• Halmstads webbplatser

Bostäder på Linehed

Hembygden 1 med flera, H21

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På Linehed planeras för förtätning med bostäder. Målet är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med cirka 150 lägenheter och 25 radhus.

Illustrationsbild med befintlig bebyggelse i grå färg och planförslag i beige färg.

Planförslaget i korthet

Halmstads kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett område i stadsdelen Linehed i östra Halmstad. Syftet med planförslaget är att skapa
förutsättningar för nya bostäder och varierande bostadsformer inom planområdet.

Detaljplanen föreslår möjligheter att bygga studentbostäder och andra former av bostadslägenheter samt småhus i form av radhus. Radhus är en typ av boende som saknas i området och kan därför komplettera de valmöjligheter till bostad som finns i Linehed.

Detaljplanen syftar också till att pröva centrum- och parkeringsändamål. Därför föreslår detaljplanen en byggrätt med möjlighet till att bygga ett parkeringshus och även ytor tänkta för service- och centrumfunktioner i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Målet är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med cirka 150 lägenheter och 25 radhus.

I planförslaget presenteras ytor för park, dagvatten och rekreation. En lösning för framtida trafik, inom och i angränsning till planområdet, framgår också utav planens handlingar.

Vy mot studenthus.

Bilden ovan visar en möjlig utformning som planförslaget tillåter. Klicka för att se större bild. Syftet är att kartan ska underlätta förståelsen av planen, men är till skillnad från plankartan inte juridiskt bindande.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuellt görs justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Detaljplanen har försenas på grund av komplicerad trafiklösning vid Laholmsvägen.

För närvarande är detaljplanearbetet pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

14 januari 2020

Samråd

14 mars–13 april 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Kan inte bedömas just nu, eftersom planen är pausad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter H21 i kartan.