• Halmstads webbplatser

Hotell på Österskans – avbruten plan

Österskans 1, Hf1

Detaljplan

Planen är avbruten

Halmstadborna har röstat nej till förslaget i en folkomröstning.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för Österskans. Den innehåller en större aktiv byggnad med offentliga funktioner som hotell, saluhall, konferens och restaurang. I en folkomröstning 11 september 2022 röstade Halmstadborna nej till förslaget. Planen är nu avbruten.

Planarbetet avbryts

Den 11 oktober 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att avbryta detaljplanearbetet för Österskans.

Nej till hotellet i folkomröstningen

Den 27 juni 2022 tog kommunstyrelsen beslut om det så kallade granskningsförslaget för ny detaljplan för Österskans. Förslaget har arbetats om flera gånger efter att myndigheter och allmänhet har fått tycka till.

I samband med de allmänna valen den 11 september hölls en folkomröstning om detta granskningsförslag. Halmstadborna röstade nej till förslaget.

 • Antal nej: 56,2 % (35 075 röster)
 • Antal ja: 41,5 % (25 892 röster)

En ny plan för Österskans

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade den 20 maj 2024 beslut om att åter ta upp arbetet med Österskans. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning för området.

Utgångspunkter i arbetet är några utpekade mål:

 • att platsen ska upplevas trygg
 • att byggnader och de offentliga ytorna ska bidra till att invånare och besökare vill vistas i staden och besöka platsen
 • att utformningen av byggnader och allmän platsmark ska bidra till att den upplevda stoltheten över staden ökar hos alla
 • att projektet ska bidra till ett mer levande centrum.
Bilden visar nuvarande förslag sett från Österbro. En hög byggnad i glas ligger intill Nissan. Framför hotellet finns trappor ner till vattnet.

Visionsbilden visar nuvarande förslag sett från Österbro. Marken framför hotellet ner mot Nissan blir öppen för allmänhet att vara på.

Förslag till detaljplan

I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde i december 2017.

Kommunstyrelsens inriktning var att området framöver istället skulle inriktas mot tre delar:

 • hotell- och konferensanläggning i anslutning till teatern
 • saluhall
 • en allmän plats som ett aktivt och attraktivt offentligt rum i staden

Österskans med omkringliggande områden längs Nissan är i översiktsplanen utpekat för centrumutveckling. Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året, som därmed också skapar trygghet i staden.

Den nya byggnaden som uppförs på fastigheten Österskans 1 ska på grund av sitt strategiska läge ägnas särskild omsorg och utföras med hög arkitektonisk kvalitet gällande materialval och detaljeringsnivå. Den föreslagna byggnaden placeras på det som i dag är asfalterad trafikyta.

Vy från Kulturtorget. Framför den nya byggnadens saluhall är torghandel.

Visionsbild med vy från Kulturtorget som kommer binda samman Stadsbiblioteket och Halmstads Teater med den nya byggnaden.

Tävling 2017

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes i april 2017. Då beslutade kommunstyrelsen att bjuda in till en markanvisningstävling. Syftet var att få fram ett väl gestaltat förslag till utformning för Österskans. De inlämnade förslaget bedömdes efter kriterier som arkitektonisk gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförbarhet och ekonomi. Bidraget ”Nya sammanhang” utsågs till vinnare. Bakom förslaget låg Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group.

Det vinnande förslaget har därefter utvecklats och bearbetats av kommunen i flera omgångar, i dialog med tävlingsteamet.

Vy från Fredsgatan med Nolltrefem till vänster och Halmstad Teater till höger. Ytan på byggnadens övre delar är i glas.

Visionsbild med vy från Fredsgatan med Nolltrefem till vänster och Halmstad Teater till höger. Ytan på byggnadens övre delar är i glas.

Hotell, konferens och saluhall

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga hotell- och konferensanläggning, saluhall och restaurang på Österskans. Planförslaget medger en hotellbyggnad med 14 våningar, takterrass och underjordiskt garage.

Föreslagen hotellbyggnad beräknas bli 56,5 meter hög. Byggnaden markerar dels platsens betydelse som den historiska porten mot öster, men även dess betydelse som Halmstads framtida mötesplats. Vridningarna på hotellet förhåller sig till platsens riktningar representerade av Österbro, kvarterstadens rutnät och Nissan.

Bilden visar placeringen av det planerade hotellet på Österskans.

Visionsbild från Slottsbron. Hotellet placeras intill Picassoparken och parken bevaras.

Hotellets placering

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer till största delen att placeras på Österskans på nuvarande bilvägen, den delen mot parken som i dag är cykelbana som går utmed vägen samt buskaget närmast vägen. En mindre del av Picassoparken blir hotellyta, 93 kvadratmeter. I övrigt är Picassoparken kvar som tidigare.

Bilden visar placeringen av det planerade hotellet på Österskans.

Den föreslagna hotellbyggnaden kommer att placeras på det som i dag huvudsakligen är asfalterad trafikyta. Vägen kommer att dras om och gå runt om hotellet.

Vyer från olika platser i staden

Många människor passerar Österskans dagligen. Här möts flera av stadens viktiga stråk, varför en omvandling av platsen också innebär att stadens östra och västra delar knyts närmare varandra, liksom stadskärnan och resecentrum.

En hög byggnad, synlig på avstånd markerar platsen och blir till en ny orienteringspunkte i staden. Syftet är också att lyfta och återge Österbro och Österskans sin dignitet som den huvudsakliga porten till stadskärnan.

Klicka dig fram i bildspelet för att se byggnaden från olika platser. Bilder: White Arkitekter

Nya parker och torg

Området runt byggnaden kommer att göras om och det blir fler ytor för torg och park än tidigare. Detaljplanen säkerställer att Picassoparken bevaras och stråket längs Nissan förblir en allmän yta med fortsatt och förbättrad tillgång till vattnet.

Stor vikt kommer läggas vid att koppla samman de befintliga parkerna, Teater-, Kapsyl- och Picassoparken.

En kulturell nod

Ett nytt kulturtorg kommer knyta samman Halmstads Teater och Stadsbiblioteket med den nya byggnaden som får flera funktioner som blir öppna för allmänheten. Tillsammans skapar de en ny plats för möten och handel och förstärker kulturstråket längs Nissan.

Tanken är även att bevara kulturhistoriska värden och synliggöra historiska skeden. Med förslaget kommer platsens betydelse och utveckling genom historien synliggöras.

Hotellet i genomskuren ritning som visar höjdförhållande. Hotellet har takterass, restaurang mot Nissan, Spa och konferens.

Ritningen visar höjdförhållanden mot Nissan. Byggnaden ligger tillräckligt högt för att klara höga vattenflöden vid extremväder. Byggnadens källarplan kommer att ha en vattentät konstruktion.

Hotellförslaget har arbetats om

Detaljplanen för Österskans 1 har arbetas om flera gånger under planprocessen för att möta de synpunkter myndigheter och allmänhet har haft. I samrådsredogörelsen, som du hittar bland handlingarna längre ner på denna sida redogörs för de olika instansernas yttranden. Där redogörs också för hur de bemötts, om något ändrats i planförslaget utifrån yttrandet eller om kommunen fortsatt gör en annan bedömning. 

De största förändringarna som gjorts är:

 • Antalet våningar har justerats, från 16 till 14, vilket innebär att hotellets volym har minskat med 15 procent.
 • Hörnen på övre delarna har bearbetats och blivit mer runda för att byggnadskroppen ska bli nättare och smalare.
 • Fasadmaterialet på de övre delarna är i glas för att byggnaden ska upplevas som lättare och för att reflektera omgivningen.
 • Fasadmaterialet på de lägre delarna av byggnaden är i trä och mer anpassat till kringliggande miljö.
 • Viktiga kulturhistoriska delar av platsen skyddas i detaljplanen, så som brofästen på Österbro och kajkanter längs Nissan. Ytan mellan Nissan och hotellet förblir en allmän plats, öppen för alla att vara på.

Så har hotellet förändrats under planprocessen:

Klicka dig fram i bildspelet för att se hur hotellförslaget förändrats under planprocessen och fram till nuvarande förslag.

Möjligheter att tycka till om förslaget

Myndigheter och kommuninvånare har kunnat säga vad de tycker om förslaget till detaljplan för Österskans. Ungefär 220 synpunkter lämnades in under samrådet som var från den 16 juni till den 15 september 2020.

Synpunkterna från samrådet har använts för att göra ett nytt förslag som du ser på denna sida. Efter det har myndigheter och kommuninvånare kunnat tycka till även om detta förslag.

Halmstadborna har kunnat påverka genom att:

 • Skicka in sina synpunkter under samråd och granskningsperioden.
 • Rösta ja eller nej till förslaget i en folkomröstning 11 september 2022

Vanliga frågor och svar

Vad är Österskans?

I början av 1600-talet stod Halmstads fästning klar och staden hade fyra stadsportar. Den östra stadsporten låg vid Österbro och bron var stadens enda förbindelse över Nissan. År 1612 beslutades det att bygga en vallgrav med utanpåverk vid östra brofästet för att skydda bron. Den konstgjorda ön, även kallad ”skans”, som skapades när vallgraven byggdes, kom naturligt att kallas för Österskans. En del av stenarna från utanpåverket finns fortfarande att se vid Kapsylparken vid Nissans kant.

På senare tid har Österskans fungerat som bussterminal. I december 2017 flyttades busstrafiken till nybyggda Halmstad resecentrum.

Österskans är en av de platser där flera av stadens viktiga stråk möts och är utpekad i kommunens översiktsplan för centrumutveckling. Det är en central plats för att knyta ihop stadskärnan med resecentrum och det nya bostadsområde som planeras vid stationen, Stationsstaden.

Varför togs bussterminalen bort?

När Resecentrum byggdes kunde all kollektivtrafik samlas på ett ställe. Stadsbussarna som tidigare utgått från Österskans kunde flytta till Resecentrum 2018. Ett modernt resecentrum, med goda förutsättningar för byten, innebär bland annat att Halmstads kommun kan fortsätta vara drivande i utvecklingen av kollektivtrafikresandet, för att gynna pendling till arbete och studier i regionen.

Även den framtida utvecklingen av Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg gynnas av resecentrum med möjlighet till byte mellan buss och tåg i centrala Halmstad.

Hur kom det sig att det togs beslut om att bygga just ett hotell på platsen?

Redan 2010 fanns planer på att bygga ett kongresshotell på Österskans som var tänkt att integreras med Halmstads Teater. Planarbetet avbröts av kommunstyrelsen 2012, då man ville avvakta marknadsutvecklingen. 2015 återupptogs arbetet med Österskans fortsatta utforming, då funktionen som bussterminal skulle upphöra. Kommunstryrelsens inriktning var att området skulle inriktas mot tre delar:

 • hotell- och konferensanläggning i anslutning till teatern
 • saluhall
 • en allmän plats som ett aktivt och attraktivt offentligt rum i staden

Varför valde man att ha en markanvisningstävling?

Halmstads kommuns konstaterade inför markanvisningstävlingen att Österskans med sitt centrala läge har stora förutsättningar att bli en av Halmstads mest attraktiva mötesplatser.

Genom att arrangera en tävling ville kommunen få fram ett väl gestaltat förslag för utformningen av Österskans som offentlig mötesplats där saluhall, hotell och konferens skulle finnas med.

Visionen var att Österskans skulle omvandlas till en plats där det ständigt händer något. Stor vikt vid bedömningen av tävlingsbidragen var utformningen av det offentliga rummet. Den nya mötesplatsen skulle både vända sig mot Nissan och omkringliggande byggnader och parker.

Hur gick tävlingen till?

Tävlingen var uppdelad i två steg. I det första skedet, intresseanmälan, lämnades sju bidrag in. Tre valdes ut för att delta i andra steget, själva markanvisningstävlingen, där de tävlande redovisade ett utförligt förslag på gestaltning och utformning av ett hotell med konferensmöjligheter, restaurang öppen för allmänheten samt saluhall.

På kommunen jobbade en intern projektgrupp som bedömde och utvärderade förslagen. Förslag på vinnare presenterades för ledamöterna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt ordfö­rande och vice ordförande i byggnadsnämnden, som fattade beslut om vinnare. Utöver projektgruppen har Sveriges Arkitekter medverkat vid utvärdering av tävlings­bidragen.

Varför vann "Nya sammanhang"?

Alla förslag som kom in var i stor skala. De var antingen utbredda med omfattande markanspråk, eller också höga, för att leva upp till operatörens krav på lönsamhet.

Det vinnande teamet visade upp ett förslag som stadsbyggnadsmässigt tog hand om platsen på ett klokt sätt där stråk och kopplingar stärktes. Förslaget bedömdes som mest trovärdigt och ambitiöst sett utifrån genomförande- och hållbarhetsaspekter.

Byggnaden gör ett litet ”fotavtryck” och har endast aktiva framsidor som lyfter fram olika kvaliteter på platsen: aktivt stadsliv, kulturell nod, rekreativt stråk och vilsamma parker. Byggnadens övre delar består av roterade volymer utformade för att uttrycka lätthet och minska upplevelsen av byggnadens faktiska höjd.

Ligger hotellet i Picassoparken?

Det planerade hotellet ligger till allra största del på Österskans och på nuvarande bilväg. En mindre del (92,6 kvadratmeter) av hotellbyggnaden ligger i Picassoparken, se röd triangel på bilden nedan. Även den del som idag är gång- och cykelväg och som finns utmed bilvägen blir bebyggd. Den är dock planlagd som gata och räknas inte som park. I övrigt blir Picassoparken allmän yta precis som i dag.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget.

En karta över hur hotellet placeras i planförslaget. De svarta markeringarna är hotellbyggnaden. Det rödmarkerade är den del av Picassoparken som tas i anspråk för hotellet, 92,6 kvadratmeter.

Varför måste hotellet vara så högt?

Österskans är en plats där flera av stadens viktiga stråk möts. Kommunen vill markera platsen som en ny målpunkt och hotellet är tänkt att bli en profilbyggnad för platsen och förlängningen av centrum.

För att få ekonomi i projektet måste det byggas tillräckligt många hotellrum. I det vinnande förslaget föreslogs 16 våningar. Under samrådet kom det in många åsikter på just höjden. Förslaget har nu ändrats om och sänkts till 14 våningar, vilket minskat hotellets totala yta inuti med 15 procent.

Vem bygger och vem betalar?

När en stor förändring ska göras är det många saker att tänka på. Det måste finnas en detaljplan som talar om hur marken får användas. Till exempel vad som går att bygga på den.

För att göra en detaljplan behövs olika utredningar. Till exempel för att beskriva hur marken ser ut under ytan, hur bilar kan ta sig fram på platsen och hur miljön påverkas av det som planerar att byggas.

De som bygger hotellet köper marken av Halmstads kommun och betalar själva vad det kostar att bygga hotellet. Halmstads kommun betalar för detaljplanen och för att bygga ut offentliga ytor som parker, gator och torg.

Blir det inte väldigt dominerande i stadskärnan?

Byggnaden är hög jämfört med kringliggande bebyggelse. Endast S:t Nikolaikyrkan är högre i centrala Halmstad.

Genom att byggnaden delas in i roterade volymer minskas upplevelsen av byggnadens faktiska höjd. I gaturummet kommer den nedre volymen, som relaterar till Stadsbibliotekets höjd, vara dominerade medan de två övre volymerna kommer upplevas mer från avstånd.

Hur kommer ett så stort hotell att kunna bli en integrerad del av centrum?

Österskans med omkringliggande områden längs Nissan är i översiktsplanen utpekat för centrumutveckling. Den nya byggnaden med tillhörande offentliga miljöer, grönytor och parker intill Nissan, är tänkt att bli en tillgång för centrala Halmstad. En ny mötesplats med liv och rörelse under hela året.

Kommunen vill också förstärka stråket mellan centrum och resecentrum med det nya hotellet.

Vilka blir vinsterna för staden med ett hotell på Österskans?

Ett hotell på Österskans förväntas gynna befintliga verksamheter på platsen; Halmstads Teater, Stadsbiblioteket och Nolltrefem, kulturhuset för unga. Behovet av större konferenser planeras att lösas i redan befintliga lokaler på teatern som i dag har dålig beläggning.

Hotellbyggnaden och intilliggande offentligt rum, kommer att skapa en ny målpunkt i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan.

Hur blir det med sol och skuggor om hotellet byggs?

Den solstudie som är framtagen visar att så som byggnaden är placerad skickar den skugga över Nissan på morgonen. Mitt på dagen skuggar den mot Kapsylparken, eftermiddagstid åt kulturtorget och kvällstid mot teatern.

Finns det inte risk för översvämningar på platsen?

I förslaget till placering av hotellbyggnaden har hänsyn tagits till Nissans variationer över året och till höga flöden vid extremväder. Byggnadens källarplan kommer att ha en vattentät konstruktion.

Klarar platsen ett tungt hotell?

En översiktlig utredning som redovisar geotekniska förhållanden och ger rekommendationer för det fortsatta planarbetet har genomförts.

Vilka kulturhistoriska värden finns på platsen?

Österskans ligger i en kulturhistoriskt värdefull stads­miljö och riksintresse för kulturmiljövård tangerar området i söder och väster. Flera av byggnaderna runt Österskans pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i bebyggelseinventeringen som genomfördes 2006. I Bebyggelseregistret finns information om det byggda kulturarvet Länk till annan webbplats.

Halmstads teater är av klass B (regionalt intresse), nolltrefem-huset av klass A (nationellt intresse) och Halmstads stadsbibliotek av klass C (lokalt intresse). Österskans ligger inom det område som definieras som stadslagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 44:1).

I anslutning till områdets nordvästra del finns rester från de befästningsanläggningar som om­gett Halmstad (RAÄ nr Halmstad 70:1).

I Kapsylparken finns resten av befästningsstadens anläggningar med stadsmur och vallar vid östra stadsporten. Kopplat till Österbro finns bevarandevärda brokoner och murstrukturer. På Österskans finns också landsvägens gamla vägdragning söderut kvar.

Hur har arbetet med förslaget gått till?

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas för planprocess. Det är ett omfattande arbete som i princip alltid tar flera år och som styrs av plan- och bygglagen. Vid flera tillfällen under processen får allmänhet och myndigheter tycka till och det är också mycket vanligt att ett förslag justeras efter de åsikter som kommit in. Precis som det har skett med hotellförslaget.

Under samrådet för Österskans kom det in 220 yttranden. I samrådsredogörelsen, som du hittar bland planhandlingarna längre upp på sidan, redogörs för de olika instansernas yttranden. Där redogörs också för hur de bemötts, om något ändrats i planförslaget utifrån yttrandet eller om kommunen fortsatt gör en annan bedömning.

Granskning, som är en andra chans att tycka till, var 4 juli–9 september.

Den 11 september hölls en folkomröstning om hotellet. Här kan du läsa om hur folkomröstningen kom till.

Kommunikation
Kommunikation runt arbetet har skett genom hela processen, till exempel via sociala medier, media, kungörelse i lokaltidningen och samrådsmöten. Handlingar och utredningar har varit tillgängliga i rådhuset och på webben, under granskning och samråd.

En kortfattad version av förslaget på lätt svenska fanns att läsa under sommaren 2022 i två svarta informationskuber på Österskans. Informationstillfällen hölls där fyra gånger under granskningsperioden.

Hotellets placering var markerat med gröna linjer och pinnar på plats.

I anslutning till förtidsröstningslokaler och vallokaler fanns affischer som kortfattat beskrev detaljplaneförslaget, med hänvisning till www.halmstad.se/osterskans

Hur ser planen för området ut om det visar sig att Halmstadborna röstar nej till hotellförslaget?

Efter folkomröstningen kommer kommunfullmäktige att ta ställning till om planen ska antas. Om de beslutar sig för att inte gå vidare med planen stannar arbetet med området av. Det finns idag inga formella alternativ till detaljplanen. 

För att det därefter ska hända något med området behövs ett nytt uppdrag ges av politiken och en ny planprocess för området inledas. Hur det förslaget då kommer att se ut vet vi inte i nuläget. En planprocess av den här typen tar många år att genomföra. Här kan du läsa mer om hur arbetet med en detaljplan går till.

Varför informerar inte kommunen om nej-sidans förslag?

Kommunens uppdrag är att informera om folkomröstningen och vad den gäller.

I folkomröstningen finns bara ett förslag, det som formulerats som ”nuvarande förslag”. Det kan den röstberättigade ta ställning till genom att rösta Ja eller Nej.

Innehållet i kommunens informationen bygger på förslaget till detaljplan för Österskans som kommunstyrelsen beslutat om. Det finns inga värderingar eller någon uppmaning om hur man ska rösta. I all information hänvisas också till webbplatsen Halmstad.se där all samlad information finns för den som vill se hela förslaget och läsa på.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

november 2015

Markanvisningstävling

2017–2018

Samråd

16 juni–15 september 2020

Folkinitiativ om folkomröstning

2021 mars

Granskning

4 juli–9 september 2022

Folkomröstning

11 september 2022
Halmstadborna röstade nej till förslaget.

Planarbetet avbryts

Den 11 oktober 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att avbryta detaljplanearbetet för Österskans.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Kyrkans höjd
I tidigare handlingar anges S:t Nikolaikyrkans höjd felaktigt som lägre än hotellet. Kyrkan är nu kontrollmätt. Kyrktornet är 57,76 meter (drygt en meter högre än hotellet) och spiran med tuppen är 62,78 meter (sex meter högre än hotellet).

Karta över planområdet

Området heter Hf1 i kartan.