• Halmstads webbplatser

Ny bro över Nissan med gata på Söder

Halmstads kommun växer och centrala staden behöver avlastas trafikmässigt. Kommunen planerar därför för en ny bro över Nissan, med anslutande vägar. Bron är också en förutsättning för att områden som Tullkammarkajen och Kattegattområdet ska kunna utvecklas.

Diskussionsfråga i decennier

En förbindelse över Nissan med anslutningsvägar på Söder har diskuterats åtminstone sedan 1980-talet. Både alternativen bro och tunnel har utretts under årens lopp. En ny förbindelse finns nu med i kommunens strategiska samhällsplaneringsdokument, som Framtidsplan 2050 och Plan för transportsystemet.

Den nya förbindelsen över Nissan med tillhörande anslutningsvägar pekas ut i form av ett vägreservat. Vägreservat innebär att marken sparas för att göra det möjligt för en utveckling i framtiden.

Karta över ny bro med vägreservat. Vägreservatet sträcker sig från Stålverksgatan i öster över Nissan, Kattegattområdet och upp mot Alevallen och Slottsjordsvägen västerut.

Bilden visar avsatt vägreservat med nya broar på Söder. Exakt var nya vägen ska gå är inte beslutat. Bron vid Klyvaregatan är till för gående och cyklister medan bron längst söderut blir för alla trafikslag.

Bro eller tunnel?

Halmstad kommun växer. För att komma vidare med den strategiska och övergripande planeringen av centrala staden krävdes beslut om vilket typ av förbindelse som ska byggas. Den 16 mars 2021 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att det ska byggas en bro. Kommunen arbetar nu vidare utifrån detta beslut.

Karta över brofästet

En ny bro kommer att avlasta centrum

För att Halmstad ska kunna fortsätta utvecklas behöver vägnätets kapacitet växa, men också bli mer finmaskigt. Halmstad har en utmanande geografi med många barriärer och begränsningar; havet, Galgberget, järnvägen och Nissan.

Nissan är en tillgång för staden, men även en utmaning ur ett transportperspektiv. En ny bro över Nissan på Söder kommer att avlasta stadens centrala delar där istället gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Den nya bron med gata på Söder behövs också för de framtida större utbyggnadsområdena Kattegattområdet och Tullkammarkajen ska kunna utvecklas.

En gata med låg hastighet för bilar, cyklister och gångare

Det kommer att bli en vanlig gata i staden som ska användas för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Hastigheten blir 40 kilometer i timmen och trafikmängden beräknas till cirka 15 000 fordon per dygn.

Frågor och svar om bron och anslutande vägar

Varför behövs en ny förbindelse över Nissan?

Det finns i dag inte särskilt många passager över Nissan. Det innebär att mycket stora flöden av trafik styrs mot de passager som finns. Genom att tillföra ytterligare en länk över Nissan kan trafik omfördelas dit. Kapaciteten i befintliga gatunät kan användas för att prioritera framkomlighet för kollektivtrafik vilket också underlättat för räddningsfordon.

Halmstad har brist på bostäder. Bron är en förutsättning för att de nya områdena Tullkammarkajen och Kattegattområdet ska kunna byggas och trafikmatas.

Varför är frågan aktuell just nu?

Den fördjupade översiktsplanen för centrum antogs i höst. I de yttranden som kom in under samrådet önskade bland annat länsstyrelsen en tydligare redovisning av den planerade gatan och brons utformning och läge. Beroende på länkens sträckning och utförande ges olika förutsättningar i området. Det handlar bland annat om:

  • Vilka förutsättningar som skapas för tillkommande exploatering
  • Hur befintliga och föreslagna nya bostadsområden matas med trafik
  • Hur bullersituationen i dess närhet förväntas se ut
  • Vilken påverkan gatan har på befintliga naturvärden
  • Hur vägen som barriär mellan centrum och Alet kommer att upplevas

Det är förutsättningar som behöver vara klara för att kunna gå vidare med en detaljplaneläggning av de föreslagna områdena.

Vilken trafik ska använda bron?

Den nya förbindelsen över Nissan med tillhörande anslutningsvägar ska användas för vanlig biltrafik och lättare varutransporter. Det blir också en passage för gång- och cykeltrafik.

Kommunen planerar alltså inte att bygga en ny led för tung trafik. Tung trafik ska så långt som möjligt även framöver hålla till på de stora lederna och via moten och vårt huvudnät matas in mot målpunkter i staden.

Hur är det tänkt att vägarna ska anslutas till bron?

Förbindelsen över Nissan är tänkt att ansluta mot korsningen Flygaregatan och Slottsjordsvägen i väst och mot Stålverksgatan och Stationsgatan i öst.

Det ska finnas möjlighet att koppla upp denna länk mot gatunätet på Söder och även på andra sidan Nissan för att lokalgator ska kunna ansluta. Exakt vilka gator som ska anslutas till denna nya länk behöver studeras närmare. Den frågan är även knuten till tänkt exploatering i områdena.

Sträckan mellan Flygaregatan och Järnvägsleden behöver förstärkas och körfält behöver tillföras. Körfält behövs dels som ledning mot ny gata på Söder men även för att kunna prioritera upp kollektivtrafiken längs Slottsjordsvägen. Cirkulationsplatsen vid Flygaregatan behöver byggas om och anpassas till de nya förutsättningarna i enlighet med transportplanen.

I gatans förlängning i öster finns Stålverksgatan som ska kopplas ihop med Södra infarten. Detta kommer att ske med en ny bro över järnvägen.

Hur stora trafikmängder tänker man sig på den nya vägen och bron?

Det kommer att bli en vanlig gata i staden som ska användas för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Hastigheten blir 40 kilometer i timmen och trafikmängden beräknas till cirka 15 000 fordon per dygn. Trafikmängden motsvarar dagens Järnvägsled, men hastigheten är lägre satt.

Redan 2012 formades inriktningen för den nya gatan då beslut togs om att länken tvärs Nissan ska utgöras av en gata i staden. Det är alltså inte det som tidigare kallades för "hamnled" som det nu ska planeras för.

Det kvarstår mycket planering innan exakt gestaltning och utformning av vägen är satt. I arbetet med att bearbeta förslaget av centrumplanen – fördjupad översiktsplan av centrum gör en fördjupad lokaliseringsutredning för gata på söder (inklusive bro över Nissan) som beskriver och förtydligar vissa aspekter och konsekvenser av en väg. En viktig aspekt är just hur vi bäst minskar vägens barriäreffekt för oskyddade trafikanter. Det vill säga att människor på ett naturligt sätt kan passera vägen trafiksäkert och tryggt.

Blir det ändå inte svårframkomligt på väster om man ska ta sig igenom stan, trots en ny förbindelse?

En ny förbindelse över Nissan löser inte alla framkomlighetsproblem i centrala Halmstad. Också i framtiden kommer det att vara besvärligt att vid vissa tidpunkter ta sig med bil mellan väster och centrum. Det kommer att behövas fler lösningar för att förbättra tillgängligheten i staden.

Det finns alltså ingen universallösning för trafiken i Halmstad. Vi behöver arbeta med flera åtgärder samtidigt. Transportsystemet behöver anpassas till den allt större staden. Vi behöver utveckla högkvalitativa cykelstråk och en högkvalitativ busstrafik som ett komplement till de vägreservat som finns i såväl översiktsplan som transportplan. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa hållbart.

De hållbara färdsätten behöver bli attraktivare resalternativ. Vi behöver värna om och tänka noga kring vad ytan i staden ska användas till. Transportsystemet tar plats och mest plats tar bilen sett till att det i genomsnitt sitter 1,2 personer i varje bil.

Hur påverkas Söder och de boende där?

Att bygga en väg innebär att buller och även att barriäreffekter ökar. Detta är något som måste tas hänsyn till i nästa planeringsskede så att störningarna blir så små som möjligt.

Kommer bron att vara öppningsbar?

De utredningar som genomförts gällande broalternativet har några år på nacken och är framtagna utifrån lite olika förutsättningar. Därmed behöver en modern brolösning utredas ytterligare. I Plan för transportsystemet framgår tydligt att det i den fortsatta planeringen även ska prövas öppningsbart alternativ till brolösning. Detta för att fortsatt möjliggöra för passage för fritidsbåtar. Detta arbete genomförs nu parallellt med att den fördjupade lokaliseringsutredningen tas fram.

I fördjupad översiktsplan för centrum pekas ytterligare gång- och cykelpassager över Nissan ut, vilket gör att en helhetssyn behövs.

Hur skyddar man en förbindelse mot översvämningar?

I dag benämns vägreservatet på Söder som ett reservat för klimat och väg. I planeringen hanteras dessa tillsammans. När nya exploateringsområden i centrum planeras tas effekter av klimatförändringar med i planeringen från början. Mark reserveras för att där kunna bygga vallar och murar som bland annat skyddar befintliga och nya fastigheter, verksamheter och infrastruktur såsom reningsverket och ny väg.

Utifrån att vattennivån kommer att stiga och att det finns risk att Slottsbron vid extremväder kommer ligga under vatten så är den nya länken över Nissan på Söder ett välkommet tillskott som räddningsväg.

Läs mer om klimatsäkring av centrum.

Behövs verkligen denna länk, kan vi inte bara bygga ut befintliga vägar?

Det pågår en kontinuerlig översyn av vägnätet. Det har skett trimningsåtgärder, det vill säga mindre åtgärder för att höja kapaciteten för att förbättra framkomligheten på såväl Wrangelsgatan som Järnvägsleden sedan nuvarande transportplan antogs 2012. Bedömningen är att det finns ett visst utrymme för ytterligare trimningsåtgärder, men att detta inte är tillräckligt utifrån den tillväxt som kommunen vill ta höjd för.

Länken tvärs Nissan behövs samtidigt som vi behöver fortsätta att trimma befintligt vägnätet för ökad kapacitet. Dessutom behöver vi arbeta med att prioritera upp de hållbara och yteffektiva färdsätten så att fler reser tillsammans med kollektivtrafik, eller väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen.

En ny länk på söder möjliggör för en attraktiv stadsgata med effektiv busstrafik i eget körfält längs Laholmsvägen–Slottsgatan. Länken möjliggör också för utbyggnad av två stora utbyggnadsområden Kattegatt och Tullkammarkajen. Inget av dessa båda exploateringsprojekt är möjliga utan en fungerande infrastuktur som gör dem tillgängliga.

Tidsplan

I Plan för transportsystemet konstateras att denna länk behövs. I översiktsplanen reserveras också mark för detta ändamål, men det krävs ytterliggare utredningar och beslut innan bron kan bli verklighet.

Efter att det finns ett politiskt beslut och budgetmedel avsatt om att bygga bron över Nissan med tillhörande vägar, kan man grovt räkna med tio år innan den nya länken kan börja användas. Det är ett stort infrastrukturprojekt att bygga och att planera infrastruktur tar tid.

Tidsplan

Steg i processen

Tid

Fördjupad lokaliseringsutredning, och strukturplan för Kattegattområdet.

Arbeten pågår och förväntas bli klara under 2024.

Detaljplan för området

Ta cirka 3–4 år

Projekteringsfas inför byggnation

Tar cirka 1 år

Produktionsfas, byggnation

Tar cirka 2 år, I utbyggnadsplanen är planerad byggstart 2026–2030

Det finns flera osäkerheter som kan påverka de olika stegen tidsmässigt.