Om folkomröstning Österskans

I samband med de allmänna valen 11 september 2022 kommer en lokal folkomröstning att hållas. Folkomröstningen gäller om det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans, enligt nuvarande förslag. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Frågeställning

Kommunfullmäktige har beslutat att frågan på röstsedeln blir:

  • ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?”

Svarsalternativet blir: ”ja” eller ”nej”.
Den som röstar markerar sitt val med kryssrutor på valsedlarna.

Rosa röstsedlar

Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska vara rosa och i formatet A6.

Vallokaler

Förslag till beslut till kommunfullmäktige tas av valnämnden den 18 maj (texten kommer att uppdateras).

Valnämndens beslut om förtidsröstning

Detta är ej fastställt då ärendet ska upp till valnämnden den 18 maj. (Texten kommer att uppdateras)

Lokaler för förtidsröstning

Är inte fastställt. (Texten kommer att uppdateras)

Kontrollräkning

Är inte heller fastställt. (Texten kommer att uppdateras)

Detta har hänt

Det var den 8 mars 2021 som representanter för folkinitiativet lämnade in över 10 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans.

Det krävs att tio procent av de röstberättigade i Halmstads kommun ska ha skrivit på namnlistan för att folkinitiativet ska vara giltigt.

Siffror från Valmyndigheten visar att det bor 80 754 röstberättigade invånare i Halmstads kommun. Det behövs alltså det 8 075 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige ska ta upp ärendet. En granskning som gjorts av kommunen visar att 8 661 namnunderskrifter var godkända.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om det ska hållas en folkomröstning och i så fall när den ska hållas, vilket gjordes den 25 maj 2021. Den 15 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige bland annat om datum för omröstningen, den 23 januari 2022. Det beslutades också vilken frågeställningen ska vara vid folkomröstningen.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2021 att skjuta fram folkomröstningen till de allmänna valen.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2021 att folkomröstningen ska ske tillsammans med de allmänna valen den 11 september 2022.

Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Historiskt beslut i fullmäktige

Den 25 maj fattade kommunfullmäktige beslut om att det ska hållas en lokal folkomröstning om det planerade bygget av hotellet på Österskans. Det var ett historiskt beslut. En kontroll i arkiven drygt 30 år tillbaka visar att Halmstads kommun inte tidigare haft någon lokal folkomröstning. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av en eventuell folkomröstning ska följas.

Hur ser förslaget på hotell ut?

På Österskans möts flera av stadens viktiga stråk. Platsen har stor potential att utvecklas. Kommunens inriktning är att tillföra en större aktiv byggnad på platsen med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens, restaurang, kafé och bar.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Frågor och svar om folkomröstningen

Vad kostar folkomröstningen?

Då folkomröstningen sker samtidigt som de allmänna valen går det inte att separera kostnaderna för folkomröstningen. Då folkomröstningen planerades att genomföras den 23 januari hade kommunfullmäktige avsatt 5,5 miljoner kronor för detta.

Kommer kommunen att följa resultatet av folkomröstningen?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen kommer att följas.

Hur många måste rösta för att kommunfullmäktige ska följa resultatet?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen ska följas och eventuella villkor som ska vara uppfylla för att resultatet ska följas.

Kommer detaljplanearbetet att fortsätta som planerat?

Politiken får ta ställning till hur den fortsatta processen för detaljplanen ska se ut om det blir ett beslut om folkomröstning. I dagsläget finns inga nya beslut som rör detaljplaneprocessen, det löper på som planerat.

Kommer detaljplanen att avbrytas om det blir en folkomröstning?

Det finns i dagsläget inga andra politiska beslut än att planarbetet ska fortsätta som planerat. Samråd genomfördes mellan den 16 juni och 15 september 2020. 220 yttranden kom in på samrådsförslaget, majoriteten var emot att det byggs ett hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter.

Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras. Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till juni 2022. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal ett 2023.

Hur gick granskningen av namnunderskrifterna till?

Kommunen har hanterat namnunderskrifterna och folkinitiativet på det sätt som föreskrivs i kommunallagen och i den särskilda lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Listorna med alla namnunderskrifter har granskats och stämts av mot folkbokföringen. För att vara giltig måste en enskild namnunderskrift innehålla:

  • egenhändig namnteckning
  • namnförtydligande
  • adressuppgift
  • personnummer
  • datum
  • Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun
  • Namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när den lämnas in till kommunen.

Granskningen visade att de formella kraven är uppfyllda.

Enligt lagstiftningen kan det hållas folkomröstning i en kommun om tio procent av de röstberättigade i en kommun begär det. Nya siffror från Valmyndigheten visar att det bor 80 754 röstberättigade invånare i Halmstads kommun. Det krävdes alltså 8 075 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet. Granskningen visade att antalet giltiga namnunderskrifter var 8 661.

Vad händer om det inte är tillräckligt många giltiga namnunderskrifter?

Om det hade visat sig att det inte varit tillräckligt många giltiga namnunderskrifter för att komma upp i tio procent av de röstberättigade invånarna, så hade ärendet beretts av kommunledningsförvaltningen på vanligt sätt. Ärendet hade då först tagits upp i kommunstyrelsen för beslut om det skulle upp till kommunfullmäktige eller inte.

Enkel majoritet hade krävts i kommunstyrelsen för att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige krävs att minst 24 ledamöter av totalt 71, måste rösta för en folkomröstning för att den ska genomföras.

Hur förvaras namnunderskrifterna?

Namnunderskrifterna förvaras i ett låst utrymme i Rådhuset.

Hur hanteras namnunderskrifterna?

Namnunderskrifterna kommer att registreras av kansliet som inkommen handling. De kommer sedan att granskas och stämmas av mot folkbokföringsregistret. När namnunderskrifterna har hanterats kommer de att arkiveras.

Kan vem som helst ta del av namnunderskrifterna?

Ja, alla handlingar som lämnas in till kommunen blir enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) en allmän handling. Om handlingen inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess blir den offentlig. När buntarna med namnunderskrifterna lämnades in till kommunen blev de en allmän handling som kan begäras ut.

Namnunderskrifterna innehåller personnummer, vad gäller egentligen enligt GDPR?

Enligt kommunallagen måste personnummer anges när man skriver på för ett folkomröstningsinitiativ för att underskriften ska bli giltig. GDPR-lagstiftningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den reglerar inte om en handling är offentlig eller sekretessbelagd. En personuppgift, till exempel ett personnummer, innebär inte enligt GDPR att den är sekretessbelagd utan att den generellt är offentlig enligt Tryckfrihetsförordningen.

Kommunen lämnar inte ut uppgifter på ett sätt som strider mot GDPR-lagstiftningen.

Jag har skrivit på namnlistan och ångrar mig. Kan jag stryka mitt namn från listan?

Kommunen har ingen laglig möjlighet att ta bort namn från de listor som lämnats in till kommunen. Enligt grundlagen (tryckfrihetsförordningen) får inte kommunen stryka, lägga till eller på annat sätt ändra i eller förvanska en inkommen handling. Det gäller även om en person kontaktar kommunen och önskar bli borttagen.

Den som önskar bli borttagen från namnlistan måste kontakta den som upprättat listan och samlat in namnunderskrifterna för att bli borttagen. Det är den som samlat in personuppgifterna som ansvarar för att det finns någon som är personuppgiftsansvarig.