• Halmstads webbplatser

Framtidsbild 2050

Strategiskt planeringsdokument

Fyra visionsberättelser från år 2050 beskriver hur kommunen ska möta den väntade befolkningstillväxten och andra framtida utmaningar såsom jämlikhetsutmaningen, klimatutmaningen och infrastruktur för en ny tid. Framtidsbild 2050 är målbilden för kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2050, och kommande planering.

Fyra visionsberättelser

Framtidsbilden presenteras i visionsberättelser för de fyra strategiska områdena som vi behöver kraftsamla inom mot år 2050.

Den inkluderade kommunen

”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen. Det finns olika slags bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. På olika slags mötesplatser som finns i våra stadsdelar och orter möts invånarna över gränser, vilket ger samhörighet och trygghet. Miljöerna är trygga och tillgängliga för alla. Bostäder, skolor, service, arbetsplatser, kommunikation och platser för rekreation bildar tillsammans en helhet som underlättar vardagslivet. I Halmstad planerar vi inte bara för invånarna utan även med dem.”

Så här jobbar vi i den fysiska planeringen:

 • Vi planlägger för blandad bebyggelse, där nybyggnationen ses i sitt sammanhang och blandningen avser helheten.
 • Vi kompletterar med de bostadsformer som fattas i orten/stadsdelen vid förtätning.
 • Vi utvecklar attraktiviteten i boendemiljön i synnerhet på de orter och stadsdelar som idag inte uppfattas som attraktiva.
 • Vi planerar för ökad jämlikhet med en närhet och tillgänglighet som underlättar vardagspusslet och valet av hållbara transportslag.
 • Vi utformar offentliga miljöer så att dessa blir tillgängliga för alla. ...för att bli en inkluderande kommun.
 • Vi har trygghet, jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt vid planeringen.
 • Vi knyter ihop kommunen och ökar utbytet mellan stadsdelar genom strategisk placering av mötesplatser och kommunal service för att skapa möten över gränser.
 • Vi gynnar hållbara transporter och får på så vis ett mer jämlikt transportsystem.
 • Vi satsar på aktiva transportslag för att främja folkhälsan.
 • Vi utvecklar former för dialog med invånarna för att öka delaktigheten hos alla grupper i utformningen av sin närmiljö

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

”I Halmstad 2050 har staden och orterna växt på ett miljömässigt hållbart sätt. Kommunen är en motor i klimatomställningen. Vi hushåller med mark– och vattenresurser genom att bygga yteffektivt. Vi värnar viktiga värden för kommande generationer såsom dricksvatten och jordbruksmark. Biologisk mångfald värnas när viktiga grönstråk bevaras och livgivande miljöer integreras i bebyggda miljöer. Halmstad har säkrats mot havsnivåhöjningen. Ytor för klimatanpassning är multifunktionella och ger ett mervärde. I Halmstad 2050 är det lätt att göra rätt. Det är smidigt att resa och vardagspusslet underlättas när hållbara transporter utgör en helhet tillsammans med service, bostäder och arbetsplatser.”

Så här jobbar vi i den fysiska planeringen:

 • Vi utgår från hållbara transporter när vi bygger ut kommunen.
 • Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik och sedan biltrafik.
 • Vi tar hänsyn till havsnivåhöjningen när vi pekar ut nya områden för byggnation.
 • Vi har en tydlig strategi för hur vi ska möta och mota havshöjningen, om och var vi bygger skydd, retirerar respektive har beredskap vid en extrem händelse.
 • Vi avsätter mark för klimatanpassning och gör anläggningarna multifunktionella för att ge mervärden.
 • Vi hushåller med åkermark. Vi skyddar områden som är viktiga för dricksvattenförsörjningen.
 • Vi utnyttjar den mark som vi tar i anspråk för exploatering effektivt.
 • Vi planerar för en sammanhängande grönstruktur både i det stora och i det lilla, så att både växter, djur och människor ska kunna förflytta sig i de gröna miljöerna.
 • Vi skyddar värdefulla gröna områden från exploatering.
 • Vi som kommunal organisation driver på klimatomställningen i samverkan med andra samhällsaktörer

Attraktivitet och hållbar tillväxt

”Halmstad 2050 är en levande plats med attraktiva boendemiljöer, effektiva hållbara kommunikationer och närhet till jobb, utbildning och service. Näringslivet har bra förutsättningar och växer hållbart. Skolan i allmänhet och högskolan i synnerhet är en central del av kommunens och regionens utveckling. Halmstad utgör en nod i Halland, med god uppkoppling till storstadsregionerna i norr och söder. Det är lätt att resa hållbart både inom kommunen och längre bort. Stadskärnan är en naturlig mötesplats för invånarna. Den har utvecklats utifrån sin unika identitet och historia för att passa moderna krav. Kusten och de många stränderna har utvecklats utifrån sina olika kvalitéer. Vi värnar våra vackra och variationsrika natur- och kulturmiljöer, de ger identitet, lockar turister och får invånarna att trivas.”

Så här jobbar vi i den fysiska planeringen:

 • Vi bevarar platsens identitet och attraktivitet även när vi bygger nytt.
 • Vi utvecklar och anpassar stadskärnan till förändrade förutsättningar, genom samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.
 • Vi värnar attraktiva områden med höga bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort attraktivitet.
 • Vi ger näringslivet bra förutsättningar med en hållbar och effektiv mark- och resursanvändning.
 • Vi ökar tillgängligheten till områden med höga kultur-, natur- och rekreationsvärden.
 • Vi identifierar vilka platser som är viktiga för besökare och boende för att stärka Halmstads attraktivitet.
 • Vi ser skola och högskola som navet i sin omgivning och gör plats för dess utveckling.
 • Vi profilerar olika stränder och kustområden för olika nischer och aktiviteter.
 • Vi ger förutsättningar för regionalt viktiga funktioner för att stärka vår ställning som regionhubb.
 • Vi stärker kommunikationen mot vårt omland i alla riktningar, med fokus på norr-söder.

Framtidens välfärd

”I Halmstad 2050 vet invånarna att välfärden fungerar när den behövs. Äldre kan bo kvar hemma när miljöerna tillgänglighetsanpassas och våra orter och stadsdelar har bostäder för alla livets skeden. Den kommunala servicen är lättillgänglig, då det är lätt att resa till denna. Kommunens verksamheter är samlokaliserade och samarbetet mellan olika verksamheter underlättas av de flerfunktionella och flexibla miljöerna. Samarbetet både sparar resurser och ger invånarna ett mervärde. Servicen är navet i utpekade orter och stadsdelar. Dit är det lätt att resa hållbart. Där möts människor med olika förutsättningar.”

Så här jobbar vi i den fysiska planeringen:

 • Vi samlokaliserar olika offentliga verksamheter för ökad effektivitet.
 • Lokaler och miljöer för välfärd samt allmänna platser är flerfunktionella och flexibla för att kunna utnyttjas effektivt och förändras över tid.
 • Vi har tydliggjort i vilka orter satsning på kommunal service sker.
 • Vi pekar ut lämpliga lägen för service så att denna samlas och ger ett mervärde.
 • Vi lokaliserar kommunal service med närhet till hållbara transporter.
 • Vi har tydliga kriterier för placering av olika slags offentlig service.
 • Vi placerar offentlig service där man når invånare med olika villkor.
 • Vi stärker kopplingen översiktsplan – lokalförsörjningsstrategi.
 • Vi underlättar kvarboendemöjligheterna genom att komplettera orter och stadsdelar med boendeformer för alla livets skeden.

Vägledning för all planering

Framtidsbild 2050 utgör en målbild för översiktsplanen Framtidsplan 2050. Den anger en riktning dit översiktsplanen ska sträva och ger vägledning i den fysiska planeringen för att möta den väntade befolkningstillväxten.

Framtidsbilden är framtagna för de fyra strategiska områden där kommunen behöver kraftsamla. Med utgångspunkt från rådande omvärldstrender, de globala målen, kommunens förutsättningar, kommunens vision och de utmaningar vi står inför har en bild av vår framtida kommun målats upp.