Bostäder i Särdal

Del av fastigheten Särdal 8:7, STf2

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd inför begäran om planeringsbesked 22 mars till 12 april

Det kan bli tolv nya enbostadshus som ska få liknande utformning som befintliga bostäder i Särdal.

Flygbild där det nya bostadsområdet är inritat. Två rader med tomter på ett kilformat område.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i Särdal, väster om Kustvägen. Detaljplanen ska pröva upp till tolv nya enbostadshus. Bostädernas ska anpassas till närliggande bebyggelse för att passa in i området och inte förändra upplevelsen av landskapet.

Huvudbyggnaderna föreslås vara 150–200 kvadratmeter stora och uppföras friliggande i en våning med sadeltak. Bostäderna ska vara av trä med dova färger i grått, brunt, svart och faluröd.

Planeringsbesked ska sökas hos Länsstyrelsen

Fastigheten ligger inom riksintresseområde för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Förslaget avviker från översiktsplanen (Framtidsplan 2050) och riskerar att medföra en betydande miljöpåverkan. Med utgångpunkt i att förslaget skulle bidra till bostadsförsörjningen vill kommunen trots detta pröva möjligheten att bebygga området.

Då området berör flera riksintressen ska planarbetet inledas med att begära ett så kallat planeringsbesked från Länsstyrelsen. Planeringsbeskedet kommer kunna ge kommunen och byggherren besked om detaljplanen vid ett antagande riskerar att överprövas och eventuellt upphävas.

Vad är ett planeringsbesked?

Kommunen har möjlighet att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen. På så sätt kan planprocessen bli mer effektiv. Det är ett bindande besked där länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen vid ett antagande kan komma att överprövas och eventuellt upphävas. Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Kommunen kan välja att begära planeringsbesked när som helst under planprocessens gång. Genom att tidigt identifiera frågor som kan leda till att länsstyrelsen överprövar och eventuellt upphäver en detaljplan kan kommunen undvika onödigt arbete.

Om planeringsbesked begärs innan detaljplanen varit ute på samråd behöver kommunen ge myndigheter och andra berörda tillfälle att lämna synpunkter under minst 3 veckor. Synpunkterna bifogar kommunen sedan, tillsammans med sina kommentarer och övrigt underlag, i sin ansökan till Länsstyrelsen.

Läs mer om planeringsbesked hos Boverket Länk till annan webbplats.

Samråd om förslag till begäran om planeringsbesked

Kommunen har tagit fram en begäran om planeringsbesked som ska skickas till Länsstyrelsen. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter om förslaget.

Efter genomfört samråd kommer kommunen sammanställa synpunkterna samt kommentera dem. Sammanställningen skickas sedan ihop med begäran om planeringsbesked till Länsstyrelsen.

Tyck till under samrådet

Samrådet pågår mellan 22 mars och 12 april. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument samt i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 12 april 2023.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Särdal 8:7" och diarienummer 2021/00170.

Här skickar du in din synpunkt

Tidsplan

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked17 mars 2020
Planeringsbesked

Samråd 22 mars till 12 april

SamrådEj beslutat
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2023.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet