• Halmstads webbplatser

Detaljplaner

En detaljplan bestämmer vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten får användas. Den beskriver var byggnader får placeras och hur höga husen får vara. Planen kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar och är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen.

Kommunen ansvarar för att ta fram nya detaljplaner och att de som redan gäller följs. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

Pågående detaljplaner

Ibland behöver detaljplaner ändras och då startar en detaljplanprocess. På Halmstad växer kan du enkelt ska kunna följa hur kommunen utvecklas från idé- och planeringsstadiet till färdig byggnad eller nytt område. Det handlar till exempel om bostäder, skolor, utveckling av hamnen och högskoleområdet samt särskilda boenden för äldre. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

Läs mer om aktuella projekt på Halmstad växer

Hitta gällande detaljplaner

Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande detaljplan.

I webbkartan hittar du alla gällande detaljplaner. Klicka på respektive detaljplan i kartan för att få mer information om den.

Så går prioriteringen av detaljplaner till

Det finns en prioriteringsordning för detaljplanerna som styr vad ansvariga tjänstepersonerna ska prioritera vid hög arbetsbelastning. Avsikten är dock att alla detaljplaner ska arbetas med.

Den bärande principen är det allmänna intresset. Detaljplaner med stor samhällsnytta prioriteras högst. Detaljplaner med ingen eller liten samhällsnytta prioriteras sist. Prioriteringen är en del i måluppfyllelsen av Framtidsbild 2050.

I Framtidsbild 2050 har kommunfullmäktige prioriterat tre utmaningar: "Jämlikhetsutmaningen", "Klimatutmaningen" och "Infrastruktur för en ny tid". Detta innebär att detaljplaner som främjar att samhället tar sig an dessa utmaningar bör prioriteras.

Prioriteringsgraderna är:

1. Mycket högprioriterat

Detaljplaner som bidrar till framtidens välfärd då det utgör nödvändig offentlig service såsom:

 • skolor
 • förskolor
 • äldreboende
 • vård
 • räddningstjänst

2. Högprioriterat

 • Detaljplaner som i hög utsträckning bidrar till bostadsförsörjningen och att minska segregationen såsom detaljplaner med mer än 100 bostäder som bidrar till blandad bebyggelse.
 • Detaljplaner som i hög utsträckning bidrar till många nya eller bibehållna arbetstillfällen såsom att främjar ett starkt och varierat näringsliv med detaljplaner som motsvarar ungefär 50 eller fler arbetstillfällen direkt eller indirekt.
 • Detaljplaner som bidrar till klimatomställning till exempel hållbar transport och hållbar energi.
 • Detaljplaner som tar sig an klimatutmaningen genom att anpassa samhället efter klimatförändringarna såsom planer för klimatanpassningsskydd för översvämningar och skyfallshantering.

3. Normalprioriterat

 • Detaljplaner som skapar platser för möten och bidrar till orts- och stadsdelsutveckling såsom planer för centrumnoder och ortcentrum som är utpekade i översiktsplanen.
 • Detaljplaner som bidrar till en meningsfull fritid såsom idrott, park, fritid, rekreation.
 • Detaljplaner för övrig infrastruktur.
 • Detaljplaner som i viss mån bidrar till flera nya eller bibehållna arbetstillfällen såsom detaljplaner som främjar ett starkt och varierat näringsliv.
 • Detaljplaner som i viss mån bidrar till bostadsförsörjningen och att minska segregationen såsom detaljplaner med mellan 30–100 bostäder i staden eller 20–100 bostäder i övriga orter som bidrar till blandad bebyggelse, samt specialbostäder även i mindre enheter.

4. Lågprioriterat

Detaljplaner med låg samhällsnytta där det allmänna intresset sammanvägt är lågt, samt planer som endast syftar till att gynna enskilt intresse. I denna prioritet återfinns detaljplaner med färre än 30 bostäder och andra bostadsplaner som inte bidar till blandad bebyggelse, planer som ger enstaka arbetstillfällen, planer för upphävande av tomtindelningsbestämmelser och övriga planer.

Prioriteringsordningen används inte för de strategiska planerna.