Avgifter för hemtjänst och äldreomsorg

Halmstads kommun tar ut avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribution. Här kan du se hur din avgift räknas ut och vad den högsta sammanlagda avgiften är.

Det är socialtjänstlagen som styr rätten för kommunen att ta ut avgifterna. I lagen regleras även den högsta avgiften som kommunen får ta ut. Högsta avgift förändras årligen.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen hänsyn till flera faktorer som:

 • Dina inkomster
 • Bostadskostnader
 • Civilstånd
 • Minimibeloppet som du ska ha kvar för övriga levnadskostnader

Detta görs genom att du får fylla i en inkomstförfrågan. Är ni två i hushållet som har beviljade insatser ska båda lämna in en varsin inkomstförfrågan.

Du kan välja att avstå från att skicka in inkomstförfrågan och därmed få din avgift individuellt prövad. Då får du betala fullt pris per dag för de insatser du fått beviljade.

Inkomstförfrågan

Högsta avgift

Dina kostnader för hemtjänst kan bli högst 2 138 kronor i månaden år 2021. Den högsta avgiften uppdateras varje år.

Det finns en del kostnader som inte räknas in i högsta avgiften, till exempel tillkommer en kostnad för mat och hyra. Det gäller både i eget boende och i äldreboende.

Ditt individuella avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är den högsta avgift som du som enskild individ kan betala. För hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård får du aldrig betala mer än ditt individuella avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är ett högkostnadsskydd och dina sammanlagda avgifter får inte överstiga detta belopp eller högsta avgift.

För att räkna ut ditt avgiftsutrymme tar kommunen hänsyn till din inkomst, eventuellt bostadstillägg eller bostadsbidrag, boendekostnad och minimibeloppet.

Minimibelopp

Minimibeloppet är den summan som dras från din inkomst innan avgiftsutrymmet kan fastställas. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen (SoL) kapitel 8. Följande levnadskostnader ingår i minimibeloppet:

 • Livsmedel (alla måltider)
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror
 • Resor
 • Möbler och husgeråd
 • Läkemedel

Om du inte uppnår minimibeloppet är det din egen skyldighet att ansöka om bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd Länk till annan webbplats. eller ekonomiskt bistånd för att höja din inkomst och täcka minimibeloppet.

Höjt eller sänkt minimibelopp

Minimibeloppet är lägre vid äldreboende då vissa kostnader anses ingå i boendet. Om dina levnadskostnader ökar, kan du ansöka om höjt minimibelopp vilket kan medföra en minskad avgift.

Ansök om höjt minimibelopp

Överklaga din avgift

Du kan överklaga kommunens beslut om avgiftens storlek. Det gör du genom att skriva ett brev som du ställer till Förvaltningsrätten i Göteborg, och lämnar eller skickar till kommunen. Du ska lämna in din överklagan inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Antingen ändrar kommunen ditt beslut så som du begär, eller så skickar de vidare handlingarna till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Avgifter för äldreboende

För dig som bor på ett äldreboende (även kallat särskilt boende) finns det tre fasta kostnader att betala: Hyra, matkostnad och hemtjänstavgift.

Hyra

Storleken på hyran varierar mellan olika bostäder. För de lägenheter som kommunen hyr ut, faktureras för föregående månad. Det innebär exempelvis att maj månads hyra faktureras i juni. Hyra för lägenheter som ägs av privata utförare, faktureras direkt av den privata utföraren. När du flyttar in, betalas hyran från det datum som du tackat ja och boendeplatsen är inflyttningsklar. När du flyttar ut, betalas hyran till och med då lägenheten är tömd och slutstädad.

Du kan ansöka om reducerad hyra i upp till tre månader, om du har dubbla boendekostnader. Det gäller under den tid det tar att göra dig av med ditt förra boende. Om din make, maka eller sambo bor kvar i bostaden, är det halva boendekostnaden som det tas hänsyn till. Du får en blankett för detta när du flyttar in. Tänk på att du ska ha lämnat in din inkomstförfrågan och att du ska bifoga avflyttningsbekräftelse eller försäljningsunderlag för din tidigare bostad.

Ansök om reducerad hyra

Mat

På ett äldreboende kostar maten 112 kronor per dygn, vilket är 3 662 kronor i månaden.

Du kan få tillfälligt avdrag om du avstår från samtliga måltider under en eller flera dagar – frukost, lunch och middag. Du måste meddela att du avstår mat senast dagen innan. Då får du avdrag för hela dagen (alltså inte per måltid).

Du kan endast få helt avdrag för månadsvis matkostnad när erbjuden kost på det särskilda boendet inte kan tillgodose ditt behov av specialkost.

Hemtjänstavgift

För hemtjänstinsatser i äldreboende betalar du en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme, upp till den högsta avgiften (se den inledande texten på denna sida). I avgiften ingår service vid måltider, som servering, fram-och avdukning, rengöring och diskning. Detta likställs med utförda hemtjänsttimmar i eget boende med mer än 15 timmar per månad.

Avdrag för avgiften kan endast ske om du vistats på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad.

Avgift för hemtjänstinsatser

Från och med 1 mars 2021 gäller följande avgifter:

Avgift vid avbeställning av hemtjänstinsatser

Det är ditt ansvar att lämna återbud inför planerade hemtjänstinsatser minst två dagar innan besöket ska utföras. En avgift som motsvarar 30 minuters hemtjänst tas ut om din avbeställning uteblir. Undantaget är om du blivit akut sjuk eller vistats på sjukhus och därför inte kunnat avbeställa i tid.

Hemtjänst i eget boende

Avgiften för hemtjänst är 214 kronor per timme och person.

Avgiften för hemtjänst debiteras för utförd tid och räknas per person. Det är personalen som registrerar en start- och stopptid vid varje besök med hjälp av ett mobilt tidsregistreringssystem.

Kostnaden för hemtjänst i eget boende räknas in i högsta avgift.

Hemtjänst i äldreboende

För hemtjänstinsatser i äldreboende betalar du en månadsavgift baserat på ditt avgiftsutrymme, upp till den högsta avgiften (se den inledande texten på denna sida). I avgiften ingår service vid måltider, som servering, fram-och avdukning, rengöring och diskning. Detta likställs med utförda hemtjänsttimmar i eget boende med mer än 15 timmar per månad.

Avdrag för avgiften kan endast ske om du vistats på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad.

Bäddpaket

64 kronor per paket.

Kostnaden för bäddpaket räknas in i högsta avgift.

Trygghetslarm

321 kronor i månaden.

Om du har haft trygghetslarm kortare tid än en månad, betalar du avgift från den dag larmet installeras till den dag larmet monteras ner. Kostnaden för trygghetslarm räknas in i högsta avgift.

 Matkostnad för dig som är 65–74 år

68 kronor per måltid.

Detta gäller måltider på kommunens restauranger för pensionärer mellan 65 och 74 år utan biståndsbeslut. Matkostnader räknas inte in i högsta avgift.

Matkostnad för dig som är över 75 år

61 kronor per måltid.

Detta gäller dig som är 75 år eller äldre, eller har ett biståndsbeslut på matkort eller matdistribution. Matkostnader räknas inte in i högsta avgift.

Korttidsboende – korttidsplats, växelvård, avlastningsplats och trygghetsplats

Vid vistelse på ett korttidsboende betalar du en hemtjänstavgift på 71 kronor och en matkostnad på 122 kronor per dag. Hemtjänstavgiften räknas in i högsta avgift, men inte matkostnaderna.

Tillfälligt avdrag kan endast ske om du avstår från samtliga måltider under en eller flera dagar – frukost, lunch och middag. Du måste meddela att du avstår mat senast dagen innan. Då får du avdrag för hela dagen (alltså inte per måltid).

Dagverksamhet

Du som har plats i dagverksamhet betalar ingen avgift. Däremot behöver du betala matkostnaden på 61 kronor per dag själv.

Om din situation förändras

Förändrade inkomster eller utgifter

Om din inkomst eller boendekostnad ändras under året ska du meddela detta till Halmstads kommun för att få rätt avgift.

Om dina levnadskostnader ökar, kan du ansöka om höjt minimibelopp. Då kan du eventuellt få en minskad avgift.

Ansök om höjt minimibelopp

Att flytta från en kommun till en annan

Om du flyttar mellan två kommuner mitt i en månad, kan du behöva betala högsta avgiften till båda kommunerna. För att undvika det, planera in din flytt till ett månadsskifte i samråd med inflyttningskommunen.

Fakturor och betalning

Hemtjänstavgifter, trygghetslarm och matkostnader betalas en månad i efterskott via faktura, autogiro eller e-faktura. Är du sambo, gift eller i registrerat partnerskap och ni har gemensamma hemtjänstinsatser, faktureras halva tiden var och ni får varsin faktura.

Alla poster du betalar för och som finns på fakturan är inlämnade från respektive utförare av vård och service, exempelvis hemtjänstgrupp, äldreboende, seniorrestaurang, korttidsboende med flera.

Fakturan kommer runt den 20:e varje månad.

Betala med autogiro

Du kan välja att betala via autogiro. Då dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och hur mycket som kommer att dras. Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar, samt OCR-nummer. Du kan ansöka om autogiro via din internetbank.

Betala med e-faktura

Anmälan till tjänsten e-faktura gör du i din egen internetbank. Leta upp Halmstads kommun i listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyll sedan i anmälningsformuläret. Nästa gång du betalar en faktura från Halmstads kommun i din internetbank kan du även följa den länk som visas för att komma till anmälningsformuläret. Har du frågor, kontakta kommunen.

Felaktig faktura

Om du anser att den faktura du fått är felaktig eller om du vill bestrida den, ring kommunen.

Om du har betalat fel avgift

Om du lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift betalats, har kommunen rätt att kräva in mellanskillnaden för upp till tolv månader tillbaka i tiden. Skickar du inte in begärt underlag, kan du komma att få betala den högsta avgiften.

Har kommunen tagit ut för hög avgift, får du tillbaka pengarna.

Om du inte kan betala din faktura

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en viss faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare. Om din ansökan beviljas förlängs fakturans betalningsdatum.

Du ansöker via e-tjänst. Om du beviljas anstånd är det viktigt att du betalar fakturan innan anståndstidens slut. Dröjsmålsränta debiteras för anståndstiden enligt räntelagen.

Ansök om anstånd med betalning av faktura

Fullmakt – om någon ska företräda dig

En fullmakt är en giltig handling där du som är ger någon annan rätten att företräda dig. En fullmakt behövs i alla situationer där någon ska företräda dig. Exempel på när fullmakt kan behövas:

 1. Du vill att någon annan ska företräda dig i kontakter med hemvårdsförvaltningen.
 2. Om du väljer att någon annan än du eller din make eller maka ska ta emot beslut och fakturor åt dig. Detta uppger du i din inkomstförfrågan.

Fullmakten kan begränsas i omfattning och tid. Den gäller till slutdatum eller till dess att den återkallas av dig.

Fullmakt för avgiftsärenden

Bostadstillägg för äldre

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka.