• Halmstads webbplatser

Detaljplane­processen och din möjlighet att påverka

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas för planprocess. Den styrs av plan- och bygglagen, PBL. Här kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram, hur och när i processen som du kan påverka och hur du gör för att överklaga om du är missnöjd med beslutet.

Arbetet startar med en idé eller ett behov

Arbetet med en detaljplan börjar med en idé eller ett behov. Det kan handa om att en markägare, en byggherre eller kommunen vill bygga nytt på en plats där det inte finns någon detaljplan idag. Det kan också vara någon som vill exploatera ett område där den gällande detaljplanen inte ger utrymme för detta.

Om en ny detaljplan behöver tas fram eller en befintlig behöver ändras eller upphävas, blir nästa steg att ansöka om ett planbesked.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattar beslut om planbesked

Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. När beskedet blir positivt kan arbetet med att ta fram en ny detaljplan starta. Kommunens samhällsutvecklingsavdelning får då i uppdrag att pröva om det är lämpligt enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. (PBL).

Planprogram eller strukturplan för en första bedömning

I vissa fall vill kommunen börja planprocessen med en första bedömning av förutsättningarna i det aktuella området. Detta görs i ett planprogram eller i en strukturplan. Båda ger ett vägledande underlag och ett stöd vid framtida planering.

Arbetet utgår från Halmstads kommuns strategier och riktlinjer för samhällsutveckling. Till skillnad från en detaljplan är planprogrammet och strukturplanen inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas.

Planprogram

Ett planprogram kan användas om förslaget påverkar ett större område, innebär stor miljöpåverkan, berör många intressen eller liknande. Kommunen får ett mer omfattande underlag än genom en strukturplan eftersom berörda får möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede.

Samråd om planprogrammet

När förslaget till planprogram är genomarbetat fattar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om samråd. Det innebär att förslaget skickas till berörda sakägare, det vill säga personer och företag som berörs, och till myndigheter och förvaltningar. Dessa får sedan lämna synpunkter inom en utsatt tid, vanligtvis ungefär en månad.

Synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

Efter programsamrådet tar kommunen ställning till samtliga synpunkter som har kommit in och gör eventuella justeringar. Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. I denna redovisar kommunen också om synpunkterna har tillgodosetts.

Samrådsredogörelsen godkänns av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, som samtidigt fattar beslut om eventuella justeringar av planprogrammet. Detta godkänns sedan av kommunstyrelsen.

Strukturplan

Som ett alternativ till ett planprogram kan kommunen välja att ta fram en strukturplan. Detta är en mindre omfattande process. Strukturplanen ger inte några exakta förslag; i stället visar den områdets potential att utvecklas i stort.

Dialog i stället för samråd

Något samråd behövs inte. I stället kan kommunen ha dialog med exempelvis berörda markägare, kommunpolitiker, framtida exploatörer, tjänstemän och invånare. De synpunkter som kommer in används som underlag för ett eventuellt beslut om att gå vidare och ta fram en detaljplan.

Strukturplaner ska godkännas av kommunstyrelsen.

Olika planförfaranden när detaljplanen tas fram

Processen med att ta fram en detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. Vanligast är det som kallas standardförfarande, men det finns även utökat och begränsat förfarande.

Vilken variant som används beror på om den nya detaljplanen följer kommunens översiktsplan, har liten eller stor miljöpåverkan eller är av betydande intresse för allmänheten.

Två viktiga skillnader mellan olika förfaranden är omfattningen av planarbetet och kommunikationen med berörda och allmänheten.

Samråd – första möjligheten att lämna synpunkter

Den första versionen av en detaljplan kallas samrådsförslag. När den är klar fattar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om samråd. Det innebär att förslaget skickas till sakägare, det vill säga till personer och företag som är berörda av detaljplanen. Det skickas även till berörda myndigheter och förvaltningar. Samtliga får möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter inom en viss tid.

Information om samrådet

Under samrådstiden finns alla handlingar på halmstad.se/aktuellaprojekt Länk till annan webbplats. och i pappersform i entrén till rådhuset i Halmstad. Ibland finns de även tillgängliga på ett bibliotek i anslutning till planområdet. I de flesta planförfaranden informerar kommunen om samrådet i en kungörelse, det vill säga i ett offentligt meddelande via en annons i Hallandsposten. Kungörelsen publiceras också på kommunens digitala anslagstavla.

Vid de flesta planförfarandena bjuder kommunen även in intresserade till samrådsmöte eller ett öppet hus.

Skicka in din synpunkt

Samrådet pågår minst tre veckor

Samrådstiden för utökat förfarande är alltid minst 3 veckor. För standardförfarande anger lagen inte någon samrådstid, men den brukar pågå 3–4 veckor.

Synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse

Alla synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Detaljplaneförslaget bearbetas sedan utifrån synpunkterna. Om kommunen av någon anledning inte tagit hänsyn till en synpunkt kommenteras detta i samrådsredogörelsen.

Granskning – ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter

När det bearbetade slutliga planförslaget är klart fattar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut om granskning. Planen ställs då ut ytterligare en gång.

Sakägare, hyresgäster och andra som har intresse av planförslaget informeras via ett brev om att det finns en ny version. De får nu möjlighet att en sista gång lämna skriftliga synpunkter.

Information om granskningen

Under granskningstiden finns alla handlingar på halmstad.se/aktuellaprojekt Länk till annan webbplats. och i pappersform i entrén till rådhuset i Halmstad.

I granskningsskedet informerar kommunen i första hand om granskningen i en kungörelse på kommunens digitala anslagstavla.

Om detaljplanen har tagits fram med utökat förfarande, ändrats väsentligt efter samrådet, eller om det har gått en lång tid mellan samrådet och granskningen, informerar kommunen även i en kungörelse i Hallandsposten.

Skicka in din synpunkt

Granskningen pågår minst två veckor

Vid ett standardförfarande ställs granskningsförslaget ut under minst 2 veckor. Vid ett utökat förfarande ställs det ut minst 3 veckor – men om detaljplanen bedöms ha en betydande miljöpåverkan blir granskningstiden i stället minst 30 dagar.

Synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande

När granskningstiden är över sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Efter detta görs eventuellt mindre justeringar av planförslaget.

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige antar planen

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kommunstyrelsen beslutar om att en detaljplan kan gå vidare till antagande. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslutar sedan om antagandet.

Kommunfullmäktige antar detaljplaner som är framtagna med utökat förfarande. Kommunstyrelsen antar detaljplaner dem som tagits fram med begränsat förfarande eller standardförfarande.

Laga kraft – planen börjar gälla

Om planen inte överklagas inom 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla vinner den laga kraft. Det innebär att den börjar gälla och att den som önskat den nya planen eller planändringen kan gå vidare med sitt byggprojekt.

Om planen överklagas vinner den laga kraft när mark- och miljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen har fattat sitt beslut.

Så gör du för att överklaga

Om du är missnöjd med kommunens beslut att anta en detaljplan, kan du överklaga. Det har du rätt att göra om du har lämnat synpunkter under samrådet eller granskningen och inte fått dessa tillgodosedda.

Lämna in eller skicka ditt överklagande till Halmstads kommun inom 3 veckor från den dag då beslutet publicerades på kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats.. När kommunen har fått överklagandet kontrollerar man om det kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till Mark- och miljödomstolen. Om överklagandet inte kommit in i tid skickas det inte vidare.

Gör så här

  • Skicka ditt överklagande till:
    Kommunstyrelsen, Halmstads kommun, Box 153, 301 05 Halmstad
    eller via e-post: kommunstyrelsen@halmstad.se
  • Förklara vilket beslut du överklagar, exempelvis genom att ange planens rubrik eller beslutsparagraf, helst både och.
  • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet, exempelvis dokument och fotografier.
  • Lämna ditt namn, postadress och telefonnummer. Du kan givetvis anlita ombud som kan sköta ditt överklagande.

Om domstolen fattar ett negativt beslut kan du överklaga till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. Du ska i så fall skicka ditt överklagande inom 2 veckor från Mark- och miljödomstolens beslut. För att överdomstolen ska ta upp ditt överklagande krävs dock att du får prövningstillstånd av överdomstolen.

Detaljplanen vinner laga kraft när en dom eller beslut från en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas.

Läs mer detaljerad information om överklagande av beslut om antagande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..