• Halmstads webbplatser

Revisions­rapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Det står i kommunallagen. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna sammanställer sin granskning i en revisionsrapport som skickas till berörda styrelser och nämnder. De granskningar som revisorerna gör identifierar problem, föreslår omprövningar av pågående verksamheter och ger förslag på förbättringar.

Revisorerna ska bland annat granska om kommunens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Om revisorerna har några synpunkter på verksamheten, ska berörda nämnder och bolagsstyrelser yttra sig över granskningen. Även dessa yttranden redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen framgår bland annat om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året. Revisionsåret sträcker sig fram till att bokslutet för föregående år är granskat och klart, vilket vanligtvis är i april.

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.

Förteckning av kommunens revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2023

Granskning av:

 • Fordonshantering
 • Intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar
 • Likvärdig skola – arbete/insatser för att främja skolnärvaro
 • Vuxenutbildning
 • Process för rekrytering och introduktion
 • Yttrande om årsredovisning 2023
 • God ekonomisk hushållning och balanskrav 2023
 • Yttrande om delårsrapport 2023
 • God ekonomisk hushållning och balanskrav delårsrapport 2023
 • Grundläggande granskning av nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen
 • Bygglovsprocessen
 • Arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld
 • IT- och informationssäkerhet

Revisionsrapporter 2022

Granskning av:

 • Årsredovisning
 • God ekonomisk hushållning
 • Kommunens delårsrapport
 • Grundläggande granskning gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 • Grundläggande granskning patientnämnden
 • Kommunens hantering av externa utförare inom hemtjänst och personlig assistans
 • Upphandlingsverksamheten, Halmstad stadsnät AB
 • Upphandlingsverksamheten, Hallands Hamnar Halmstad AB
 • Intern kontroll vid debitering och arrende
 • Uppföljning av placerade barn och unga
 • Exploateringsverksamheten samt redovisning av exploateringsprojekt
 • Styrning
 • Färdtjänst- och skolskjutsverksamhet
 • Planering inför framtidens äldreomsorg
 • Valnämnden
 • Sponsring
 • Lokalförsörjning
 • Grundläggande granskning av nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen
 • Förstudie Halmstads Fastighets AB hantering avseende avtalstecknande med Halmstads stadsnät AB

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.

Revisionsrapporter 2021

Granskning av:

 • Årsredovisning
 • God ekonomisk hushållning
 • Kommunens delårsrapport
 • Grundläggande granskning samtliga nämnder och styrelser inom kommunkoncernen
 • Allmänna handlingar
 • Ivesteringsprojekt Kattegattgymnasiet
 • Kommunstyrelsens investeringsplanering
 • Ägarstyrning
 • Pensionshantering och redovisning
 • Skogsförvaltning
 • Upphandlingsverksamhet LBVA
 • Detaljplaneprocessen
 • IT- och informationssäkerhet
 • Konsekvenser av covid 19 tillgång till utbildning
 • Styrning och ledning av handläggning inom LSS
 • Styrning och utveckling av förskolan
 • Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
 • Grundläggande granskning Patientnämnden
 • Grundläggande granskning Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel
 • Förstudie om kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.

Revisionsrapporter 2020

 • Granskning av kommunens årsredovisning
 • Granskning av kommunens delårsrapport
 • Grundläggande granskning av samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen (22 stycken) samt av patientnämnden och gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
 • Granskning av fastighetsnämndens projektering
 • Granskning av kattegattgymnasiet
 • Granskning av teknik- och fritidsnämndens delegation av beslutsrätt
 • Uppföljningsgranskning av kommunens klimatförebyggande arbete
 • Granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen
 • Granskning av kommunens it-styrning
 • Granskning av miljöarbete
 • Uppföljande granskning av arbetet med ungdomar som dömts för brott
 • Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning
 • Granskning av statsbidrag
 • Granskning av hantering av bygglovsärenden
 • Granskning av personal- och kompetensförsörjning
 • Granskning av resor och representation
 • Granskning av arbetsmiljön
 • Granskning av leverantörsregister och utbetalningar

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.