• Halmstads webbplatser

Söka planbesked

Du kan begära ett planbesked om du planerar att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en ny detaljplan måste tas fram, ändras eller upphävas. Oftast är det företag som ansöker om planbesked.

Sökande står för kostnaden

Om det ska tas fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser är det i första hand den som ansökt om planläggning som står för alla kostnader i samband med planläggningen. Kostnaden för kommunens arbete tas ut som tidsersättning.

Avgift för planbesked

Halmstads kommun tar ut en avgift i samband med planbesked. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och grundar sig på det prisbasbelopp som regeringen fastställt.

Du behöver betala avgiften oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked.

Enkel åtgärd – 10 500 kronor

Avgiften för enkel åtgärd är 10 500 kronor (0,2 prisbasbelopp) Till enkel åtgärd räknas projekt som uppfyller samtliga dessa kriterier:

 • Mindre projekt som är av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markareal om högst 2 000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande

Medelstor åtgärd – 15 750 kronor

Avgift för medelstor åtgärd 15 750 kronor (0,3 prisbasbelopp)

 • En medelstor åtgärd är antingen en åtgärd som inte uppfyller alla kriterier för en enkel åtgärd eller inte uppfyller någon av kriterierna för en stor åtgärd.

Stor åtgärd – 21 000 kronor

Avgiften för en stor åtgärd är 21 000 kronor (0,4 prisbasbelopp) För att räknas som stor åtgärd ska projektet uppfylla något av följande kriterier:

 • Projekt som är av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markareal eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Avtal skrivs vid positivt planbesked

När det beslutas om ett positivt planbesked tecknas ett plankostnadsavtal mellan den som sökt planbesked och kommunen. I avtalet specificeras betalningsvillkoren och parternas olika åtaganden.

Fler kostnader tillkommer

Att ta fram en ny detaljplan är en omfattande process som vanligtvis tar minst två år. Kostnaderna för dig som söker brukar uppgå till flera hundra tusen kronor. Det tillkommer då också ofta kostnader för utredningar, till exempel bullerutredning och dagvattenutredning.

Vad krävs för ett positivt planbesked?

För att en detaljplan ska få positivt planbesked ska den stämma överens med kommunens översiktplan Framtidsplan 2050 och bostadsförsörjningsprogram.

Kriterier för urval av detaljplaner

Kommunstyrelsen har tagit beslut om vilka kriterier som ska vara vägledande för positivt planbesked och planuppdrag. Kriterierna avgör vilka detaljplaner kommunen avser arbeta med.

Detta är en förutsättning för att kommunen ska kunna samplanera samhällsservice och infrastruktur med bostäder. Urvalet är en del i måluppfyllelsen av Framtidsbild 2050, som är målbild för den fysiska planeringen.

Genomförande av översiktsplanen och kommunala ambitioner

 • Ligger i linje med markanvändning och planeringsinriktning i översiktsplanen
  inklusive fördjupade översiktsplaner
 • Ligger i linje med riktlinjer för bostadsförsörjning och lokalförsörjningsstrategi
 • Ligger i linje med planeringsdirektiv och budget

Lämplighetsbedömning enligt plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB)

 • Lämplighet med hänsyn till allmänna och enskilda intressen PBL 2 kap
 • Krav på reglering med detaljplan PBL 4 kap
 • Hushållning med mark och vatten MB 3 och 4 kap
 • Miljökvalitetsnormer och naturskydd MB 5, 7 och 8 kap

Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta

 • Angeläget för att tillgodose behovet av bostäder eller arbetsplatser
 • Angeläget för att tillgodose behovet av offentlig service eller infrastruktur
 • Logiska beroenden i planering och exploatering (Avstämning mot pågående planer, projekt under genomförande, planberedskap)
 • Exploatörens genomförandeförmåga
 • Hänsyn till eventuellt tidigare ställningstaganden och nedlagt arbete

Politiska prioriteringar

 • Planbesked beslutas alltid politiskt. I enskilda fall kan politiska prioriteringar ske.

Ansök om om planbesked

Ansök om planbesked

Du får svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan lämnats in. Beslut om planbesked tas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Om ett planarbete påbörjas ges en ungefärlig tidpunkt i planbesked om när beslut kan ges om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan.

När ett positivt planbesked eller planuppdrag getts så får planen en prioritering från 1 till 4.