Om folkomröstning Österskans

Söndagen den 23 januari 2022 hålls folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans. Det beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2021. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Den 15 juni fattade kommunfullmäktige beslut om i en rad frågor som rör folkomröstningen.

Datum

Folkomröstningen kommer att äga rum söndagen den 23 januari 2022.

Frågeställning

Kommunfullmäktige beslutade att frågan på röstsedeln blir:

 • ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag?”

Svarsalternativet blir:

 • ”ja” eller ”nej”, med kryssrutor på valsedlarna där den som röstar markerar sitt val.

Röstsedlar

Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska vara gula och i formatet A6.

Vallokaler

Kommunfullmäktige beslutade att vallokalerna ska vara öppna mellan 8.00 och 18.00 under valdagen, den 23 januari 2022. De 54 valdistrikt som användes under EU-valet 2019 kommer att användas vid folkomröstningen. Det blir också möjligt att förtidsrösta, rösta genom bud eller rösta genom ambulerande röstmottagare.

Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast kl. 18.00 den 25 januari.

Finansiering

Politikerna i fullmäktige beslutade också att avsätta sammanlagt 5,5 miljoner kronor till folkomröstningen.

Valnämndens beslut om förtidsröstning

Den 22 september 2021 fattade valnämnden beslut om förtidsröstning. Förtidsröstningen kommer att öppna den 13 januari 2022 och vara öppen till och med lördagen den 22 januari 2022.

Det kommer inte att vara möjligt att förtidsrösta på valdagen. Det kommer heller inte att gå att ångra sin röst på valdagen på det sätt som man kan göra i de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige för den som valt att förtidsrösta.

Det kommer inte att vara möjligt att brevrösta för invånare som befinner sig utomlands.

Lokaler för förtidsröstning

Röstberättigade invånare i Halmstads kommun kommer att kunna förtidsrösta i folkomröstningen i följande lokaler:

 • Hallarna
 • Stadsbiblioteket
 • Söndrums bibliotek
 • Getinge bibliotek
 • HGH FC:s klubbstuga i Haverdal
 • Oskarströms folketshus
 • Församlingshemmet i Simlångsdalen

Kontrollräkning

Vid ordinarie val är det länsstyrelsen som kontrollräknar rösterna. Kontrollräkningen är offentlig och vem som helst kan alltså närvara när rösterna till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas. Vid kommunala folkomröstningar är det kommunerna själva som kontrollräknar rösterna. Valnämnden har beslutat att kontrollräkningen ska ske som ett offentligt sammanträda med valnämnden, där vem som vill alltså kan närvara. Kontrollräkningen kommer att äga rum den 24 januari, med start kl. 8.30.

Detta har hänt

Det var den 8 mars i år som representanter för folkinitiativet lämnade in över 10 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans.

Det krävs att tio procent av de röstberättigade i Halmstads kommun ska ha skrivit på namnlistan för att folkinitiativet ska vara giltigt.

Siffror från Valmyndigheten visar att det bor 80 754 röstberättigade invånare i Halmstads kommun. Det behövs alltså det 8 075 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige ska ta upp ärendet. En granskning som gjorts av kommunen visar att 8 661 namnunderskrifter var godkända.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om det ska hållas en folkomröstning och i så fall när den ska hållas. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande.

Historiskt beslut i fullmäktige

Den 25 maj fattade kommunfullmäktige beslut om att det ska hållas en lokal folkomröstning om det planerade bygget av hotellet på Österskans. Det var ett historiskt beslut. En kontroll i arkiven drygt 30 år tillbaka visar att Halmstads kommun inte tidigare haft någon lokal folkomröstning. Folkomröstningar i Sverige är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av en eventuell folkomröstning ska följas.

Varför hotell på Österskans?

På Österskans möts flera av stadens viktiga stråk. Sedan bussterminalen försvann har Österskans fått förfalla, men platsen har stor potential att utvecklas. Kommunens inriktning är att tillföra en större aktiv byggnad på platsen med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens, restaurang, kafé och bar.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan med syfte att utveckla området kring Österskans och Picassoparken. I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Frågor och svar om folkomröstningen

Blir det en folkomröstning före valet?

Ja, folkomröstningen blir söndagen den 23 januari 2022. Det beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2021.

Vad kostar en folkomröstning?

Vi räknar med att det kommer att kosta drygt 5 miljoner att genomföra en folkomröstning i Halmstad. Det är kommunen som står för kostnaden av en folkomröstning.

Kommer kommunen att följa resultatet av folkomröstningen?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen kommer att följas.

Hur många måste rösta för att kommunfullmäktige ska följa resultatet?

Folkomröstningar i Sverige är endast rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om resultatet av folkomröstningen ska följas och eventuella villkor som ska vara uppfylla för att resultatet ska följas.

Kommer detaljplanearbetet att fortsätta som planerat?

Politiken får ta ställning till hur den fortsatta processen för detaljplanen ska se ut om det blir ett beslut om folkomröstning. I dagsläget finns inga nya beslut som rör detaljplaneprocessen, det löper på som planerat.

Kommer detaljplanen att avbrytas om det blir en folkomröstning?

Det finns i dagsläget inga andra politiska beslut än att planarbetet ska fortsätta som planerat. Samråd genomfördes mellan den 16 juni och 15 september 2020. 220 yttranden kom in på samrådsförslaget, majoriteten var emot att det byggs ett hotell på platsen. Just nu pågår arbetet med att sammanställa och hantera inkomna synpunkter.

Planförslaget håller på att arbetas om och kompletteras. Gestaltning och utformning av den offentliga platsen som knyter ihop biblioteket, teatern, den nya byggnaden med entré till stadskärnan ska studeras närmare. Det ska göras flera kompletterande utredningar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en översiktlig stadsbyggnadsanalys av platsen.

Tidsplanen för detaljplanen är att granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till kvartal fyra 2021. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal två 2022.

Hur gick granskningen av namnunderskrifterna till?

Kommunen har hanterat namnunderskrifterna och folkinitiativet på det sätt som föreskrivs i kommunallagen och i den särskilda lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Listorna med alla namnunderskrifter har granskats och stämmts av mot folkbokföringen. För att vara giltig måste en enskild namnunderskrift innehålla:

 • egenhändig namnteckning
 • namnförtydligande
 • adressuppgift
 • personnummer
 • datum
 • Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun
 • Namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när den lämnas in till kommunen.

Granskningen visade att de formella kraven är uppfyllda.

Enligt lagstiftningen kan det hållas folkomröstning i en kommun om tio procent av de röstberättigade i en kommun begär det. Nya siffror från Valmyndigheten visar att det bor 80 754 röstberättigade invånare i Halmstads kommun. Det krävdes alltså 8 075 giltiga namnunderskrifter för att kommunfullmäktige skulle ta upp ärendet. Granskningen visade att antalet giltiga namnunderskrifter var 8 661.

Vad händer om det inte är tillräckligt många giltiga namnunderskrifter?

Om det hade visat sig att det inte varit tillräckligt många giltiga namnunderskrifter för att komma upp i tio procent av de röstberättigade invånarna, så hade ärendet beretts av kommunledningsförvaltningen på vanligt sätt. Ärendet hade då först tagits upp i kommunstyrelsen för beslut om det skulle upp till kommunfullmäktige eller inte.

Enkel majoritet hade krävts i kommunstyrelsen för att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige krävs att minst 24 ledamöter av totalt 71, måste rösta för en folkomröstning för att den ska genomföras.

Hur förvaras namnunderskrifterna?

Namnunderskrifterna förvaras i ett låst utrymme i Rådhuset.

Hur hanteras namnunderskrifterna?

Namnunderskrifterna kommer att registreras av kansliet som inkommen handling. De kommer sedan att granskas och stämmas av mot folkbokföringsregistret. När namnunderskrifterna har hanterats kommer de att arkiveras.

Kan vem som helst ta del av namnunderskrifterna?

Ja, alla handlingar som lämnas in till kommunen blir enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) en allmän handling. Om handlingen inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess blir den offentlig. När buntarna med namnunderskrifterna lämnades in till kommunen blev de en allmän handling som kan begäras ut.

Namnunderskrifterna innehåller personnummer, vad gäller egentligen enligt GDPR?

Enligt kommunallagen måste personnummer anges när man skriver på för ett folkomröstningsinitiativ för att underskriften ska bli giltig. GDPR-lagstiftningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den reglerar inte om en handling är offentlig eller sekretessbelagd. En personuppgift, till exempel ett personnummer, innebär inte enligt GDPR att den är sekretessbelagd utan att den generellt är offentlig enligt Tryckfrihetsförordningen.

Kommunen lämnar inte ut uppgifter på ett sätt som strider mot GDPR-lagstiftningen.

Jag har skrivit på namnlistan och ångrar mig. Kan jag stryka mitt namn från listan?

Kommunen har ingen laglig möjlighet att ta bort namn från de listor som lämnats in till kommunen. Enligt grundlagen (tryckfrihetsförordningen) får inte kommunen stryka, lägga till eller på annat sätt ändra i eller förvanska en inkommen handling. Det gäller även om en person kontaktar kommunen och önskar bli borttagen.

Den som önskar bli borttagen från namnlistan måste kontakta den som upprättat listan och samlat in namnunderskrifterna för att bli borttagen. Det är den som samlat in personuppgifterna som ansvarar för att det finns någon som är personuppgiftsansvarig.