• Halmstads webbplatser

Hantering av personuppgifter i Halmstads kommun

Det är viktigt för oss som kommun att alla som bor och arbetar i Halmstad känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här beskrivs övergripande hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Vi hanterar personuppgifter om dem som bor och verkar i Halmstad inom flera av våra verksamheter. Vilken information som kommunen hanterar om dig, beror på vilken av våra verksamheter du varit i kontakt med, eller vilken service du använt.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

  • som du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid anmälningar, ansökningar och genom kommunikation inom förskola, skola, vård och omsorg och annat.
  • som skapas när vi hanterar och behandlar dina ärenden/uppdrag för exempelvis förskoleplatser, betyg och utredningar.
  • som används i tjänster som exempelvis Unikum och Dexter (skolsystem).
  • som vi hämtar från andra källor, exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och andra vårdgivare.
  • som skapas via cookies (kakor) när du besöker vår webbplats.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sitt ansvarsområde. Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta kommunen.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det finns ett syfte med att ha dem kvar. Sedan ska uppgifterna tas bort. Personuppgifter som behandlas av kommunen Ingår ofta i allmänna handlingar, men inte alltid. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, till exempel socialtjänstlagen, patientdatalagen och arkivlagen. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller uppgifterna på annat sätt är sekretessbelagda. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Halmstads kommun är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Du har rätt att veta hur vi som kommun hanterar dina personuppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Rätt till tillgång, registerutdrag

Du har rätt att få information om, och ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det kallas registerutdrag. Halmstads kommun ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer du få meddelanden om det.

Beställ registerutdrag

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta kommunen eller dataskyddsombudet och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt att göra invändningar

När Halmstads kommun behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om kommunen inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste kommunen upphöra med behandlingen.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Halmstads kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har kommunen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om Halmstads kommun behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Halmstads kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till kommunen via våra konton i sociala medier. Det innebär att kommunen aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller skola.

Frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras

Kontaktuppgifter till Halmstads kommun

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta kommunen. För kontakt med Halmstads kommuns dataskyddsombud använd samma kontaktuppgifter som ovan.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Så hanteras dina personuppgifter i kommunens olika verksamheter

Hantering av personuppgifter i kommunens bolag

De kommunala bolagen har egna webbplatser där du kan läsa om hur de behandlar sina personuppgifter. Du når dem via startsidan under menyn "Halmstads webbplatser".