• Halmstads webbplatser

Bostäder på Söder, längs Fiskaregatans östra sida

Blocktyget 7, Blocktyget 8 och Bilan 21, H33b

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På fastigheterna Blocktyget 7, Blocktyget 8 och Bilan 21 vill fastighetsägaren bygga nya bostäder. Kommunen är positiv till att pröva användningen bostäder, men skala, omfattning och exploateringsgrad kommer att utredas under planprocessen.

Planförslaget i korthet

Flera sökande vill bygga nya bostäder längs Fiskaregatan på Söder. Åtgärderna i ansökningarna om planbesked strider mot gällande detaljplan när det gäller både användning och byggnadernas höjd. För att kunna få bygga bostäderma behövs det en ny detaljplan för området.

Stadsdelen Söder är i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, utpekat för centrumutveckling, vilket innebär att ”inom centrumutvecklingsområdet tillåts en högre och tätare bebyggelse än resten av staden”. De sökandes planer anses i det avseendet ligga i linje med intentionerna i översiktsplanen.

Dock är den exploatering som föreslås högre än de rekommendationer som ges i kommunens översiktliga planering. Skala och antalet bostäder föreslås utredas fördjupat under detaljplanprocessen.

Under planprocessen ska särskild hänsyn tas till ett antal komplicerade omständigheter, däribland hantering av dagvatten och skyfall, trafiksituationen i området och eventuell påverkan från Västra strandens reningsverk.

Fler bostadsområden på Söder utreds

Flera fastighetsägare i stadsdelen Söder har ansökt om planbesked för att bygga nya bostäder på områden som idag är planlagda som småindustri, kontor och allmänt ändamål. Fastighetsägarna har gemensamma planer på att utveckla kvarteret och en del av dem har anlitat samma exploatör.

Enligt ansökningarna om planbesked vill fastighetsägarna riva och bygga nya lägenheter i området. Gemensamt omfattar ansökningarna uppemot 300 lägenheter i flerbostadshus i fyra till åtta våningar. Fastigheterna utreds nu samtidigt. Detaljplansida för Bredsidan 10.

Flygbild över flera fastigheter på Söder. Förutom Bredsidan 10 som ligger längs Fiskaregatan är tre fastigheter mitt emot markerade.

Flera fastighetsägare på Söder har ansökt om planbesked för att bygga bostäder. Dessa utreds nu samtidigt.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 11 november 2022. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

29 november 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under andra kvartalet 2026.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter H33b i kartan.