• Halmstads webbplatser

Bostäder på Söder, längs Fiskaregatans västra sida

Bredsidan 10, H33a

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 19 juni–4 september

Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 85 nya bostäder i flerbostadshus med 3–5 våningar. Målet är bebyggelsen ska bli varierad och i en skala som anpassas till den befintliga närliggande bebyggelsen.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till hur planområdet skulle kunna se ut i framtiden. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Dialogmöte "Öppet hus" 25 juni

Under dialogmötet får du möjlighet att ställa frågor och få information om planförslaget. Välkommen!

Dag: tisdag 25 juni
Tid: 17.30–19.00
Plats: Fiskaregatan 2

Tyck till under samrådet

Under samrådet 19 juni–4 september kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 4 september 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Bredsidan 10" och diarienummer "KS 2023/00184".

Skicka in din synpunkt

Flerbostadshus i 3–5 våningar

Marken längs Fiskaregatan på Söder ägs av en privat aktör som vill bygga nya bostäder. Området ligger 800 meter söder om Stora torg. Runt planområdet finns blandad stadsbebyggelse i form av villor på den västra sidan och flerbostadshus och kontor med varierande höjder på den östra sidan.

Den högsta huskroppen föreslås i norra delen av planområdet. Härifrån trappar byggnaderna ner i höjd söderut. Totalt innehåller förslaget cirka 85 bostäder. Stor vikt har lagts på hänsyn till skala och insyn.

För att undvika en känsla av storskalighet ska huset utformas med varierande höjder och sektioner. Byggrätten har anpassats för att ge goda ljusförhållanden och minimera insyn mellan lägenheterna.

Befintlig bebyggelse. Tidigare har Region Halland haft verksamheter i lokalerna.

Föreslagen ny bebyggelse sedd från Fiskaregatan. Skiss av Arkitektlaget. Byggnadernas exakta utformning beslutas i ett senare skede.

Parkering och trafik

Full utbyggnad av planområdet ger ett behov av 50 nya parkeringsplatser. Parkering ska ske på fastigheten och inte längs befintliga eller nya gator. I planen finns ett underjordiskt garage för bilparkering med infart från Vindrosvägen. Även säker cykelparkering för flera olika typer av cyklar behövs.

Med närheten till centrum och kollektivtrafik är möjligheterna till hållbart resande goda och möjligheten finns att välja bort bilberoendet.

Illustrationskarta

Risk för översvämning

Planområdet ligger inom ett område med risk för framtida översvämningar. Golvet i bottenplan ska därför vara minst +3,5 meter över nollplanet för att ta höjd inför framtiden. Byggnadsdel som ligger lägre ska ha ett vattentätt utförande.

Det finns en plan för hur hela Söder kommer att skyddas mot översvämning från Nissan. Läs mer om klimatsäkring av centrum.

Fler bostadsområden utreds på Söder

Flera fastighetsägare i stadsdelen Söder har ansökt om planbesked för att bygga nya bostäder på områden som idag är planlagda som småindustri, kontor och allmänt ändamål. Fastighetsägarna har gemensamma planer på att utveckla kvarteret och en del av dem har anlitat samma exploatör.

Enligt ansökningarna om planbesked vill fastighetsägarna riva och bygga nya lägenheter i området. Gemensamt omfattar ansökningarna uppemot 300 lägenheter i flerbostadshus i fyra till åtta våningar. De olika fastigheterna utreds nu samtidigt. Se också detaljplansida för Blocktyget 7, Blocktyget 8 och Bilan 21

Flygbild över flera fastigheter på Söder. Förutom Bredsidan 10 som ligger längs Fiskaregatan är tre fastigheter mitt emot markerade.

Flera fastighetsägare på Söder har ansökt om planbesked för att bygga bostäder. Dessa utreds nu samtidigt.

Övergripande planer som påverkar detaljplanen

Området är utpekat och överensstämmer med kommunens översiktsplan. Halmstad behöver fler bostäder och här får fler möjlighet att bo i ett attraktivt centralt läge med närhet till kollektivtrafik, arbete, skola, service och fritidsaktiviteter.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 juni att förslaget ska gå ut på samråd.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

29 november 2022

Samråd

19 juni–4 september

Samrådsmöte 25 juni

Granskning

Fjärde kvartalet 2025

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter H33a i kartan.