Lokalgata på naturmark i Gullbrandstorp

Gullbrandstorp S:2 med flera, GUf1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Gullbrandstorp prövas om detaljplanen kan upphävas för att istället pröva lokalgata i området. Det skulle innebära att delägarna i samfälligheten kan fortsätta använda vägen i området.

Planuppdraget i korthet

Fastighetsägarna i samfälligheten Gullbrandstorp S:2 har behov att använda en samfälld väg i Gullbrandstorp för att bland annat nå skogsfastigheter med maskiner för avverkning.

I den nuvarande detaljplanen omfattas området av naturmark. Därför prövas nu om detaljplanen kan upphävas i denna del för att istället pröva lokalgata i detaljplanen. Det skulle innebära att fastighetsägarna kan fortsätta att använda vägen.

Tidsplan

För närvarande finns det inte någon preliminär tidplan eftersom det krävs dispens från biotopskyddet för att kunna fortsätta arbetet. Kommunen kan inte arbeta vidare med detaljplanen förrän mark- och miljödomstolen har beslutat i frågan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

20 oktober 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Ej beslutat

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.