• Halmstads webbplatser

Större skolområde vid Kristineheds­gymnasiet på Vallås

Vallås 1:1, OS14

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att utöka Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är att bygga en ny gymnasiebyggnad så att bygg- och anläggningsprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, kan flytta dit. Tidigare utreddes ett annat område.

Skiss som visar möjlig volym på nya byggnader.

Skiss som visar möjlig volym på nya byggnader. Kristinehedsgymnasiet i vitt i förgrunden och nya byggnader längre bort.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en gymnasieskola med tillhörande idrottshall söder om Kristinehedsgymnasiet, där fordonsprogrammet finns idag.

Målet är att utöka Kristinehedsgymnasiet med bygg- och anläggningsprogrammet och att skolområdet ska bli en sammanhängande skola med gemensamma utbildnings- och servicelokaler.

Karta över de nya byggnaderna med bland annat en lång maskinhall, undervisningslokaler med kök och matsal i tre våningar och en idrottshall i två våningar.

Illustrationskarta över de nya byggnaderna och kringmiljön.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan, Framtidsplan 2050 och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planområdet ligger på en höjd söder om Kristinehedsgymnasiets huvudbyggnad, i den norra delen av Vallås, ca 3,5 km öster om Halmstads centrum.

Skiss som visar möjlig volym på nya byggnader. Befintlig bebyggelse i vitt.

Flygbild över området.

Flygbild över området.

Tidsplan

Tidigare utreddes ett annat område på fastigheten Skedala 1:11. Det arbetet avbröts 2022 eftersom det under samrådet kom fram att platsen innebär risk för översvämning och buller.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

7 juni 2022

Samråd

16 juni–10 september 2023

Granskning

14 mars–4 april 2024

Antagande

Planen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OS14 i kartan.