Bostäder i Simlångsdalen, Breared, Breared

Breared 2:15 med flera, S4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planen är överklagad

Planen antogs 25 maj, men beslutet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 23 nya bostäder i Simlångsdalen. Planen ska samtidigt säkerställa att natur- och friluftsvärden upprätthålls och ges ett långsiktigt skydd.

Detaljplanens område i Simlångsdalen.

Detaljplanens område ligger i naturnära läge i Simlångsdalen.

Planförslaget i korthet

Detaljplanen medger som mest 23 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Planområdet ligger i samhällets sydöstra del i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Läget är attraktivt längs Brearedssjöns nordslutning och det är nära centrum och busshållplats. Området är i översiktsplanen utpekat som så kallat LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, då nya bostäder i denna del av Simlångsdalen ses som gynnsamt för ortens utveckling.

Detaljplanen syftar också till att ändra huvudmannaskap för den allmänna platsen från enskilt till kommunalt samt säkerställa natur- och friluftsvärden mellan Brearedssjön och bebyggelsen.

Förändringar i förslaget

I september 2021 beslutades att de privata fastigheterna Breared 2:24, 2:25, 2:26 och 2:7 som tidigare ingick i planområdet utgår. Fastighetsägarna har fått besked om beslutet.

Efter samrådet minskade planområdet från 8,4 till 4,5 hektar. Från början ingick både kommunal och privat mark, men efter synpunkter från berörda fastighetsägare har kommunen omarbetat detaljplanen. Invändningarna handlade bland annat om infarten till det planerade bostadsområdet.

Tidsplan

Detaljplanen är överklagad. Mark- och miljödomstolen fastställde antagandebeslutet den 6 oktober 2023. Domen har sedan överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen som kommer ta ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Andra kvartalet 2018

Samråd

5 februari–11 mars 2020

Granskning

4 oktober–6 november 2022

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över området