• Halmstads webbplatser

Lägenhetshus i Getinge, Stiftelsegatan

Getinge 17:2, GE11

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En sökande vill komplettera befintlig bostadsbebyggelse med två huskroppar i fem våningar och cirka 50 lägenheter.

Planförslaget i korthet

En sökande vill komplettera bostadsbebyggelsen med två huskroppar i fem våningar och cirka 50 lägenheter på fastigheten Getinge 17:2. Åtgärden strider mot garageändamål och byggnadshöjd i gällande detaljplan.

Projektet innebär en förtätning av centrala Getinge i linje med intentionerna i översiktsplanen. Objektet finns också medtaget i bostadsförsörjningsprogrammet för planläggning under perioden 2021–2025.

Tidsplan

Kommunen arbetar nu på att ta fram ett förslag på detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen senast andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta