Bostäder längs Stenvinkelsgatan i centrala Halmstad

Baronen 2, 3 och 4, Hf4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder, det vill säga byggnation av nya bostäder, i Halmstads centrum. Planområdet omfattar fastigheterna Baronen 2, 3 och 4 och är granne med "Gula villan" i öster.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst.

Illustration som visar hur förtätningen av bostäder skulle kunna se ut, med vyn Stenvinkelsgatan från väst. Illustration: Fredblad Arkitekter

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget i Halmstads centrum. Området avgränsas av Stenvinkelsgatan i norr och av Brogatan i söder. I öster gränsar planområdet till fastigheten Baronen 5 med ”Gula villan” (Sköldska huset) och i öster till Hvitfeldtsgatan. Planområdet omfattar cirka 4 000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder, det vill säga byggnation av nya bostäder, i Halmstads centrum. Planerna går i linje med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. En ny plan behöver upprättas avseende byggnadshöjd, antal våningar, mark som får bebyggas och underjordiskt garage. Detaljplanen ska säkerställa en kulturhistorisk anpassning till befintlig miljö. Inredning av vind ska prövas för fastigheten Baronen 2.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked (planuppdrag om det är kommunalt)

Fjärde kvartalet 2018

Samråd

1–30 april 2021

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen andra kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf4 i kartan.