• Halmstads webbplatser

Gå i Halmstad

I Halmstads kommun är cirka sju procent av alla resor rena gångresor, men faktum är att nästan alla resor börjar och slutar med gång. Antingen som enda färdsätt eller på väg till cykeln, bilen eller kollektivtrafiken. Förbättringar i gångnätet är därför betydelsefullt för många.

I kommunens "Plan för transportsystemet" fastslås att gång ska ha högsta prioritet av trafikslagen i Halmstad och därför bör få mer plats i trafikplaneringen. Ambitionen är att andelen gångresor ska uppgå till tio procent av det totala resandet år 2050. Därför har kommunen tagit fram en gångplan som fokuserar på gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggör att de som går har egna behov och förutsättningar ute i trafiken.

Gångplan

Syftet med gångplanen är att

 • identifiera brister i dagens gångnät
 • föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för gångtrafikanter i Halmstads kommun
 • utgöra underlag för åtgärdsplanering och prioritering under de kommande fem åren
 • fastställa standarder för utformning och drift av gångnätet.

Gångbana

Gångbana är en väg för gångtrafikanter där gångtrafikanter går avskilt från motortrafik. Gångbanan kan vara fristående, i anslutning till gata (trottoar) eller i form av en kombinerad gång- och cykelbana. Kopplingen till viktiga målpunkter och en hög och kontinuerlig standard lägger grunden för ett attraktivt gångnät.

Gångbanor ska finnas:

 • på samtliga gator där hastighetsbegränsningen överstiger 30 km/h
 • intill skolor och förskolor
 • där trafikflödet överstiger 400 fordon per dygn.

Exempel på lösningar för att skapa ökad trafiksäkerhet för gående

Separering mellan gångtrafikanter och cyklister

Gångtrafikanter och cyklister har olika förutsättningar, hastigheter och utrymmesbehov. Längs stråk där både gångtrafikanter och cyklister är många, särskilt där cyklister håller höga hastigheter, bör gångtrafikanter och cyklister separeras. Separering, genom exempelvis linjemålning eller beläggning, kan öka tryggheten för dem som går samtidigt som framkomligheten för cyklisterna blir bättre.

Gångtrafikanter och cyklister ska separeras

 • där det är stora flöden av både gångtrafikanter och cyklister
 • där supercykelstråk överlappar med det lokala gång- och cykelnätet
 • på centrala gång- och cykelvägar med övervägande andel gångtrafikanter.

Gång- och cykeltunnlar

Tunnlar ska vara utformade så att de upplevs trafiksäkra och trygga. God sikt, belysning och tydlig linjeföring eftersträvas för att uppnå detta. Regelbunden renhållning, kontroll av belysning och klottersanering i och kring tunnlarna är viktiga för att säkerställa trygga tunnlar året om.

Utifrån en inventering i gångplanen så kommer de gång- och cykeltunnlar som inte uppfyller trygghet- och trafiksäkerhetskraven att utredas och åtgärdas.

Hjärtliga stråk

"Hjärtliga stråk" är kommunens prioriterade stråk för gående. Dessa stråk kommer, likt supercykelstråken, ha en särskild hög standard och underhåll.

"Hjärtliga stråk" ska vara tydliga, synliga och inbjudande och erbjuda följande kvaliteter:

 • Trygghet
 • Bekvämlighet
 • Attraktivitet
 • Lekfullhet
 • Belysning
 • Sittplatser
 • Skugga
 • Växtlighet

Utöver dessa kvaliteter ska stråken erbjuda en upplevelserik promenad för både Halmstadbor och besökare, oavsett ålder och funktionsförmågor, genom integrering av olika upplevelser.

Läsa hela planen

Vill du läsa hela gångplanen?

Kontakta kommuns kundcenter för att få ta del av planen.