• Halmstads webbplatser

Hantering av person­uppgifter – kultur­nämnden

Nämnden är personuppgiftsansvarig för kulturförvaltningens verksamheter, till exempel biblioteken, mötesplatserna, kultur- och konstverksamhet och Medborgarservice.

Exempel på personuppgifter

Biblioteken

När du ansöker om ett bibliotekskort ingår du ett avtal med Biblioteken i Halmstad och vi registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och personnummer i låneregistret. Biblioteken kommer bara använda dina uppgifter till vad som krävs för att du ska kunna låna medier och annat, boka dator, ladda ner e-medier och boka rum.

Dina lån, reservationer och användning av IT-utrustning är sekretessbelagda.

 • När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Undantag kan ske om du har begärt hjälp med dina lån via tjänsten Boken kommer eller själv slagit på Min lånehistorik under Mina sidor.
 • Reservationer och beställningar raderas efter att de utförts.
 • Bibliotekens datorer rensas mellan inloggningar.

Insamling av personuppgifter

De flesta personuppgifter som kulturförvaltningen behandlar får de från dig själv när du till exempel ansöker om bibliotekskort, deltar i ett evenemang eller grupp, får stöd eller bidrag.

Det händer även att uppgifter fås från andra myndigheter så som andra kommuner, förvaltningar eller polisen.

För att ha en beredskap vid en olycka eller kris har förvaltningen även kontaktuppgifter till anhöriga för en del användare och anställda.

Behandling av dina personuppgifter

Kulturförvaltningenvärnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt enligt gällande lagar samt förvaltningens egna riktlinjer.

Alla anställda inom Halmstads kommun arbetar under en sekretesslagstiftning som innebär att man endast hanterar de personer som man har rätt att hantera och att man inte får röja vad man fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Personuppgifter behandlas som grundprincip endast så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter raderas enligt gällande lagstiftning. Det innebär att uppgifterna kommer att sparas under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Din integritet skyddas av dataskyddsförordningen som ställer krav på att kommunen ska ha en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Inom kulturförvaltningens verksamheter behandlas personuppgifter främst utifrån:

 • Allmänt intresse
 • Rättslig förpliktelse
 • Avtal
 • I visa fall behövs samtycke för behandling av personuppgifter, exempel på detta är fotografering.

Personuppgifter till tredje part, personuppgiftsbiträde

De personuppgifter kulturförvaltningen behandlar om dig kommer i vissa fall delas med ett personuppgiftsbiträde (PUB). Ett PUB är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Det kan till exempel vara företag som levererar IT-system åt oss. Vi använder PUB för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om för vilket ändamål som ditt barns och dina egna personuppgifter behandlas. Via e-tjänst kan du beställa ett registerutdrag som innehåller vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ditt barn.

Beställ registerutdrag

Personuppgiftsansvarig

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom kulturförvaltningens verksamheter.

Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Mer information om hantering av personuppgifter

På webbsidan om personuppgifter som gäller för hela Halmstads kommun kan du bland annat läsa mer om:

 • vad en personuppgift är
 • behandling av personuppgifter
 • vilka som kan se dina uppgifter
 • dina rättigheter som registrerad

Frågor eller synpunkter

Du har rätt att begära rättelse, begränsning av behandling, överföring, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.