Anpassning till befintlig bebyggelse på Hörndalsvägen

Mätaren 13 och 14, Hf7

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 7 mars–4 april.

Detaljplanen för området på Kärleken föreslås anpassas till befintlig bebyggelse och att tomtindelningen upphävs.

Planförslaget i korthet

Förslaget är att i detaljplan pröva att tomtindelningen upphävs och att planbestämmelserna anpassas till den befintliga bebyggelsen för fastigheterna Mätaren 13 och 14.

Ett upphävande av tomtindelningen är en förutsättning för att genomföra den fastighetsreglering som Halmstads kommun och ägare till fastigheterna Mätaren 13 och 14 kommit överens om. Ändringen syftar även till att ändra största tillåtna byggnadsyta per fastighet för att ha en planenlig utgångspunkt.

Ändringen är av ringa omfattning. Konsekvenser av att upphäva tomtindelningen
påverkar inte den fysiska miljön, utan anses enbart utgöra en juridisk formalitet som gör fastighetsregleringen möjlig. Konsekvenserna av ändrad högsta byggnadsyta anses påverka den fysiska miljön marginellt.

Låg vit byggnad.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tyck till under samrådet

Under samrådet kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Samrådet pågår mellan 7 och 4 april 2023. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument samt i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 4 april 2023.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Mätaren 13 och 14". och diarienummer KS 2022/00734.

Här skickar du in din synpunkt

Tidsplan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

2 mars 2021

Samråd

7 mars–4 april 2023

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.