Revisions­rapporter

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Det står i kommunallagen. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisorerna sammanställer sin granskning i en revisionsrapport som skickas till berörda styrelser och nämnder. De granskningar som revisorerna gör identifierar problem, föreslår omprövningar av pågående verksamheter och ger förslag på förbättringar.

Revisorerna ska bland annat granska om kommunens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Om revisorerna har några synpunkter på verksamheten, ska berörda nämnder och bolagsstyrelser yttra sig över granskningen. Även dessa yttranden redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningsinsatser analyseras och bedöms i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen framgår bland annat om målen för den kommunala verksamheten har uppfyllts under året. Revisionsåret sträcker sig fram till att bokslutet för föregående år är granskat och klart, vilket vanligtvis är i april.

Kontakta kommunen om du vill ta del av kommunens revisionsrapporter.