• Halmstads webbplatser

Visselblåsning i Halmstads kommun

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden i offentlig verksamhet. Kommunen har därför en visselblåsarfunktion där du som har en arbetsrelation till kommunen, eller något av våra bolag, kan anmäla om du misstänker att en person i ledande ställning har gjort ett allvarligt fel. Identiteten på dig som anmäler hålls hemlig och anmälan hanteras av en extern oberoende mottagare.

För missförhållanden inom kommunkoncernen

I Halmstads kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till kommunens bolag, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden. Felet ska ha skett inom någon av kommunens förvaltningar, HFAB, HEM, Hallands hamnar AB eller LBVA.

För allvarliga fel gjorda av personer i ledande ställning

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Halmstads kommunkoncern, exempelvis vd, förvaltningschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Det du misstänker har hänt ska vara ett allvarligt fel. Det kan till exempel handla om:

 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
 • Grov diskrimering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • Anställda, förtroendevalda och arbetssökande
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Halmstads kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av ett externt företag på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Företaget föreslår också åtgärder och kan göra utredningar vid behov. 

När ska funktionen inte användas?

 • Rapportering av personligt missnöje som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om lönesättning eller arbetsmiljöfrågor. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.
 • Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens kundcenter.

Gör en anmälan om missförhållande

Gör en anmälan om missförhållande – visselblåsning