• Halmstads webbplatser

Bostäder i Knebildstorp

Halmstad 1:47, 1:49, del av Halmstad 1:12, Hf12

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Snart kan du tycka till!

Samråd pågår 17 juni – 8 september

I området kring Knebildstorps gård, väster om Halmstad centrum, finns planer på att bygga ett nytt bostadsområde med cirka 160–180 bostäder. Det blir blandade upplåtelseformer i flerbostadshus om 3–5 våningar.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till hur planområdet skulle kunna se ut i framtiden. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Välkomna för frågor 25 juni

Du får möjlighet att ställa frågor och få information om planförslaget.

Dag: tisdag 25 juni
Tid: 17.00–18.30 (drop in)
Plats: vid vändplatsen på Berta Jönssons väg

Tyck till under samrådet

Under samrådet 17 juni–8 september kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken Dokument och i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 8 september 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Halmstad Halmstad 1:47, 1:49 m.fl." och diarienummer "KS 2023/00100".

Skicka in din synpunkt
Flygbild över området som idag består av en privatägd gård.

Planområdet ligger cirka 2 kilometer väster om Halmstad centrum och gränsar till Kustvägen och Slottsjordsvägen. I öster ligger Rotorp, i syd Alet och i väst Eketånga och Söndrum.

Upp till 180 nya bostäder

I området vid Knebildstorp gård, som tidigare bland annat använts som vandrarhem, planerar kommunen för ett nytt bostadsområde. Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus med en våningshöjd på 3–5 våningar med inredd vind. Totalt innebär förslaget ett tillskott i området med cirka 160–180 nya bostäder.

Planområdet omfattas av tre privata fastigheter och del av en större fastighet som ägs av Halmstad kommun. På Fastigheten 1:50 finns ett relativt nybyggt kontor. Planförslaget gör det möjligt att göra en påbyggnad med bostäder där, och bevara befintlig verksamhet i bottenplan.

Förslaget är utformat för att ge rymliga gårdar och ljusa lägenheter med utsikt. Närmast trädridån längs Knebildstorpsbäcken tillåts något högre bebyggelse men närmast den gula villan trappas skalan ned och till ett trevåningshus.

En utmaning med området är dess bullerutsatta läge kopplat till omkringliggande vägar. Bullerfrågan kommer behöva arbetas vidare med efter samrådet. Genom att placera byggnader i rätt lägen kan bullernivån i området minska.

Illustrationskarta över vad detaljplanen möjliggör. Kartan visar ett exempel på hur området kan se ut vid en utbyggnad där maximal byggrätt utnyttjas.

Gula villan och naturområdet vid bäcken bevaras

Den nya bebyggelsen ska ersätta de byggnader som finns där idag, med undantag för den gula villan inom Halmstad 1:47 som föreslås bevaras. Höjden på byggnaderna trappas ner mot villan.

Närmast bäcken är det idag obebyggt mellan de två fastigheterna Halmstad 1:50 och Halmstad 1:47. Denna yta föreslås fortsatt vara obebyggd för att bibehålla allmänhetens tillgång till bäcken men också för att bjuda in naturen i området.

Närheten till Knebildstorpsbäcken ställer höga krav på att fördröja vattnet för att inte orsaka översvämningar nedströms. Detta föreslås lösas genom svackdiken längs lokalgatan och en uppsamlande torrdamm. Genom krav på fördröjning och rening av dagvatten och skyfall påverkar planområdet inte Knebildstorpbäckens hydrologi negativt, utan reningsnivån ökar istället i jämförelse med befintlig situation.

Alternativ med parkering i markplan.

Bildspelet är ovanför visar två alternativ för hur byggrätterna inom fastigheten kan utnyttjas. Bilder: Fredblads arkitekter

Flerbostadshus kompletterar stadsdelen

Det finns ett stort behov av både fler bostäder och blandade upplåtelseformer i kommunen. Närliggande områden består mestadels av småhus och med en komplettering av flerbostadshus med olika bostadsformer ökar chanserna för invånarna att kunna bo kvar i närområdet när livet förändras, till exempel om man blir äldre, separerar eller av andra orsaker inte längre kan bo kvar i sin villa.

Knebildstorps gård är ett område med goda förutsättningar och har stora potential att användas på ett mer effektivt sätt jämfört med idag. Området ligger nära befintlig infrastruktur, service och andra bostadsområden. Dessutom behövs varken jordbruksmark eller skogsmark tas i anspråk.

Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras med bostadsformer som idag saknas, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation.

En skiss på områdets totala byggnadsvolymer. Byggnadernas utseende bestäms i ett senare skede.

Infart från Västrevångsleden

Infarten till området blir från befintliga Berta Jönssons väg mot Västrevångsleden. Vägen förlängs med en ny gata i en slinga runt bebyggelsen. Gatan möter gång- och cykelväg som sedan ansluter till supercykelstråket utmed Slottsjordsvägen.

Byggnation kommer att innebära fler fordonsrörelser i området. Samtidigt erbjuder områdets läge goda möjligheter till hållbart resande och att kunna ta sig med kollektivtrafik och gång- och cykel mellan hemmet, skolan, arbetsplatsen och andra målpunkter.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslöt den 11 juni att förslaget ska gå ut på samråd.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked7 juni 2022
Samråd

17 juni – 8 september

Samrådsmöte 25 juni.

GranskningEj beslutat
AntagandePlanen väntas kunna bli antagen senast 30 juni 2025.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.