• Halmstads webbplatser

Bostäder i Klackerupsområdet på Nyhem, Halmstad

Gullhönan 1 och Halmstad 6:1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Huvudsyftet med den nya detaljplanen är att förtäta, det vill säga bygga nytt, i Klackerupsområdet på Nyhem. Det kommunala bostadsbolaget HFAB ska bygga flerbostadshus här. Gatuköket har skrivits in som centrumändamål i planen.

En flygbild som visar fastigheterna som berörs.

De svarta strecken markerar området som detaljplanen gäller.

Planförslaget i korthet

Förslaget till detaljplan tillåter en förtätning, det vill säga en nybyggnation, i Klackerupsområdet. HFAB planerar att bygga cirka 74 små hyreslägenheter kring en gemensam bostadsgård här. Detta förutsätter att befintligt garage och husvärdskontor på fastigheten Gullhönan 1 rivs. Det kvarstående rosa huset bevaras och skyddas på grund av höga arkitektoniska och miljöskapande värden.

Planen innebär också att det befintliga gatuköket ges en byggrätt för centrumändamål vilket möjliggör ett permanent bygglov.

Befintlig parkering och återvinningsstation planläggs efter sin användning och kan därmed behållas vid behov.

Upptäck planen i en digital 3D-karta

Vill du veta mer om förslaget till utbyggnad kan du besöka den digitala kartan över området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här har du möjlighet att navigera runt i 3D och se alltifrån bilder till filmer.

Filmer som visar hur området planeras se ut

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Planen vann laga kraft den 13 april 2021.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning för detaljplanen genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".