Större skolområde vid Kristineheds­gymnasiet på Vallås

Vallås 1:1, OS14

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas till fastigheten Vallås 1:1. Tidigare utreddes ett annat område.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av skolområdet på fastigheten. Tanken är att ett byggymnasium ska uppföras på området. Byggprogrammet, som för närvarande huserar på Kattegattgymnasiet, kan då flyttas hit istället.

Fastigheten Vallås 1:1, som ligger på en höjd söder om Kristinehedsgymnasiets huvudbyggnad.

I det nya planuppdraget ska platsens dagvattensituation, naturvärden, bullernivåer och kopplingen till Kristinehedsgymnasiet utredas närmare.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 7 juni 2022.

Den detaljplaneprocess för skoländamål på fastigheten Skedala 1:11 som pågått avbröts samtidigt eftersom det under samrådsskedet uppdagats att platsen innebär risk för översvämning och buller. Vallås 1:1, som inte omgärdas av samma risker, kommer att prövas för samma skoländamål som Skedala 1:11.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

7 juni 2022

Samråd

Mars–april 2023

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Ej beslutat

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OS14 i kartan.