostads- och centrumverksamhet, i jämförelse mot tidigare detaljplan som var mer begränsande.

Syftet är en detaljplan som är hållbar över tid och som kan anpassas till ortens ändrade förutsättningar. Den skulle även göra det möjligt att komplettera områdets bostadsutbud och centrumverksamhet längs med huvudstråket till Harplinge centrum.

Vid ny detaljplan ska de kommunala fastigheterna Harplinge 1:13 och Harplinge 5:49 möjliggöra för bostadsändamål och centrumverksamhet. Den privata fastigheten Harplinge 1:11 ska möjliggöra för bostäder.

Kommunen ska även utreda om en ökad byggrätt är möjlig på Harplinge 1:13. Största byggnadsarea är 650 kvadratmeter. Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är +49 meter över angivet nollplan vilket innebär en nockhöjd på cirka 15 meter.

Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.

Historik

Fastigheten Harplinge 1:13 var först ett äldreboende som troligtvis uppfördes runt 1890. Efter att ha byggts om och byggts ut i omgångar, avvecklades äldreboendet någon gång på 60- eller 70-talet. Fastigheten började då användas som förskola och fritidsgård med replokaler i källaren. Där startade Gyllene Tider sin karriär, i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Läs mer om det i dokumentet "Kulturhistorisk (antikvarisk) utredning" längre ner på sidan.

Lokalerna är inte längre ändamålsenliga och byggnaden är idag tomställd. Risken att byggnaden fortsatt förfaller är allt för stor om ett rivningsförbud införs, utifrån resonemang om ekonomi, användningsområden och trygghet. Därför föreslår kommunen inget rivningsförbud för det före detta äldreboendet. 

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

9 juni 2020

Samråd

18 oktober–15 november 2022

Granskning

Andra kvartalet 2023

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen senast tredje kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samrådshandlingar

Nya handlingar kommer ut inför granskning, våren 2023.

Flygfoto som visar tre tomter.

Planområdets gräns syns i vitt ovanpå flygfoto från 2021.

Karta över området