• Halmstads webbplatser

Ambulansstation vid norra infarten E6

Halmstad 9:80 med flera, R1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det finns behov av en ny ambulansstation som är placerad nära E6 och andra stora vägar som underlättar utryckning. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva om fastigheten är lämplig för en ny ambulansstation.

Planuppdraget i korthet

Region Halland är i stort behov av en ny ambulansstation som är placerad nära E6 och andra stora vägar som underlättar utryckning. Nu har en lämplig plats hittats intill Tegelbruket, vid korsningen Sofiebergsvägen och Norra infartsleden, på fastigheten del av Halmstad 9:80 med flera fastigheter.

I planuppdraget ingår att i detaljplan pröva platsen för i huvudsak vårdändamål. Den befintliga gång- och cykelvägen i området ska också säkerställas för allmänheten.

Det nya planuppdraget innebär att det tidigare detaljplanearbete för Kårarp 1:15, som tidigare pekats ut som en bra plats för ambulansstationen, avbryts. Den platsen anses inte längre vara lämplig då vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt utökats.

Tidsplan

Detaljplanearbetet är pausat då exploatören inte vill gå vidare med den föreslagna platsen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

9 juni 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Kan ej bedömas då detaljplanen är pausad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter R1 i kartan.