• Halmstads webbplatser

Överklaga beslut

Du som bor i Halmstads kommun (är folkbokförd eller har fastighet) kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två typer av överklagande som du kan göra: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förenklat kan sägas att när kommunen agerar som en myndighet överklagas besluten genom förvaltningsbesvär medan politiska beslut överklagas genom laglighetsbesvär.

Plan- och byggärenden överklagas i regel genom förvaltningsbesvär. Detta trots att vissa beslut, till exempel detaljplaner kan tyckas beröra samtliga kommuninvånare och i regel antas av kommunfullmäktige.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen inte haft rätt att fatta beslutet, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar domstolen om kommunen överskridit sin befogenhet när den fattade beslutet, till exempel om det har begåtts något formellt fel eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten i Göteborg senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kapitlet kommunallagen. Om ditt överklagande godkänns av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Kommunen måste då fatta ett nytt beslut i frågan.

Förvaltningsrätten prövar enbart lagligheten, inte lämpligheten i besluten.

Vart du ska skicka din din begäran om laglighetsprövning framgår i ditt beslut. Ärendets karaktär avgör vilken instans som överklagan ska lämnas till. Generellt gäller:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Du måste ange vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det är olagligt.

Vid laglighetsprövning kan domstolen bara pröva om beslutet ska upphävas eller om det ska gälla. Domstolen kan alltså inte ändra beslutet.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen. Detaljplaner med mera överklagas till mark- och miljödomstolen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Vissa beslut tillkännages dock istället på kommunens officiella anslagstavla. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet eller från den dag beslutet anslagits på anslagstavlan att överklaga det.

Så här gör du för att överklaga

Överklaga en skolplacering (förskoleklass)

Om du anser att Barn- och ungdomsförvaltningen inte har följt de riktlinjer som gäller för Halmstads kommun vid placering i förskoleklass kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Överklagan skickas till Barn- och ungdomsnämnden som bedömer ifall överklagan inkommit i rätt tid. Överklagan ska ha inkommit till barn- och ungdomsnämnden inom tre veckor från det att nämndprotokollets justering tillkännagivits via kommunens officiella anslagstavla.

För att överklaga ska du skriva ett brev. Det måste innehålla följande:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Kopia på skolans beslut
  • Varför du anser att beslutet är fel? Kort text om vad du anser är fel.
  • Elev och vårdnadshavares namn, personnummer och adress.
  • Telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta dig).
  • Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig).
  • Tänk också på att du behöver skriva under överklagan. Finns det två vårdnadshavare måste båda skriva under.
  • Texten ”Till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg”.

Adressera och skicka dokumenten till:

Barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun
Box 155
301 05 Halmstad

Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.