• Halmstads webbplatser

Lokalgata på naturmark i Gullbrandstorp

Gullbrandstorp S:2 med flera, GUf1

Detaljplan, Vilande

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Gullbrandstorp prövas om detaljplanen kan upphävas för att istället pröva lokalgata i området. Det skulle innebära att delägarna i samfälligheten kan fortsätta använda vägen i området. Arbetet är pausat.

Planuppdraget i korthet

Fastighetsägarna i samfälligheten Gullbrandstorp S:2 har behov att använda en samfälld väg i Gullbrandstorp för att bland annat nå skogsfastigheter med maskiner för avverkning.

I den nuvarande detaljplanen omfattas området av naturmark. Därför prövas nu om detaljplanen kan upphävas i denna del för att istället pröva lokalgata i detaljplanen. Det skulle innebära att fastighetsägarna kan fortsätta att använda vägen.

Tidsplan

Arbetet är pausat då behovet av planen förändrats och behöver utvärderas.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

20 oktober 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Ej beslutat

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.