• Halmstads webbplatser

Särskilt boende för personer med funktions­nedsättning

Om du behöver mer stöd än du kan få hemma, kan du flytta till en servicebostad eller gruppbostad.

Information på lättläst svenska

Om du behöver bo med personal
som kan ge vård till personer med funktionsnedsättning
kan du söka om bostad med särskild service.
Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad.

Servicebostad

En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad.

En servicebostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus.

Du kan få stöd av en fast personalgrupp dygnet runt, utifrån ditt behov.

Gruppbostad

Att bo i gruppbostad passar dig som har ett så omfattande behov av tillsyn och omvårdnad att mer eller mindre ständig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som är fördelade kring gemensamma utrymmen. Du får service, omvårdnad och stöd utifrån dina behov och önskemål.

Gemensamhetslokaler

I både servicebostaden och gruppbostaden finns det gemensamhetslokaler som fungerar som ett komplement till den egna lägenheten och som den samlande punkten för de som bor på boendet. I dessa lokaler finns möjlighet till samvaro och aktiviteter utifrån de boendes egna önskemål och intressen.

Ansök om särskilt boende

Kostnader

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning ska ha möjlighet till samma levnadsstandard som alla andra, utan några merkostnader. Du behöver därför inte betala för de insatser du har rätt till enligt LSS och socialtjänstlagen.

Har du insatser enligt socialtjänstlagen kan du däremot få betala avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter om du har inkomst av hel förtidspension, eller annan inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Kommunen är skyldig att se till att du får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov. I det ingår mat, kläder, tandvård, fritid och semester samt kostnader på grund av din funktionsnedsättning som inte täcks på annat sätt.

Hyra

Hyreskostnaden varierar, men får vara högst 9011 kronor. Kommunen tar beslut om ett hyrestak, hur hög hyran maximalt får vara, varje år.

Du som betalar hyra för bostad med särskild service kan söka bostadstillägg Länk till annan webbplats..

Mat

Du får själv betala din mat. Om det serveras en måltid i anslutning till en insats kan du behöva betala en självkostnadsavgift för det (det vill säga inte mer än vad kommunen betalat för maten).

Fritid

Du betalar för dina egen fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, men inte för de merkostnader som kan uppstå på grund av din funktionsnedsättning.

Resor

Du betalar själv kostnaderna för dina resor.

Läkarbesök och medicin

Om du bor i bostad med särskild service är det kommunen som ansvarar för hälsa och sjukvård, upp till läkarnivå. Kommunen ansvarar även för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Du har samma högkostnadsskydd Länk till annan webbplats. för läkarbesök och medicin som alla andra.

Förbrukningsartiklar

Du betalar själv för förbrukningsartiklar för till exempel hygien, tvätt och städ.

Personal

Du behöver inte betala för material som personalen behöver för att utföra sitt arbete och för arbetsmiljöskydd, till exempel tvättlappar och engångshandskar.

Lagar som styr insatsen

Korttidsvistelse är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. (LSS).