• Halmstads webbplatser

Bostäder i Söndrum, Äventyrslandet

Halmstad 3:40 med flera, H8

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Nya detaljplaner ska tas fram för det område i Söndrum som i dag bland annat arrenderas av Äventyrslandet. Planerna är högprioriterade och väntas kunna möjliggöra upp emot 280 nya bostäder.

Planuppdraget i korthet

Området har pekats ut som en strategiskt viktig plats för att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder som finns i kommunen. Genom nya detaljplaner skulle det kunna byggas upp emot 280 nya bostäder på platsen, förutsatt att dessa byggs som flerbostadshus.

Planområdet omfattar totalt cirka sex hektar. Förutom den del som i dag arrenderas av Äventyrslandet inkluderas även en grusparkering och en obemannad bensinstation i bostadsplanerna.

Kommunen äger marken, men har i dagsläget stora delar av området utarrenderat eller upplåtet med tomträtt. Arrendena och tomträttsavtalet har upplåtelser som löper ut under åren 2024–2027.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har fattat beslut om en avsiktsförklaring om markanvisning för området.

Avsiktsförklaringen tecknas som ett första steg av tre för att låta det nybildande bolaget med HFAB och tomträttsinnehavaren Länk till annan webbplats. få köpa en del av markområdet av kommunen och exploatera denna med bostäder.

Flerbostadshus ska ge stadsdelen en mer blandad bostadsbebyggelse

Området är utpekat i översiktsplanen som förtätningsområde med primärt fokus på flerbostadshus för att komplettera stadsdelen som idag domineras av villor. Det kommunala bostadsbolaget HFAB samt tomträttsinnehavaren har visat intresse av att vara med och utveckla området i enlighet med översiktsplanen. Det innebär att stadsdelen kompletteras med hyresrätter i flerbostadshus, vilket bidrar till att uppfylla målet om en minskad bostadssegregation.

Hur den framtida bebyggelsen kan komma att se ut, både i skala och struktur, ska utredas mer ingående under detaljplaneprocessen.

De nya detaljplanerna beräknas kunna antas senast det andra kvartalet 2025.

Workshop med boende i området

Den 29 november 2023 hade kommunens tjänstepersoner en workshop med boende intill planområdet. Cirka 150 inbjudningar skickades ut och 12 personer valdes ut att delta i tre arbetsgrupper. Urvalet gjordes utifrån kön, ålder och viljan att påverka. Syftet med workshopen var att i ett tidigt skede få input till vidare detaljplanearbete gällande exploateringen, allmänna behov och önskemål på nytt bostadsområde. Samtidigt vilka farhågor som finns och kan vara viktiga att tänka på till exempel trafik, parkering och höga hus.

Sammanfattningsvis var resultatet av workshoppen:

 • Samtliga tre grupper ville spara och utveckla befintlig lågpunkt i den västra delen av planområdet.
 • Bebyggelse föreslogs passa bra i 1–2 våningar mot befintlig bebyggelse, men att lite högre byggnader, 5–6 våningar kan tillåtas mot Nya Tylösandsvägen och Kustvägen.
 • Grupperna var också överens om att trafik och parkering är viktiga frågor i vidare detaljplanarbete.
 • Alla grupper tyckte att det är viktigt att skapa ett bostadsområde med grönska och lek mellan byggnaderna.
 • Det diskuterades även frågor som trafiksäkerhet för cyklar, önskan om 55+ boende, bevara något historiskt från Miniland/Äventyrslandet och ny service i området.

Sammanställning från workshop Pdf, 72.2 MB.

Deltagarna kommer få en återkoppling senare under våren när kommunen arbetar fram ett förslag.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 18 april 2023. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan och pröva området för bostäder.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

18 april 2023

Samråd

Hösten 2024

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

På området finns idag bland annat en nöjesanläggning, Halmstad äventyrsland.