• Halmstads webbplatser

Bostäder vid Nässjögatan

Katten 4, 5, och 18 samt del av Katten 17 och Halmstad 6:1, H28

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Vid Nässjögatan centralt öster om järnvägen vill fastighetsägarna bygga 190–255 nya bostäder. Planförslaget innebär en förtätning av området med högre byggnader än idag. De nya byggnadernas utseende ska spegla områdets industriella historia.

Flygvy från nordost, Bryngelshusgatan. Byggnaderna föreslås få delvis gröna tak. Illustration: ARKKAS arkitekter.

Fastighetsägarna vill komplettera bebyggelsen med 190–255 nya bostäder i den östra delen av kvarteret Katten samt behålla och utveckla större delen av den befintliga verksamheten i den västra delen av kvarteret. I utvecklingsförslaget finns punkthus, lamellhus och gatuhus.

Åtgärden strider mot industriändamålet i gällande detaljplan samt antal våningar och byggnadshöjd. Därför behövs en ny detaljplan. Projektet finns inte särskilt utpekat i kommunens översiktsplan, men ligger i linje med planens strategier om förtätning i stadens centrala delar.

Nya bostäder och verksamheter

Planförslaget innebär en utveckling av kvarteret med nya bostäder och likt idag, en blandning av olika verksamheter i bottenplan mot Nässjögatan. Intentionen är att skapa ett kvarter som knyter an till områdets historia samtidigt som planförslaget tar hänsyn till omgivande kvarter och stadsbild.

Planområdet påverkas av närheten till järnvägen och förutsätter, beroende på avstånd, att buller- och säkerhetshöjande åtgärder i byggnaderna genomförs för att bullerstörningar och olycksrisker förknippade med bebyggelse nära järnväg ska minimeras.

Totalt tillåter planförslaget cirka 19 500 kvadratmeter bruttoarea för bostäder samt cirka 2150 kvadratmeter verksamhetslokaler mot Nässjögatan. Beroende på hur lägenhetsfördelningen kommer se ut motsvarar detta ett tillskott på 190–255 bostäder i området.

Parkering i källaren

Parkering för kvarteret hanteras genom källargarage med upp- och nedfart från Sperlingsgatan.

Bläddra i bildspelet ovan för att se illustrationsbilder från olika håll.
Illustrationer: ARKKAS arkitekter.

Industriell karaktär bevaras

Den industriella karaktären mot Nässjögatan bibehålls med en lägre verksamhetsdel i en våning med överhög sarg som följer kvarterets ursprungliga kontur och skala. I övriga delar av kvarteret beaktas kulturmiljön genom att byggnaderna ges en industriell prägel och anpassas i skala och volym så byggnaderna harmoniserar med omgivande kulturhistoriska bebyggelse och kvarter.

Snickeriverkstaden skyddas

Snickeriverkstaden som är områdets äldsta byggnad föreslås att bevaras och skyddas i detaljplan genom varsamhetsbestämmelser (k).

En låg tegelbyggnad i äldre stil. Bakom syns nya högre hus i tegel med fyra till fem våningar.

Snickeriverkstaden tillsammans med föreslagen exploatering. Vy från nordväst Nässjögatan–Sperlingsholmsgatan. Illustration: ARKKAS arkitekter.

Byggnader med olika höjd

De nya husens höjder varierar mellan 14–21 meter i nock med viss nedtrappning i höjd mot Bryngelhusgatan. Detta möjliggör en byggnation på mellan 4–6 våningar med en förhöjd bottenvåning på cirka 1 meter.

I södra änden av kvarteret mot Nässjögatan föreslås en något högre byggnad på upp till 26 meter. Denna höjd motsvarar 8–9 våningar vilket underordnar sig den något högre byggnaden vid Fredsgatan som är på 10 våningar med en höjd på cirka 30 meter.

Bryngelshusgatan breddas med nya trottoarer, kantstensparkering samt ny trädplantering hela vägen ner till Muraregatan. Gatans nya bredd påverkar angränsande fastighet i söder, Katten 17, där en mindre del av fastigheten Katten 17 behöver tas i anspråk.

Mål och syfte med planen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret genom uppförande av nya bostäder. Syftet är också att utreda den kulturhistoriska miljön och vid behov säkerhetsställa denna i detaljplanen.

Byggnadernas gestaltning ska bland annat spegla områdets industriella historia där utformningsbestämmelser kommer att styra den tillkommande bebyggelsens gestaltning.

Det stadslivet som utvecklas inom kvarteret de senaste decennierna är tänkt att bekräftas, i den mån möjligt, med hänsyn till platsens läge och påverkan från närliggande järnväg gällande farligt gods, buller och vibrationer som påverkar val av markanvändning och grundläggning.

Det är av lokal och regional betydelse att inom området för centrum ta till vara och utveckla urbana kvaliter som bidrar till ett varierat, tryggt och levande Halmstad.

Tidsplan

Planen har varit ute på samråd och granskning. Nu sammanställs synpunkterna och gås igenom innan planen kan antas.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

2 februari 2020

Samråd

29 augusti–26 september 2022

Granskning

16 november–7 december 2023

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

Planens geomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Planområdet är cirka 1,4 hektar stort och omfattar fastigheterna Katten 18, Katten 4 och Katten 5 mellan Nässjögatan och Bryngelhusgatan, cirka 500 meter öster om Stora torg i Halmstad. I planen ingår även en mindre del av Katten 17 samt delar av Bryngelhusgatan och Sperlingsgatan som ingår gatufastigheten Halmstad 6:1.