• Halmstads webbplatser

Hantering av person­uppgifter – hemvårds­nämnden

Nämnden är personuppgiftsansvarig för hemvårdsförvaltningens verksamheter, till exempel äldreomsorg, särskilt boende, hemsjukvård, hemtjänst och andra biståndsinsatser.

Insamling av personuppgifter

Hemvårdsförvaltningen samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag och skyldigheter samt för att leverera de tjänster som erbjuds.

Hemvårdsförvaltningen har verksamhet inom ett brett område med flera målgrupper så som kunder, anställda, leverantörer, med flera. Beroende på aktuell relation så samlas flera sorters uppgifter in. Det kan till exempel vara namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, bilder, uppgifter om hälsotillstånd, ekonomiska uppgifter och relation till kund eller anställd.

Hemvårdsförvaltningen behandlar skyddsvärda och känsliga personuppgifter. Personnummer används för att kunna identifiera och säkerställa att insatser och tjänster utförs till rätt person och är ett exempel på en skyddsvärd uppgift. Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om hälsa för en kund eller patient som behandlas för att kunna utföra de uppgifter som ingår i socialtjänst och hälso och sjukvård.

Personuppgifter hämtas in från den enskilde personen, men i vissa fall även från annat håll. Till exempel annan myndighet samt från allmänt tillgängliga källor så som folkbokföringsregister. Halmstads kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda personer finns registrerade med namn, personnummer, adress och civilstånd. Uppgifterna i detta register kommer från Skatteverket.

När du ansöker om biståndsinsatser

Hemvårdsförvaltningen samlar in personuppgifter från den som till exempel ansöker om biståndsinsatser och som blir aktuell för en biståndsbedömning eller uppföljning av beslut. Uppgifterna behövs för att förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag och för att de är skyldiga enligt lag. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

När du är kund och tar del av hemvårdsförvaltningens tjänster

Personuppgifter samlas in från de personer som är kunder till oss. Med kund avses en person som tar del av hemvårdsförvaltningens tjänster vilket kan innebära hemtjänst, äldreboende eller hemsjukvård och förebyggande verksamhet med flera. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse och samtycke.

När du är anställd eller jobbar på uppdrag av oss

Hemvårdsförvaltningen samlar in personuppgifter från den som söker anställning, är anställd, levererar tjänster eller som arbetar på uppdrag av förvaltningen. Uppgifterna används till exempel för att förvaltningen ska kunna uppfylla sitt uppdrag, fullgöra avtal och för att de ska följa aktuell lagstiftning, exempelvis Lagen om anställningsskydd, Semesterlagen och Lagen om offentlig upphandling. Den rättsliga grunden är avtal, rättslig förpliktelse eller uppgift av allmänt intresse.

När du är anhörig till kund eller anställd

Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt att personuppgifter om dig som anhörig till kund eller till anställd samlas in och behandlas. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

När du kommunicerar med hemvårdsförvaltningen eller hemvårdsnämnden via e-post, telefon eller annan kanal

När du interagerar med hemvårdsförvaltningen via e-post, telefon, webb, fax, e-tjänst eller personligen kan de samla in personlig information, exempelvis namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation samt information om ditt ärende. Informationen används för att hantera ditt ärende och för att kunna kommunicera med dig.

E-post som kommer in är normalt sett en allmän handling som registreras och hålls ordnad i enlighet med Arkivlagen, detta gäller dock till exempel inte privata meddelanden. Förvaltningen uppmanar alla att inte skicka e-post innehållande integritetskänsliga eller känsliga uppgifter. Om en tredje person omnämns i e-post skickad till hemvårdsförvaltningen kan de, beroende på innehållets karaktär, komma att informera den tredje personen om att vi behandlar personuppgifter om honom eller henne. Den rättslig grunden är uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

När du är samarbetspart till hemvårdsförvaltningen

Hemvårdsförvaltningen samlar in personuppgifter från en del av de som i någon form samarbetar med oss. Exempel på samarbetspartners är andra kommuner, myndigheter, region, högskola, organisationer och företag. Den rättsliga grunden kan vara avtal, samtycke, rättslig förpliktelse eller uppgift av allmänt intresse.

Annan användning av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att användas som underlag för statistik, uppföljning och planering inom hemvårdsförvaltningens verksamhet. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Behandling av dina personuppgifter

Hemvårdsförvaltningen värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt enligt gällande lagar samt förvaltningens egna riktlinjer.

Alla anställda inom Halmstads kommun arbetar under en sekretesslagstiftning som innebär att man endast hanterar de personer som man har rätt att hantera och att man inte får röja vad man fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Hemvårdsförvaltningen hanterar uppgifterna endast under den tidsperiod som krävs för att kunna utföra uppdraget samt utifrån vad som regleras i aktuell lagstiftning eller enligt överenskommelse.

När förvaltningen kombinerar annan information (det vill säga information som inte i sig själv identifierar en enskild individ) med personlig information, behandlar de den kombinerade informationen som personlig information.

Under vissa omständigheter är det nödvändigt att personer tillhandahåller personuppgifter för att förvaltningen ska kunna utföra sina uppdrag på ett korrekt och säkert sätt. Behandlingar är i vissa fall nödvändiga för att de ska kunna fullgöra olika avtal gentemot den registrerade eller så är de skyldiga enligt lag att behandla uppgifterna.

Behandlingar kan även vara nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse eller som är en del av myndighetsutövning. I regel sker all behandling för att den är nödvändig och lagstyrd, i annat fall informeras du om möjligheten att avstå den aktuella behandlingen av personuppgifter.

Lagar som främst tillämpas

 • Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Hälso och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

Behandling av personuppgifter vid användning av tillsyn via trygghetskamera

Anledningen till att vi behandlar personuppgifter i samband med tillsyn via trygghetskamera är för att kunna erbjuda ett tryggt alternativ till fysiskt besök av personal.

Den rättsliga grunden för behandligen är att hemvårdsnämnden har en så kallad "uppgift av allmänt intresse" som följer av socialtjänstlagen (2001:453). För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter krävs ett integritetshöjande samtycke från dig och från din närstående om ni bor tillsammans varaktigt. Du och din eventuella närstående kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Personuppgifter behandlas vid tillsyn då alla tillsyner registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Personuppgifterna kommer att sparas.

Det är endast de personer som arbetar vid trygghetslarmscentralen som har tillgång till personuppgifterna. Leverantören av utrustning och system har också möjlighet att ta del av personuppgifterna vid felsökning eller annan teknisk åtgärd.

Behandling av personuppgifter när du får hjälp med inköp via e-handel

Hemvårdsnämnden upphandlar digital beställning av varor med flera butiker som erbjuder e-handel. Syftet är att säkra ett brett utbud av e-handelsbutiker för ökad valfrihet för dig som beviljats hjälp med inköp.

Du beställer via butikens webb, vilket inkluderar betalningssystem samt plock och packning av varor.

På denna sida kan du läsa mer om hur inköp via e-handel går till och vilka butiker som är aktuella i ditt hemtjänstområde.

Inköp via e-handel innebär automatiserad behandling av personuppgifter. Därför behöver du lämna dina personuppgifter till e-handelsbutiken. Du lämnar för- och efternamn, bostadsadress, personnummer och kontaktuppgifter.

Hemvårdsnämnden och e-handelsbutiken är gemensamt ansvariga för att tillgodose dina rättigheter enligt GDPR. Du kan därför vända dig till hemvårdsförvaltningen om du behöver hjälp att utöva dina rättigheter enligt GDPR gentemot e-handelsbutiken.

Här hittar du kontaktuppgifter till Halmstads kommun.

Exempel på en rättighet är om du vill veta vilka personuppgifter butiken behandlar om dig och varför.

Mer information om dina rättigheter enligt GDPR hittar du här.

Behandling av personuppgifter, Äldreenkäten från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen frågar varje år de äldre vad de tycker om äldreomsorgen. De skickar enkäter till personer som är 65 år eller äldre och som bor i sitt ordinarie hem och har hjälp av hemtjänst eller i särskilda boenden för äldre (äldreboende). Enkäten heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

För att kunna skicka ut enkäten samlar Socialstyrelsen in personuppgifter från kommunerna: personnummer och vilken typ av äldreomsorg personen får. Hemvårdsnämnden delar dessa uppgifter med Socialstyrelsen, med rättslig grund i uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1e GDPR och 12 kap 5§ socialtjänstlagen (2001:543).

I enkäten finns frågor om bland annat hälsa, ensamhet, trygghet, oro och bemötande från personalen.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i undersökningen "Vad tycker de äldre om äldresomsorgen?". Länk till annan webbplats.

Personuppgifter till tredje part, personuppgiftsbiträde

Hemvårdsförvaltningen kan komma att dela dina uppgifter med part som arbetar på uppdrag eller part som vi samverkar med för att utföra socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om IT-system.

Uppgifter kan lämnas ut till annan part så som exempelvis Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om för vilket ändamål som dina personuppgifter behandlas. Via e-tjänst kan du beställa ett registerutdrag som innehåller vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig.

Beställ registerutdrag

Personuppgiftsansvarig

Hemvårdsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom hemvårdsförvaltningens verksamheter, det vill säga Halmstads kommuns:

 • äldreboenden, äldrelägenheter och korttidsboende
 • hemtjänst och andra biståndsinsatser
 • hemsjukvård
 • Alla Hjärtans hus och andra mötesplatser och aktiviteter för seniorer
 • frivilligarbete
 • anhörigstöd
 • andra verksamheter inom hemvårdsförvaltningen.

Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Mer information om hantering av personuppgifter

På webbsidan om personuppgifter som gäller för hela Halmstads kommun kan du bland annat läsa mer om:

 • vad en personuppgift är
 • behandling av personuppgifter
 • vilka som kan se dina uppgifter
 • dina rättigheter som registrerad

Frågor eller synpunkter

Du har rätt att begära rättelse, begränsning av behandling, överföring, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.