• Halmstads webbplatser

Söderskolan

Betyget 4, OS4

Mycket högprioriterat

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Söderskolan är en ny skola för årskurserna F–9, inklusive anpassad grunskola. Skolan ska vara klar i maj 2026.

Skolan kommer att rymma 750 elever samt 45 elever för anpassad grundskola och ska ersätta den nu tillfälliga Slottsjordsskolan Söder.

Vibrationer under byggtiden

Innan skolan kan börja byggas behöver befintliga skyddsrum på området rivas och området behöver även pålas. Detta kan innebära vibration på närliggande fastigheter. Fastigheterna som ligger inom en radie på 100 meter från pålningen kommer att besiktigas innan arbetet börjar.

Illustrationsbild av hur Söderskolan kommer att se ut.

Illustrationsbild av hur Söderskolan kommer att se ut.

Skola med idrottshall

Skolan kommer att ha en idrottshall med publikfunktion samt ett rörelserum. I skolan byggs även ett tillagningskök med kapacitet för 1000 portioner.

I utemiljön kommer det finnas byggnader i form av uteklassrum, förråd och ett lekotek.

Totalt blir skolan ungefär 14 200 kvadratmeter, inklusive idrottshall och kök, samt består av 1–3 våningar.

Ny gång- och cykelväg

En gång- och cykelväg kommer att byggas utmed Skepparegatans västra sida. Två upphöjda övergångsställen som ska dämpa hastigheten och göra det enkelt för gående och cyklister att korsa Skepparegatan kommer också att byggas i anknytning till Söderskolans in- och utfarter.

Skyddsrum

På området där skolan ska byggas finns idag två skyddsrum med totalt 480 skyddsrumsplatser. Skyddsrummen kommer att rivas och ersättas med med samma antal skyddsrumsplatser men fördelade på två byggnader där taken kommer att användas som skolgård.

Tidsplan

Innan skolan kan börja byggas behöver marken pålas. Pålning och förarbete för byggnation startar i februari 2024.

Byggnationen beräknas börjar i april 2024 och skolan ska vara klar i maj 2026.

Kattegattområdet utvecklas

Byggnationen av Söderskolan är en del av utvecklingen av Kattegattområdet. Kattegattområdet är ett område som i den fördjupade översiktsplanen för centrum pekas ut för cirka 850 framtida bostäder och offentlig service. Det gör att behovet av en ny skola där är stort.

Kattegattområdet ska planeras mer i detalj i en kommande strukturplan. Strukturplanen kommer att se över trafikflöden, hur vägen med anslutning till nya bron på Söder kan placeras och hur området klimatsäkras mot översvämningar. I länkarna nedan finns mer information om detta arbete.

Karta

Skolan ska byggas söder om Kattegattgymnasiet.