• Halmstads webbplatser

Revisorer

Kommunens eget granskningsorgan heter kommunrevisionen och består av ett antal revisorer som väljs per mandatperiod av fullmäktige. Revisorernas uppgift är att varje år granska om den kommunala verksamheten har uppfyllt sina uppdrag på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat.

De granskningar som revisorerna gör identifierar problem, föreslår omprövningar av pågående verksamheter och ger förslag på förbättringar.

I kommunrevisionen finns tio förtroendevalda revisorer. Revisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunniga till revisionen i Halmstads kommun är PWC.

Revisorernas uppgift

Enligt kommunallagen ska revisorerna granska fyra områden:

  • verksamhetens ändamålsenlighet
  • tillfredsställande ekonomi
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunrevisionen (Kommunrev)