• Halmstads webbplatser

Avgifter för hemtjänst och äldreomsorg

Halmstads kommun tar ut avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribution. Här kan du se hur din avgift räknas ut och vad den högsta sammanlagda avgiften är.

Högsta avgiften höjs från 1 januari

Högsta månadsavgiften för hemtjänst höjs från 2 359 kronor till 2 574 kronor från 1 januari 2024. Det innebär att du betalar högst 2 574 kronor i månaden år 2024 – oavsett vad du har i pension och tillgångar.

Du kan också betala ett lägre belopp om din betalningsförmåga är låg. För att vi ska kunna räkna på dina förutsättningar ska du fylla i en inkomstförfrågan. Du som har hemtjänst eller andra insatser får en blankett och mer information via brev i december. Du kan också fylla i inkomstförfrågan digitalt. Du hittar den bland självservice och e-tjänster.

 

Socialtjänstlagen styr kommunens rätt att ta ut avgifter. I lagen regleras även den högsta avgiften som kommunen får ta ut. Denna förändras årligen. Även övriga avgifter och matkostnader justeras årligen.

Din avgift omprövas varje år

Din avgift omprövas varje år. För att räkna ut din avgift tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till flera faktorer, exempelvis:

 • dina inkomster
 • dina bostadskostnader
 • ditt civilstånd.

Uppgifterna lämnar du i en inkomstförfrågan. Denna skickas ut med posten varje år men du kan också svara genom att klicka på den lila knappen nedan.

Inkomstförfrågan

"Högsta avgift" – vad du som mest behöver betala

Dina kostnader för hemtjänst kan bli högst 2 574 kronor i månaden år 2024 – oavsett vad du har i pension och tillgångar.

Summan kallas "högsta avgift” och fastställs i socialtjänstlagen. Den uppdateras varje år och gäller från 1 januari. Högsta avgiften baseras på prisbasbeloppet, som för år 2024 är 57 300 kronor.

Högsta avgift omfattar:

 • hemtjänst i särskilt boende (äldreboende), eget boende och korttidsboende
 • trygghetslarm
 • bäddpaket.

Kostnader för mat och hyra ingår inte.

Beräkning av din betalningsförmåga

Grund för beräkningen

Din avgift beräknas utifrån din inkomst och är individuell. Vi tar
hänsyn till:

 • din boendekostnad
 • eventuellt bostadstillägg eller bostadsbidrag
 • ett minimibelopp för levnadskostnader.

Genom beräkningen får vi fram vad som kallas avgiftsutrymme – din betalningsförmåga. Det innebär att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Så beräknas din avgift

+ Nettoinkomst per månad: inkomst efter skatt
- Boendekostnad eller hyra per månad
+ Eventuellt bostadstillägg eller bostadsbidrag
- Minimibelopp per månad (se nedan)
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) i kronor per månad

Minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader

Minimibeloppet är en summa som dras av från din inkomst när din betalningsförmåga beräknas. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen (kapitel 8) och ska täcka normala levnadskostnader, enligt Konsumentverkets beräkning.

Följande levnadskostnader ingår i minimibeloppet:

 • Livsmedel (alla måltider)
 • Fritid
 • Dagstidning
 • Hemförsäkring
 • Kläder och skor
 • Hygien
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Hushållsel i eget boende
 • Förbrukningsvaror
 • Möbler och husgeråd
 • Läkemedel
 • Resor
 • Telefon

Om du bor på särskilt boende (äldreboende) anses vissa kostnader ingå i boendet och ditt minimibelopp blir då lägre.

Reglerna för minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut pengar om du saknar medel för att täcka dina normala levnadskostnader. Då är det i stället ditt ansvar att ansöka om bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd Länk till annan webbplats. eller ekonomiskt bistånd för att höja din inkomst.

Köp av färdiglagad mat

Om du faktureras för färdiglagad mat från hemvårdsförvaltningen höjs ditt minimibelopp. Därmed sänks ditt avgiftsutrymme och eventuellt även din hemtjänstavgift. Det beror på att färdiglagad mat kostar mer än den du lagar själv.

Du kan ansöka om höjt minimibelopp

Om dina levnadskostnader ökar, kan du ansöka hos hemvårdsförvaltningen om att få högre minimibelopp. Då kan du eventuellt få en minskad avgift.

Din ansökan kan bara gälla sådana normala levnadskostnader som ingår i minimibeloppet.

I ansökan ska du intyga alla kostnader med skriftligt underlag, till exempel kvitton och läkarintyg. Kostnaderna behöver vara regelbundet återkommande och vara högre än vad som anses vara normala levnadskostnader.

Ansök om höjt minimibelopp

Överklaga din avgift

Du kan överklaga kommunens beslut om storleken på din avgift. Överklagandet ska vara skriftligt.

Du får anvisningar för hur du gör tillsammans med det avgiftsbeslut som skickas till dig.

Lämna eller skicka överklagandet till Halmstads kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet på posten.

Skriv ”Till förvaltningsrätten i Göteborg” på överklagandet. När kommunen har läst bestämmer handläggarna om de ska ändra beslutet eller skicka överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Avgifter för äldreboende

För dig som bor på ett äldreboende (särskilt boende) finns det tre fasta kostnader att betala: hyra, matkostnad och hemtjänstavgift. Nedan hittar du avgifterna för 2024.

Hyra

Fakturering

Storleken på hyran varierar mellan olika bostäder. Hyr du av kommunen får du faktura för föregående månad. Du behöver inte betala samma månad som du får fakturan, istället betalar du månaden efter. Till exempel, om du får en faktura i mars kan du betala den fram till slutet av april. Hyr du av en privat utförare får du faktura direkt från denne.

Observera: Det kan finnas vissa särskilda boendeformer som inte omfattas av hyreslagen (jordabalken) och för dessa gäller andra hyresregler. I dessa fall har kommunen rätt att ta ut en avgift för boendet utöver hemtjänstavgiften.

Ansök om anstånd med betalning av faktura

Fortsätta bo med din partner

Om du vill bo med din partner kan ni bo tillsammans i parboende på samma särskilda boende, även om din partner inte har något omfattande omsorgsbehov. Ni behöver då ha bott tillsammans tidigare.

Det är du som har behovet av äldreboende som ska ansöka om biståndsinsatsen, ”parbo”.

Dubbel hyreskostnad vid inflyttning till det särskilda boende

Om du flyttar in på ett särskilt boende och samtidigt måste betala hyra för din gamla bostad, kan du ansöka om reducerad (nedsatt) hyra.

Du kan få reducerad hyra i upp till tre månader när du betalar två hyror samma månad. Om din make, maka eller sambo bor kvar i bostaden tar vi hänsyn till din halva av boendekostnaden.

Du får en blankett för ansökan när du flyttar in. Du kan också kontakta kommunen för att få blanketten skickad till din adress eller ansöka via vår e-tjänst. Du måste lämna in din ansökan till hemvårdsförvaltningen inom tre månader från det datum du tackat ja till plats på särskilt boende och därmed börjar betala hyra.

Tänk på att du ska ha lämnat in din inkomstförfrågan och att du ska bifoga avflyttningsbekräftelse eller försäljningsunderlag för din tidigare bostad.

Ansök om reducerad hyra

Mat

På ett äldreboende (särskilt boende) kostar maten 130 kronor per dygn. Det innebär en månadskostnad på 3 886 kronor.

I beloppet ingår samtliga måltider under dygnet, inklusive tillagningskostnad och råvaror.

Du betalar alltid för maten. Ett tillfälligt avdrag för matkostnader kan dock göras om du enstaka dagar avstår samtliga måltider: frukost, lunch och middag.

Om du avstår ska du lämna besked senast dagen innan. Du får då avdrag på matkostnaderna för hela dagen, och inte per måltid. Undantag görs om du vistas på sjukhus.

Månadsvis avdrag för matkostnaden är endast möjligt när den kost som boendet erbjuder inte kan tillgodose ditt behov av specialkost.

Hemtjänstavgift

För hemtjänstinsatser i särskilt boende betalar du en månadsavgift baserad på dina ekonomiska förutsättningar eller den högsta avgiften på 2 574 kronor.

I månadsavgiften ingår både omsorg och service.

Till service räknas exempelvis servering, fram- och avdukning, rengöring, diskning samt städ och tvätt. Servicearbetet likställs med utförd hemtjänst i eget boende med mer än 15 timmar per månad.

Om du visats på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad kan du få avdrag på hemtjänstavgiften.

In- och utflyttning

När din lägenhet är klar för inflyttning ska du flytta in så fort som möjligt, i regel inom sju dygn från datumet för erbjudandet. I samband med inflyttningen får du information av personal från boendet om praktiska frågor, hyresbetalning med mera.

Du betalar hyra från det datum som du har tackat ja och boendeplatsen är inflyttningsklar. När du flyttar ut, betalar du till och med då lägenheten är tömd och slutstädad.

Avgift för hemtjänstinsatser

Fram till 31 december 2024 gäller följande avgifter.

Avgift vid avbeställning av hemtjänstinsatser

Om du behöver avbeställa en planerad hemtjänstinsats ska du göra det minst två dagar i förväg.

Avbeställer du inte får du betala en avgift som motsvarar 30 minuters hemtjänst.

Vi tar inte ut någon avgift om du blivit akut sjuk eller vistats på sjukhus och därför inte har kunnat avbeställa i tid.

Hemtjänst i eget boende

Avgiften för hemtjänst är 257 kronor per timme och person.

Du betalar för den tid som du får hemtjänst. Personalen registrerar start- och stopptid för varje besök med hjälp av ett mobilt tidsregistreringssystem.

Avgiften räknas per person. Hemtjänstutföraren ansvarar för att rapportera in den registrerade tiden hos kunden till hemvårdsförvaltningen.

Kostnaden för hemtjänst i eget boende räknas in i högsta avgift.

Hemtjänst i äldreboende

För hemtjänstinsatser i särskilt boende betalar du en månadsavgift baserad på dina ekonomiska förutsättningar eller den högsta avgiften på 2 574 kronor.

I månadsavgiften ingår både omsorg och service.

Till service räknas exempelvis servering, fram- och avdukning, rengöring, diskning samt städ och tvätt. Servicearbetet likställs med utförd hemtjänst i eget boende med mer än 15 timmar per månad.

Om du visats på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad kan du få avdrag på hemtjänstavgiften.

Bäddpaket

77 kronor per paket.

Kostnaden för bäddpaket (hyra av sängkläder, handdukar med mera) räknas in i högsta avgift.

Trygghetslarm

386 kronor i månaden.

Om du har haft trygghetslarm kortare tid än en månad, betalar du avgift från den dag larmet installerades. Om du säger upp larmet mitt i en månad betalar du till den dag larmet monteras ner.

Kostnaden för trygghetslarm räknas in i högsta avgift.

Matkostnad för dig som är 65–74 år

73 kronor per måltid.

Avgiften gäller måltider på kommunens restauranger för pensionärer mellan 65 och 74 år utan biståndsbeslut. Matkostnader räknas inte in i högsta avgift.

Matkostnad för dig som är över 75 år

65 kronor per måltid.

Avgfiten gäller dig som är 75 år eller äldre, eller har ett biståndsbeslut på matkort eller matdistribution. Matkostnader räknas inte in i högsta avgiften.

Korttidsboende (korttidsplats, växelvård eller avlastningsplats)

Om du vistas på ett korttidsboende betalar du en hemtjänstavgift på 86 kronor och en matkostnad 130 kronor per dag.

Hemtjänstavgiften räknas in i högsta avgift, men inte matkostnaderna.

Du betalar alltid för maten. Ett tillfälligt avdrag kan dock göras om du enstaka dagar väljer att avstå samtliga måltider: frukost, lunch och middag.

Du måste lämna besked om att du avstår från måltiderna senast dagen innan. Undantag görs om du vistas på sjukhus.

Dagverksamhet

Du som har plats i dagverksamhet betalar inte någon avgift. Däremot behöver du betala matkostnaden på 65 kronor per dag.

Om din situation förändras

Förändrade inkomster eller utgifter

Om din inkomst eller boendekostnad ändras under året ska du meddela detta till Halmstads kommun för att få rätt avgift.

Om dina levnadskostnader ökar, kan du ansöka om höjt minimibelopp.

Ansök om höjt minimibelopp

Att flytta från en kommun till en annan

Om du flyttar mellan två kommuner mitt i en månad, kan du behöva betala högsta avgiften till båda kommunerna. För att undvika det, planera in din flytt till ett månadsskifte i samråd med inflyttningskommunen.

Fakturor och betalning

Hemtjänstavgifter, trygghetslarm, matkostnader och hyra på särskilt boende betalas en månad i efterskott. Du betalar via faktura, autogiro eller e-faktura. Är ni två i hushållet som har gemensamma hemtjänstinsatser får ni varsin faktura.

Alla poster som du betalar för och som finns på din faktura är inrapporterade från respektive utförare av omsorg och service, exempelvis från hemtjänstgrupp, särskilt boende, seniorrestaurang och korttidsboende.

Fakturan kommer runt den 20:e varje månad och förfallodatum är nästkommande månad.

Betala med autogiro

Du kan välja att betala via autogiro. Då dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och hur mycket som kommer att dras. Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar, samt OCR-nummer. Du kan ansöka om autogiro via din internetbank.

Betala med e-faktura

Du kan välja att betala via e-faktura. Då kan du betala både egna fakturor eller betala som anhörig till en annan person som är kund hos oss.

Du anmäler dig till tjänsten e-faktura i din internetbank. Har du frågor, kontakta kommunen.

Felaktig faktura

Om du anser att den faktura du fått är felaktig eller om du vill bestrida den, ring kommunen.

Om du har betalat fel avgift

Om du – eller ombud som god man eller en närstående – har lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att du har betalat för låg avgift, har kommunen rätt att kräva in mellanskillnaden.

Skickar du inte in de uppgifter vi begär, kan du komma att få betala den högsta avgiften.

Har kommunen tagit ut för hög avgift, får du tillbaka pengarna.

Om du inte kan betala din faktura

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan beviljas förlängs fakturans betalningsdatum.

Du ansöker via e-tjänst. Om du beviljas anstånd är det viktigt att du betalar fakturan innan anståndstidens slut. Dröjsmålsränta debiteras för anståndstiden enligt räntelagen.

Ansök om anstånd med betalning av faktura

Fullmakt – om någon ska företräda dig

En fullmakt är en giltig handling där du som är ger någon annan rätten att företräda dig. En fullmakt behövs i alla situationer där någon ska företräda dig. Exempel på när fullmakt kan behövas:

 1. Du vill att någon annan ska företräda dig i kontakter med hemvårdsförvaltningen.
 2. Om du väljer att någon annan än du eller din make eller maka ska ta emot beslut och fakturor åt dig. Detta uppger du i din inkomstförfrågan.

Fullmakten kan begränsas i omfattning och tid. Den gäller till slutdatum eller till dess att den återkallas av dig.

Fullmakt för avgiftsärenden

Bostadstillägg för äldre

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.