• Halmstads webbplatser

Hantering av person­uppgifter – social­nämnden

Nämnden är personuppgiftsansvarig för socialförvaltningens verksamheter, till exempel förebyggande arbete och insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende.

Exempel på personuppgifter inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten behandlas personuppgifter så som till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer. Socialförvaltningen behandlar även känsliga uppgifter, framför allt uppgifter om hälsa. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge dig rätt till stöd och insatser.

Socialförvaltningen använder även personuppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. De har stöd i lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten för hanteringen av dessa uppgifter.

Insamling av personuppgifter

Socialförvaltningen samlar bara in och behandlar de uppgifter som behövs för att kunna utföra sina tjänster och skyldigheter mot dig.

Det är uppgifter:

  • som du själv lämnar när du ansöker om en insats eller liknande.
  • som kommunen hämtar från andra källor, exempelvis andra kommuner eller polisen.

För att ha en beredskap vid en olycka eller kris har förvaltningen även kontaktuppgifter till anhöriga för en del brukare och anställda.

Behandling av dina personuppgifter

Socialförvaltningen värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt enligt gällande lagar samt förvaltningens egna riktlinjer.

Alla anställda inom Halmstads kommun arbetar under en sekretesslagstiftning som innebär att man endast hanterar de personer som man har rätt att hantera och att man inte får röja vad man fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Personuppgifter behandlas som grundprincip endast så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter raderas enligt gällande lagstiftning. Det innebär att uppgifterna kommer att sparas under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Din integritet skyddas av dataskyddsförordningen som ställer krav på att kommunen ska ha en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Inom socialförvaltningens verksamheter behandlas personuppgifter främst utifrån:

  • Avtal
  • Allmänt intresse
  • Myndighetsutövning
  • Rättslig förpliktelse

Om vi vill publicera en bild på dig använder vi oss av den rättsliga grunden samtycke och du måste då godkänna användandet. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Personuppgifter till tredje part, personuppgiftsbiträde

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer i vissa fall delas med ett personuppgiftsbiträde (PUB). Ett PUB är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Det kan till exempel vara företag som levererar IT-system åt oss. Vi använder PUB för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om för vilket ändamål som ditt barns och dina egna personuppgifter behandlas. Via e-tjänst kan du beställa ett registerutdrag som innehåller vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ditt barn.

Beställ registerutdrag

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom socialförvaltningens verksamheter.

Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Mer information om hantering av personuppgifter

På webbsidan om personuppgifter som gäller för hela Halmstads kommun kan du bland annat läsa mer om:

  • vad en personuppgift är
  • behandling av personuppgifter
  • vilka som kan se dina uppgifter
  • dina rättigheter som registrerad

Frågor eller synpunkter

Du har rätt att begära rättelse, begränsning av behandling, överföring, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.