• Halmstads webbplatser

Hantering av person­­uppgifter – barn- och ungdoms­nämnden

Nämnden är personuppgiftsansvarig för barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, till exempel förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Exempel på personuppgifter

Barn- och ungdomsförvaltningen behandlar personuppgifter såsom till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress eller bild.

De behandlar även skyddsvärda och känsliga personuppgifter, för att kunna utföra sina uppdrag och ge barnet eller eleven en bra skolgång med rätt stöd och insatser. Med skyddsvärda personuppgifter menas exempelvis fullständiga personnummer. Med känsliga personuppgifter menas till exempel uppgifter om hälsa och etniskt ursprung. Detta förekommer bland annat i placering i anpassad grundskola eller utredningar vid behov av särskilt stöd, allergier, specialkost och modersmål.

Insamling av personuppgifter

Kommunen samlar bara in och behandlar de uppgifter som behövs för att kunna utföra sina tjänster och skyldigheter mot dig. Det är uppgifter:

 • som du själv lämnar när du kommunicerar med kommunen, till exempel vid anmälningar, ansökningar och genom kommunikation inom förskola och skola.
 • som skapas när kommunen hanterar och behandlar dina ärenden eller uppdrag för exempelvis förskoleplatser, betyg och utredningar.
 • som används i tjänster som exempelvis Unikum och kommunens e-tjänster.
 • som kommunen hämtar från andra källor, exempelvis Skatteverket och Region Halland. Detta görs för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav.

Behandling av dina personuppgifter

Barn- och ungdomsförvaltningen värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt enligt gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer.

Alla anställda inom Halmstads kommun arbetar under en sekretesslagstiftning som innebär att man endast hanterar de personer som man har rätt att hantera och att man inte får röja vad man fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Personuppgifter om ditt barn eller dig som vårdnadshavare behandlas som grundprincip endast så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter raderas enligt gällande lagstiftning. Det innebär att uppgifterna kommer att sparas under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Registerförteckning

I barn- och ungdomsförvaltningens registerförteckning framgår i detalj alla behandlingar av personuppgifter som förvaltningen gör, vad ändamålet är, vilka som berörs, varifrån uppgifterna tas, hur länge de sparas och om de delas med tredje part.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Din integritet skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer krav på att kommunen ska ha en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter behandlas personuppgifter främst utifrån:

 • Allmänt intresse
 • Myndighetsutövning
 • Rättslig förpliktelse
 • I vissa fall behövs samtycke för behandling av personuppgifter, exempel på detta är skolfotografering.

Lagar som främst tillämpas

 • Skollagen (2010:800)
 • Skolförordningen (2011:185)
 • Patientdatalagen (2014:821)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Varje skolforms läroplan.

Personuppgifter till tredje part, personuppgiftsbiträde

Barn- och ungdomsförvaltningen delar uppgifter med företag som levererar eller erbjuder tjänster inom respektive skolform, exempelvis IT-system. Företagen får endast behandla personuppgifterna enligt kommunens instruktioner och inte för egna ändamål.

Dina uppgifter kan komma att delas med en tredje part, i de fall kommunen är skyldig att göra så enligt lag.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om för vilket ändamål som ditt barns och dina egna personuppgifter behandlas. Via e-tjänst kan du beställa ett registerutdrag som innehåller vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ditt barn.

Beställ registerutdrag

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom barn- och undomsförvaltningens verksamheter, det vill säga Halmstads kommuns:

 • förskolor
 • förskoleklass
 • grundskolor
 • anpassade grundskolor
 • fritidshem

Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Mer information om hantering av personuppgifter

På webbsidan om personuppgifter som gäller för hela Halmstads kommun kan du bland annat läsa mer om:

 • vad en personuppgift är
 • behandling av personuppgifter
 • vilka som kan se dina uppgifter
 • dina rättigheter som registrerad

Frågor eller synpunkter

Du har rätt att begära rättelse, begränsning av behandling, överföring, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.