Revisions­rapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Det står i kommunallagen. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna sammanställer sin granskning i en revisionsrapport som skickas till berörda styrelser och nämnder. De granskningar som revisorerna gör identifierar problem, föreslår omprövningar av pågående verksamheter och ger förslag på förbättringar.

Revisorerna ska bland annat granska om kommunens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Om revisorerna har några synpunkter på verksamheten, ska berörda nämnder och bolagsstyrelser yttra sig över granskningen. Även dessa yttranden redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen framgår bland annat om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året. Revisionsåret sträcker sig fram till att bokslutet för föregående år är granskat och klart, vilket vanligtvis är i april.

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.

Förteckning av kommunens revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2021

 • Granskning av it och informationssäkerhet
 • Granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten
 • Granskning av pensionshantering och redovisning
 • Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av allmänna handlingar
 • Granskning av styrning och utveckling av förskolan
 • Granskning av konsekvenser av covid-19 - tillgång till utbildning
 • Granskning av detaljplaneprocessen
 • Granskning av investeringsprojekt Kattegattgymnasiet
 • Granskning av skogsförvaltning

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.

Revisionsrapporter 2020

 • Granskning av kommunens årsredovisning
 • Granskning av kommunens delårsrapport
 • Grundläggande granskning av samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen (22 stycken) samt av patientnämnden och gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
 • Granskning av fastighetsnämndens projektering
 • Granskning av kattegattgymnasiet
 • Granskning av teknik- och fritidsnämndens delegation av beslutsrätt
 • Uppföljningsgranskning av kommunens klimatförebyggande arbete
 • Granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen
 • Granskning av kommunens it-styrning
 • Granskning av miljöarbete
 • Uppföljande granskning av arbetet med ungdomar som dömts för brott
 • Granskning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning
 • Granskning av statsbidrag
 • Granskning av hantering av bygglovsärenden
 • Granskning av personal- och kompetensförsörjning
 • Granskning av resor och representation
 • Granskning av arbetsmiljön
 • Granskning av leverantörsregister och utbetalningar

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.