• Halmstads webbplatser

Kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård, habilitering och rehabilitering. Här kan du också läsa om särskild hjälp med tandvård.

Kommunal hälso- och sjukvård är till för dig som:

 • bor i ett äldreboende
 • bor i en av socialnämndens grupp- eller servicebostäder (även privata)
 • har omsorgsinsatser från hemtjänsten (även privata) och är inskriven i hemsjukvården
 • har personlig assistans
 • har boendestöd, i vissa fall (kontakta din vårdcentral först)
 • deltar i daglig verksamhet enligt LSS
 • bor i Halmstads kommun och är inskriven i den kommunala hemsjukvården

Du kan få hjälp med:

 • medicinska bedömningar och behandlingar
 • råd och stöd i medicinska frågor
 • habilitering – träning för dig som fötts med en funktionsnedsättning eller fått den tidigt i livet
 • rehabilitering – träning för dig som har fått en funktionsnedsättning senare i livet

Hemsjukvård – om du inte kan ta dig till vårdcentralen

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen av medicinska skäl, kan du få hälso- och sjukvård i din bostad. Hemsjukvården finns tillgänglig dygnet runt och du kan till exempel få hjälp med mediciner eller träning. Hemsjukvården arbetar även förebyggande, exempelvis med att förhindra fallolyckor och undernäring.

Du kan få hemsjukvård tillfälligt eller för en längre tid, beroende på hur dina behov ser ut. Det kostar inget att få hemsjukvård.

Ansök om hemsjukvård

För att få hemsjukvård, kontakta din vårdcentral.

Vårdplanering

Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering. Du kan låta en närstående delta i planeringen.

Personalen inom hemsjukvården

Det är kommunens personal som ger dig din sjukvård. I kommunen arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Ibland kan läkare komma på hembesök till dig. Det är Region Halland som ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården.

Även om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården har du alltid rätt att söka hjälp på vårdcentral och sjukhus.

Tillfällig vård efter en sjukhusvistelse

Du kan få tillfällig hemsjukvård om du till exempel har varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar.

Du kan även få komma till ett korttidsboende vid ett enskilt tillfälle om du har ett omfattande behov av omvårdnad som inte kan lösas med andra insatser.

Habilitering och rehabilitering vid funktionsnedsättning

Habilitering är stöd och behandling till dig med funktionsnedsättning för att du ska få möjlighet att bibehålla och utveckla dina förmågor. Din funktionsnedsättning kan vara medfödd eller har uppstått i tidig ålder. Även dina närstående kan få stöd.

Rehabilitering hjälper dig att återskapa dina förmågor om du har fått en skada i vuxen ålder. Din funktionsnedsättning kan bero på exempelvis en olycka eller sjukdom.

Ansök om habilitering eller rehabilitering

Barn under 18 år ska kontakta Region Halland, i första hand sin vårdcentral, som kan remittera vidare till olika specialistverksamheter.

Om du bor i gruppbostad, eller är över 18 år och har andra insatser från kommunen, kan du kontakta kommunen för att få hjälp med habilitering och rehabilitering.

Här kan du få hjälp hos kommunen

Du kan få hjälp av Kommunrehab på hemvårdsförvaltningen om du:

 • bor i något av kommunens äldreboenden (ej privata),
 • Är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp av hälso- och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen om du:

En del i din rehabilitering kan vara att få hjälp till arbete, sysselsättning eller studier.

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel, kan den verksamhet som ansvarar för din habilitering eller rehabilitering hjälpa dig.

Tandvård – stöd och bidrag

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ha möjlighet att få särskild hjälp med tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. För att få hjälp med ansökan, vänd dig till en kontaktperson, exempelvis sjuksköterska om du har hemsjukvård, socialsekreterare inom socialförvaltningen om du har insatser inom socialförvaltningen eller personal på vårdcentral om du inte har hemsjukvård.

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du har problem med tänderna, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för tandvård.

Om du är missnöjd med din vård eller behandling

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland Länk till annan webbplats. för att få råd.

För dig som arbetar inom vården

Nationell patientöversikt

Det är inte alltid du besöker samma vårdenhet. Ibland måste du till sjukhuset och ibland kanske du får kommunal sjukvård via hembesök. Detta innebär också att det inte är samma personal som behandlar dig varje gång. Patientdatalagen gör det möjligt för olika vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler, det kallas sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring ökar patientsäkerheten eftersom vi kan dela information mellan vårdgivare.

Halmstads kommun har kunnat ta del av andra vårdgivares journalanteckningar
sedan flera år tillbaka. Från och med våren 2023 kommer även vi dela med oss
av information som finns i vårt journalsystem till andra vårdgivare, såsom Region
Halland. Detta innebär att utvalda delar av dina journaluppgifter blir tillgängliga
för andra vårdgivare.

De som deltar i din vård kan se dina uppgifter, om du vill

Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i din vård och som har behov av uppgifterna som får ta del av din journal efter att du har gett samtycke. Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal. Du kan alltid välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga direkt för andra vårdgivare.

Du kan få information om vem som har läst din journal

Du har rätt att få veta om och när någon har läst din journal. Alla journalsystem
sparar uppgifter om vem som har tagit del av din information och när. Vill du exempelvis
veta vem som har läst din journal på vårdcentralen vänder du dig dit. Vill
du veta vem som har läst din journal hos Halmstads kommun vänder du dig till oss.

Om du inte vill dela dina journaluppgifter

Du har rätt att spärra dina uppgifter i journalen. Det innebär att andra vårdgivare
inte kan ta del av dina journaluppgifter, men de kan se att det finns spärrade uppgifter.
För att spärra din journal kontaktar du din patientansvariga sjuksköterska,
fysioterapeut eller arbetsterapeut i Halmstads kommun.

Frågor och svar om sammanhållen journal

Vem kan se mina uppgifter?

Du måste tillfrågas och ge ditt samtycke innan vårdpersonal får ta del av dina uppgifter hos en annan vårdgivare. Det är enbart den vårdpersonal som deltar i din vård och som är säkert identifierad och som har behov av uppgifterna för att kunna ge dig god och säker vård, som får ta del av dina journaluppgifter i den sammanhållna journalen.

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?

Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?

Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. Det måste finnas en vårdrelation och du ska ha gett ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst och när det gjordes. Varje vårdenhet gör systematisk uppföljning av loggar. Du har rätt att få ta del av dessa loggar.

Jag vill inte vara med i Sammanhållen journal!

Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal genom att begära spärr. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Kan jag spärra mina uppgifter?

Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter ska spärras för Sammanhållen journal. Du avgör också om och när en spärr ska tas bort.

Om du inte vill att din journal i Halmstads kommun ska vara tillgänglig för andra vårdgivare ska du fylla i en spärrblankett.

När du valt att spärra uppgifter får du själv komma ihåg att berätta för vårdpersonalen sådant som de behöver veta, för att kunna ge dig god och säker vård.

Du kan när som helst begära att få spärren borttagen.

Om du är vårdnadshavare har du inte rätt att begära spärr för ditt barns journal.

Halmstads kommun har enbart möjlighet att spärra journaluppgifter som finns i vårt journalsystem. Om du vill spärra journaluppgifter som finns i Region Hallands journalsystem ska du vända dig till dem: Journalspärrservice Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Telefonnr: 010-476 19 47 Epost: journalsparrservice@regionhalland.se Eller ladda ner spärrblankett från www.1177.se/Halland/patientjournalenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Du fyller i och signerar blanketten och skickar tillbaka den till Journalspärrservice.

Vad händer om jag spärrar?

Det framgår i Sammanhållen journal att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill lämna ut de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen. Spärrade uppgifter som finns hos en annan vårdgivare kan enbart hävas av den vårdgivaren.

Vad händer om jag blir medvetslös?

Om journaluppgifterna är ospärrade kan nödöppning göras (direkt). Om journaluppgifterna är spärrade måste vårdpersonal begära att spärren tillfälligt hävs hos den vårdgivare som spärrat uppgifterna på din begäran. Först därefter blir uppgifterna möjliga att läsa.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journal gäller bara inom Sverige.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Finns mina journaler på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

Hur är det med informationssäkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndigheter.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i Sammanhållen journal.