Bostäder längs Stenvinkelsgatan i centrala Halmstad

Baronen 2, 3 och 4, Hf4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår 7 mars–4 april.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder i Halmstads centrum. Det gäller byggnation av 45 nya bostäder på fastigheterna Baronen 2, 3 och 4 som är granne med "Gula villan" vid Brogatan.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst. Illustration: Fredblad Arkitekter

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget i Halmstads centrum. Detaljplanen medger cirka 45 nya bostäder i centrala Halmstad. Området avgränsas av Stenvinkelsgatan i norr och av Brogatan i söder. I väster gränsar planområdet till fastigheten Baronen 5 med ”Gula villan” (Sköldska huset) och i öster till Hvitfeldtsgatan. Planområdet omfattar cirka 4 000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder, det vill säga byggnation av nya bostäder, i Halmstads centrum. Detta överensstämmer med gällande översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen möjliggör nya bostäder och centrumfunktioner i fem respektive tre våningar inom fastigheterna Baronen 3 och 4. Användningen ”Centrum” tillåts för en blandning av verksamheter.

Befintliga byggnader på Baronen 2 och 4 är bevarandevärda. Detaljplanen säkerställer att deras kulturhistoriska värden bevaras. Planförslaget möjliggör att vindslägenheter på fastigheten Baronen 2 kan prövas som ett bygglovsärende.

Granskning

Yttranden som inkom under samrådet berörde i huvudsak trafikbuller och förorenad mark, kulturmiljö, exploateringsgrad och dagvatten. Synpunkterna bemöts i en samrådsredogörelse. Du hittar den under rubriken dokument längre ner på sidan.

Tyck till under granskningen

Under granskningen kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Granskningen pågår 7 mars–4 april. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument samt i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 4 april 2022.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Baronen 2, 3 och 4" och diarienummer KS 2018/00672

Här skickar du in din synpunkt

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Fjärde kvartalet 2018

Samråd

1–30 april 2021

Granskning

7 mars–4 april

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen andra kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf4 i kartan.