• Halmstads webbplatser

Anpassning till befintlig bebyggelse på Hörndalsvägen

Mätaren 13 och 14, Hf7

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen för området på Kärleken har anpassats till befintlig bebyggelse och tomtindelningen upphävts. Planen har vunnit laga kraft.

Planen i korthet

Detaljplan har prövats för att tomtindelningen upphävs och att planbestämmelserna anpassas till den befintliga bebyggelsen för fastigheterna Mätaren 13 och 14.

Ett upphävande av tomtindelningen är en förutsättning för att genomföra den fastighetsreglering som Halmstads kommun och ägare till fastigheterna Mätaren 13 och 14 kommit överens om. Ändringen syftar även till att ändra största tillåtna byggnadsyta per fastighet för att ha en planenlig utgångspunkt.

Ändringen är av ringa omfattning. Konsekvenser av att upphäva tomtindelningen påverkar inte den fysiska miljön, utan anses enbart utgöra en juridisk formalitet som gör fastighetsregleringen möjlig. Konsekvenserna av ändrad högsta byggnadsyta anses påverka den fysiska miljön marginellt.

Låg vit byggnad.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

2 mars 2021

Samråd

7 mars–4 april 2023

Granskning

2 juni–18 juni

Antagande

29 augusti 2023

Laga kraft

22 september 2023