Bostads­försörjning och utbyggnad

Strategiskt planeringsdokument

Alla ska kunna bo i en bra bostad. Halmstad förväntas växa kraftigt och har redan ett underskott på bostäder med trångboddhet som följd. Vi behöver bygga runt 800 bostäder per år för att möta behovet. Kommunen arbetar nu med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen och en utbyggnadsplan. De ska visa hur bostadsplaneringen ser ut framåt.

Arbete pågår med nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunen tar just nu fram nya riktlinjer så att de stämmer överens med nyligen antagna översiktsplanen Framtidsplan 2050.

De nya riktlinjerna beräknas vara klara i juni 2023 och ska gälla perioden 2023–2050. Riktlinjerna kommer sedan kontinuerligt följas upp för att utbyggnadstakten ska stämma med bostadsbyggnadsbehovet, vilket kan variera över tid.

Vad är ett bostadsförsörjningsprogram?

Halmstads kommun ska skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Det kravet finns i bostadsförsörjningslagen.

Arbetet med de nya riktlinjerna innebär bland annat att:

  • analysera Halmstads bostadsbehov
  • analysera marknadsläget
  • ta fram nya strategier för att klara framtida bostadsförsörjning.

Analyserna ska fokusera på Halmstads demografiska utveckling, bostadsbehovet för särskilda grupper, efterfrågan på bostäder och stadens marknadsförutsättningar.

Utbyggnadsplan

Samtidigt görs också en utbyggnadsplan som redovisar när de olika bostadsområdena som är planerade i översiktsplanen ska byggas ut.

Tyck till under samrådet

Riktlinjer för bostadsförsörjningen samt utbyggnadsplanen kommer ut på samråd under våren. Då kan berörda nämnder, länsstyrelse, region och grannkommuner, exploatörer, fastighetsägare och invånare tycka till.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Samråd

Preliminärt mars–april 2023

Antagande

Riktlinjerna bedöms kunna bli antagna av kommunfullmäktige under sommaren 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030

Nuvarande bostadsförsörjningsprogram från 2017 kopplar an till målen i den då gällande översiktsplanen, vilket innebär förutsättningar att nå målet att bygga 750 nya bostäder årligen fram till 2025.

I programmet finns en lista där aktuella nybyggnadsprojekt för bostäder tidssätts. Listan uppdaterades i januari 2022 och justerades så att den inte innehåller objekt som strider mot Framtidsplan 2050.

Kontakta kommunen för att få nuvarande "Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030" med komplettering skickat till dig.

Flygbild som visar en byggarbetsplats.

Fjärde kvadranten på Fyllinge, etapp 2. Kommunen har förberett för tio nya bostadskvarter och 35 villatomter genom att schakta ur och skapa infrastruktur.