Om folkomröstning Österskans

Den 8 mars tog Halmstads kommun emot namnunderskrifter med krav på en lokal folkomröstning om det planerade bygget av hotell på Österskans. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om det ska hållas en folkomröstning och i så fall när den ska hållas. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Den 8 mars tog Halmstads kommun emot namnunderskrifter med krav på en lokal folkomröstning om det planerade bygget av hotell på Österskans. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om det ska hållas en folkomröstning och i så fall när den ska hållas. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Den granskning som kommunen har gjort av namnunderskrifterna visar att de formella kraven uppfylls. Av de 10 006 namnunderskrifter som lämnats in till kommunen är 8 661 giltiga, vilket motsvarar 87 procent. Därmed kommer kommunfullmäktige att ta upp frågan för beslut om det ska hållas en folkomröstning eller inte.

Granskning av namnunderskrifter

Kommunen har hanterat namnunderskrifterna och folkinitiativet på det sätt som föreskrivs i kommunallagen och i den särskilda lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Listorna med alla namnunderskrifter har granskats och stämmts av mot folkbokföringen. För att vara giltig måste en enskild namnunderskrift innehålla:

 • egenhändig namnteckning
 • namnförtydligande
 • adressuppgift
 • personnummer
 • datum
 • Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun
 • Namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när den lämnas in till kommunen.

8 075 namnunderskrifter krävs

Enligt lagstiftningen kan det hållas folkomröstning i en kommun om tio procent av de röstberättigade i en kommun begär det. Nya siffror från Valmyndigheten visar att det bor 80 754 röstberättigade invånare i Halmstads kommun. Det behövs alltså det 8 075 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige ska ta upp ärendet. Granskningen visar att antalet giltiga namnunderskrifter är 8 661.

Beslut om folkomröstning 25 maj

Den 25 maj beslutar kommunfullmäktige om det ska bli en folkomröstning eller inte. Minst 24 av de 71 ledamöterna måste ställa sig bakom beslut om folkomröstning för att den ska genomföras.

Det är kommunen som administrerar och bekostar en kommunal folkomröstning. Kostnaden beräknas till ungefär 3,5 miljoner kronor.

En kontroll i arkiven drygt 30 år tillbaka visar att Halmstads kommun inte tidigare haft någon lokal folkomröstning. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av en eventuell folkomröstning ska följas.

Varför hotell på Österkans?

På Österskans möts flera av stadens viktiga stråk. Sedan bussterminalen försvann har Österskans fått förfalla, men platsen har stor potential att utvecklas. Kommunens inriktning är att tillföra en större aktiv byggnad på platsen med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens, restaurang, kafé och bar.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018. Du kan läsa mer om kommunens planer för området här.

Vad händer nu?

Namnunderskrifterna har granskats och stämts av mot folkbokföringsregistret. För att en namnunderskrift ska vara giltig ska den vara egenhändig, innehålla namnförtydligande, adressuppgift, personnummer och datum. Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun och namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när de lämnas in till kommunen.

Granskningen visar att de formella kraven är uppfyllda. Nu kommer kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet och sedan ska frågan upp till kommunfullmäktige för beslut den 25 maj. Det blir då beslut om det ska hållas en folkomröstning eller inte.Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om när en folkomröstning ska hållas. Det beslutet kan fattas vid ett senare tillfälle.

 

När ska ärendet upp i kommunfullmäktige?

Om man uppfyller alla kriterier kommer ärendet upp till kommunfullmäktige efter att sammanräkning och konsekvensanalys är gjord. Om man inte uppfyller alla kriterier ska ärendet behandlas i utskott först och sedan via kommunstyrelsen för avgörande om det ska upp kommunfullmäktige eller inte.

Granskningen visar att antalet giltiga namnunderskrifter är tillräckligt. Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 25 maj. Det blir då beslut om det ska hållas en folkomröstning eller inte.

Blir det en folkomröstning före valet?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om det blir en folkomröstning och tidpunkten för en eventuell folkomröstning.

Om kommunfullmäktige den 25 maj säger ja till en folkomröstning, kommer fullmäktige att besluta om datum vid sammanträdet den 15 juni.

Vid mötet den 15 juni tas då också formella beslut som:

 • frågeställning och svarsalternativ
 • hur röstsedlar ska se ut
 • om det ska vara samma valdistrikt som i de allmänna valet
 • om det ska vara möjligt att förtidsrösta
 • hur finansieringen av folkomröstningen ska ske.

Det krävs mycket förberedelser för att anordna val. Vid ett ordinarie val startar förberedelserna ungefär ett år innan valet ska hållas. Kommunens valkansli uppskattar att det kommer att ta runt sex månader att förbereda för en folkomröstning.

Vad kostar en folkomröstning?

Enligt beräkningar som Sveriges kommuner och regioner har gjort beräknas kostnaden till i genomsnitt 34 kronor per invånare för att genomföra en lokal folkomröstning.Vi räknar med att det kommer att kosta ungefär 3,5 miljoner att genomföra en folkomröstning i Halmstad. Det är kommunen som står för kostnaden av en folkomröstning.

Vad händer om det inte är tillräckligt många giltiga namnunderskrifter?

Om det visar sig att det inte är tillräckligt många giltiga namnunderskrifter för att komma upp i tio procent av de röstberättigade, så kommer ärendet att beredas av kommunledningsförvaltningen på vanligt sätt. Ärendet kommer då först upp i kommunstyrelsen för beslut om det ska upp till kommunfullmäktige eller inte.

Enkel majoritet krävs i kommunstyrelsen för att ärendet ska gå vidare till kommunfullmäktige.I kommunfullmäktige krävs att minst 24 ledamöter av totalt 71, måste rösta för en folkomröstning för att den ska genomföras.

Kommer kommunen att följa resultatet av folkomröstningen?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen kommer att följas.

Hur många måste rösta för att kommunfullmäktige ska följa resultatet?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen ska följas och eventuella villkor som ska vara uppfylla för att resultatet ska följas.

Hur förvaras namnunderskrifterna?

 • Namnunderskrifterna förvaras i ett låst utrymme i Rådhuset.

Hur hanteras namnunderskrifterna?

Namnunderskrifterna kommer att registreras av kansliet som inkommen handling. De kommer sedan att granskas och stämmas av mot folkbokföringsregistret. När namnunderskrifterna har hanterats kommer de att arkiveras.

Kan vem som helst ta del av namnunderskrifterna?

Ja, alla handlingar som lämnas in till kommunen blir enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) en allmän handling. Om handlingen inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess blir den offentlig. När buntarna med namnunderskrifterna lämnades in till kommunen blev de en allmän handling som kan begäras ut.

Namnunderskrifterna innehåller personnummer, vad gäller egentligen enligt GDPR?

Enligt kommunallagen måste personnummer anges när man skriver på för ett folkomröstningsinitiativ för att underskriften ska bli giltig. GDPR-lagstiftningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den reglerar inte om en handling är offentlig eller sekretessbelagd. En personuppgift, till exempel ett personnummer, innebär inte enligt GDPR att den är sekretessbelagd utan att den generellt är offentlig enligt Tryckfrihetsförordningen.

Kommunen lämnar inte ut uppgifter på ett sätt som strider mot GDPR-lagstiftningen.

Jag har skrivit på namnlistan och ångrar mig. Kan jag stryka mitt namn från listan?

Kommunen har ingen laglig möjlighet att ta bort namn från de listor som lämnats in till kommunen. Enligt grundlagen (tryckfrihetsförordningen) får inte kommunen stryka, lägga till eller på annat sätt ändra i eller förvanska en inkommen handling. Det gäller även om en person kontaktar kommunen och önskar bli borttagen.

Den som önskar bli borttagen från namnlistan måste kontakta den som upprättat listan och samlat in namnunderskrifterna för att bli borttagen. Det är den som samlat in personuppgifterna som ansvarar för att det finns någon som är personuppgiftsansvarig.

Kommer detaljplanearbetet att fortsätta som planerat?

Det finns i dagsläget inga andra politiska beslut än att planarbetet ska fortsätta som planerat. Samråd genomfördes mellan den 16 juni och 15 september 2020. 220 yttranden kom in på samrådsförslaget, majoriteten var emot att det byggs ett hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter.

Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras. Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till kvartal fyra 2021. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal två 2022.Läs om varför det planeras för hotell på Österskans.

Kommer detaljplanen att avbrytas om det blir en folkomröstning?

Politiken får ta ställning till hur den fortsatta processen för detaljplanen ska se ut om det blir ett beslut om folkomröstning. I dagsläget finns inga nya beslut som rör detaljplaneprocessen, det löper på som planerat. Varför planeras för hotell på Österskans?