Bostäder vid Nässjögatan

Katten 4, 5, och 18 samt del av Katten 17 och Halmstad 6:1, H28

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Vid Nässjögatan centralt öster om Nissan vill en sökande bygga 150–200 nya bostäder. Planförslaget innebär en förtätning av området med högre byggnader än idag. Byggnadernas gestaltning ska spegla områdets industriella historia.

Flygvy från väst.

Bakgrunden till ny detaljplan

En sökande vill komplettera bebyggelsen med 150–200 nya bostäder i den östra delen av kvarteret Katten samt behålla och utveckla större delen av den befintliga verksamheten i den västra delen av kvarteret. I utvecklingsförslaget finns punkthus, lamellhus och gatuhus.

Åtgärden strider mot industriändamålet i gällande detaljplan samt antal våningar och byggnadshöjd. Projektet finns inte särskilt utpekat i översiktsplanen, men ligger i linje med planens strategier om förtätning i stadens centrala delar.

Planförslaget i korthet

Planförslaget innebär en utveckling av kvarteret med nya bostäder och likt idag, en blandning av olika verksamheter i bottenplan mot Nässjögatan. Intentionen är att skapa ett kvarter som knyter an till områdets historia samtidigt som planförslaget tar hänsyn till omgivande kvarter och stadsbild.

Planområdet påverkas av närheten till järnvägen och förutsätter, beroende på avstånd, att buller- och säkerhetshöjande åtgärder i byggnaderna genomförs för att bullerstörningar och olycksrisker förknippade med bebyggelse nära järnväg ska minimeras. Totalt medger planförslaget cirka 19 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för bostäder samt cirka 2150 kvadratmeter (BTA) verksamhetslokaler mot Nässjögatan. Beroende på hur lägenhetsfördelningen kommer se ut motsvarar detta ett tillskott på mellan 190–255 bostäder i området.

Parkering för kvarteret hanteras genom källargarage med upp- och nedfart från Sperlingsgatan.

Vy från nordväst, Nässjögatan

Den industriella karaktären mot Nässjögatan bibehålls med en lägre verksamhetsdel i en våning med överhög sarg som följer kvarterets ursprungliga kontur och skala. I övriga delar av kvarteret beaktas kulturmiljön genom att byggnaderna ges en industriell prägel och anpassas i skala och volym så byggnaderna harmoniserar med omgivande kulturhistoriska
bebyggelse och kvarter. Snickeriverkstaden som är områdets äldsta byggnad föreslås att bevaras och skyddas i detaljplan genom varsamhetsbestämmelser (k).

De nya husens höjder varierar mellan 14–21 meter i nock med viss nedtrappning i höjd mot Bryngelhusgatan. Detta möjliggör en byggnation på mellan 4–6 våningar med en förhöjd bottenvåning på cirka 1 meter.

I södra änden av kvarteret mot Nässjögatan föreslås en något högre byggnad på upp till 26 meter. Denna höjd motsvarar 8–9 våningar vilket underordnar sig den något högre byggnaden vid Fredsgatan som är på 10 våningar med en höjd på cirka 30 meter.

Bryngelhusgatan breddas med nya trottoarer, kantstensparkering samt ny trädplantering hela vägen ner till Muraregatan. Gatans nya bredd påverkar angränsande fastighet i söder, Katten 17, där en mindre del av fastigheten Katten 17 behöver tas i anspråk.

Illustrationskarta med befintliga och nya byggnader markerade. Illustration ARRKAS arkitekter.

Mål och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret genom uppförande av nya bostäder. Syftet är också att utreda den kulturhistoriska miljön och vid behov säkerhetsställa denna i detaljplanen.

Byggnadernas gestaltning ska bland annat spegla områdets industriella historia där utformningsbestämmelser kommer att styra den tillkommande bebyggelsens gestaltning.

Det stadslivet som utvecklas inom kvarteret de senaste decennierna är tänkt att bekräftas, i den mån möjligt, med hänsyn till platsens läge och påverkan från närliggande järnväg gällande farligt gods, buller och vibrationer som påverkar val av markanvändning och grundläggning.

Det är av lokal och regional betydelse att inom området för centrum ta till vara och utveckla urbana kvaliter som bidrar till ett varierat, tryggt och levande Halmstad.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

2 februari 2020

Samråd

29 augusti–26 september 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Planområdet är cirka 1,4 hektar stort och omfattar fastigheterna Katten 18, Katten 4 och Katten 5 mellan Nässjögatan och Bryngelhusgatan, cirka 500 meter öster om Stora torg i Halmstad. I planen ingår även en mindre del av Katten 17 samt delar av Bryngelhusgatan och Sperlingsgatan som ingår gatufastigheten Halmstad 6:1.