Kristineheds­gymnasiet på Vallås – avbruten plan

Skedala 1:11

Detaljplan

Planen är avbruten

Under samrådet framkom det uppgifter som visade att platsen inte är lämpad för en skola.

Planarbetet för fastigheten Skedala 1:11 är avbrutet på grund av risk för höga vattennivåer och buller. Syftet med detaljplanen var att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken var bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, skulle flytta hit. Nu undersöks istället ett annat område.

Planarbetet är avbrutet

Under samrådet framkom det uppgifter om att platsen, i och med närheten till Nissan, riskerar att i framtiden påverkas negativt av höjda vattennivåer. Andra uppgifter visar att undervisningen riskerar att störas av buller av Kristinehedsverkets löpande verksamhet samt av den intilliggande järnvägstrafiken.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att bygga ny skolverksamhet på platsen, och att fastighet Skedala 1:11 inte längre är förenlig med detaljplanens syfte och tilltänkta livslängd.

Nytt område undersöks

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade därför den 7 juni 2022 att ge kommunledingsförvaltningen uppdraget att pröva samma skoländmål, men istället inom ramen fastighet Vallås 1:1, som ligger på en höjd söder om Kristinehedsgymnasiets huvudbyggnad och inte omgärdas av samma risker.

I det nya planuppdraget ska platsens dagvattensituation, naturvärden, bullernivåer och kopplingen till Kristinehedsgymnasiet utredas närmare.

Flygfotografi med en markering som visar var det aktuella planområdet ligger

Flygfoto med det aktuella planområdet markerat

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget cirka 3,5 kilometer från Halmstad centrum och är en del av fastigheten Skedala 1:11. Det begränsas av Halmstad-Nässjö-banan i norr, fastigheterna Vallås 1:5 i öster, Vallås 1:1 med Vallås 1:6 i söder och av Kornhillsvägen i väster. Planområdet är idag inte planlagt och omfattar cirka 12 600 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av skolområdet på fastigheten. I planområdet finns redan Kristinehedsgymnasiet med fordonsprogrammet och en rest av Kristineheds säteri. Närmast järnvägen finns en obebyggd yta som även den kan användas för skolverksamhet. Tanken är att ett byggymnasium ska uppföras på området mellan nuvarande skolbyggnader och Halmstad-Nässjö-banan. Byggprogrammet, som för närvarande huserar på Kattegattgymnasiet, kan då flyttas hit istället.

Dokument

Tidsplan

Planen är avbruten.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Första kvartalet 2020

Samråd

16 mars–13 april 2021

Plan avbruten

7 juni 2022

Karta över planområdet