Kulturhuset Najaden, vårdcentral och kontor på Söder

Bogserbåten 1, OSf5

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastigheten på Söder i Halmstad ska i detaljplan prövas för vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal. Dessa verksamheter finns redan i byggnaden idag och har tillfälligt bygglov.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.

Verksamheter som i dag huserar i de befintliga byggnaderna på fastigheten bedöms ligga i linje med den långsiktiga utvecklingen för området och har tillfälligt bygglov fram till 2025.

I den nya detaljplanen ska särskilt frågor kring översvämningsrisker och framtida trafikbuller utredas.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 17 mars 2020. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

17 mars 2020

Samråd

Kvartal 3 2023 / Ej beslutat

Granskning

Kvartal 4 2024 / Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf5 i kartan.