• Halmstads webbplatser

Utökad byggrätt för biltvätt på Sannarp

Halmstad 10:34 och 10:1, Hf10

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planuppdraget innebär bland annat att i detaljplan pröva utökning av byggrätt på OKQ8:s verksamhet på Sannarp i östra Halmstad. Företaget vill utveckla anläggningen med en ny biltvätt.

Planuppdraget i korthet

Uppdrag innebär att i detaljplan pröva drivmedelsförsäljning på del av fastigheten Halmstad 10:1 samt utökad byggrätt på fastigheten Halmstad 10:34.

Tidsplan

Detaljplanen är försenad på grund av att kommunen har behövt prioritera andra planer.

Detaljplanearbetet är pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 september 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Går ej att bedöma då planen är pausad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf10 i kartan.