• Halmstads webbplatser

Kulturhuset Najaden, vårdcentral och kontor på Söder

Bogserbåten 1, OSf5

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Avbruten plan

Planarbetet har avbrutits. Nu arbetar kommunen på att hitta en ny lämplig plats för kulturhuset.

Fastigheten har i detaljplanarbete prövats för vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal. Ny kunskap om klimatförutsättningar och översvämningsrisk gör att verksamheterna på sikt kommer att behöva flytta, men tidigast år 2030 när maxtiden för det tillfälliga bygglovet går ut. Nu ska kommunen titta på en ny plats för de kommunala verksamheterna.

I fastigheten på Söder finns kulturskola, Kulturhuset Najaden med konsertsal, föreningsverksamhet och vårdcentral.

Fastigheten har tillfälligt bygglov. 2015 togs det ett beslut om att förlägga den aktuella verksamheten på platsen och tanken var att detaljplanarbetet och det permanenta bygglovet kunde komma efteråt. Kommunen äger inte fastigheten utan hyr av fastighetsägaren som anpassat lokalerna för ändamålet.

Ny detaljplan kan inte godkännas på grund av klimatförutsättningar

Gällande detaljplan är godkänt för småindustrier och den måste ändras till befintlig användning ”Kulturskola, vårdcentral och kontor” för att kunna få ett permanent bygglov. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan har man gjort utredningar om klimatförutsättningar. Dessa visar nu att befintlig fastighet inte skulle klara en prövning för ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Därmed måste verksamheterna flytta när det tillfälliga bygglovet går ut. Tidigast år 2030.

Fastigheten ligger vid Halmstads lågpunkt och hit rinner väldigt mycket vatten vid skyfall. Marken lutar också in mot fastigheten. Nuvarande byggnad är inte anpassad för framtidens klimatutmaningar.

Kunskapen om klimatet när det tillfälliga bygglovet gavs skiljer sig från idag. Vi har nu bättre förståelse för klimatförändringar och hur de påverkar vår stad. Översvämningar och skyfall har också tagit mer plats i gällande lagstiftning och påverkar stadsplanering i en större utsträckning än tidigare.

Simulering av vattendjup vid ett skyfall "100-årsregn". Det finns risker för stående vatten både vid ingången och på den östra sidan, upp mot 1 meter och över.

Simulering av vattendjup vid ett framtida skyfall "100-årsregn". Eftersom huset ligger så lågt finns det risk för stående vatten, upp mot 1 meter och över. Främst vid ingången och öster om byggnaden.

Ny byggnation ska kunna fungera i 100 år

Hela Söder ligger lågt och all eventuell ny bebyggelse i området kommer behöva klimatsäkras, till exempel genom att bygga på en högre nivå, ha vattentät källare, anlägga avrinningsytor för dagvatten (regn och smält snö) med mera. Vid samhällsplanering och framtagandet av en ny detaljplan ska byggnation vara lämplig i minst 100 år. Halmstads kommun undersöker framtidsscenario och inte dagens förutsättningar vid planläggning.

Planarbetet avbryts

I arbetet med den nya detaljplanen har man utrett olika alternativ och också haft dialog med Länsstyrelsen som gett indikationer på att de inte kommer att kunna godkänna planen. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att planarbetet ska avbrytas, eftersom detaljplanen ändå inte kommer kunna bli antagen.

En ny plats för verksamheter utreds

De tillfälliga byggloven går ut 2025, men bör kunna förlängas till slutet av 2030. Tidigast 2030 behöver flytten ske.

Vart verksamheterna kan flytta är inte klart. Kommunen arbetar på att hitta en ny plats för de kommunala verksamheterna: kulturhuset och kulturskolan. Målet är att flytta dem till ändamålsenliga och säkra lokaler. I översiktsplanen finns flera områden som ska byggas ut framöver och som kan vara bra platser för ett kulturhus. Förhoppningen är att hitta en plats där verksamheten också kan utvecklas till något ännu bättre än vad vi har idag.

Lokaliseringsstudie kartlägger behoven

Flera olika möjliga platser kommer att utredas. Det görs nu en lokaliseringsstudie där man samlar in och utgår ifrån de behov som finns. Kulturförvaltningen samordnar kulturföreningars och andra kulturaktörers behov i det arbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen samlar in kulturskolans behov. Lokaliseringsstudien ska vara klar till sommaren 2025.

I arbetet med att hitta en ny plats kommer man ta hänsyn till så många aspekter som möjligt, som till exempel möjlighet till kollektivtrafik, sociala perspektiv, infrastruktur, hur högt och brett man kan bygga (för att få plats med konsertsal), trygghet och aktivering av centrum.

Framtiden för fastigheten

Vad som är lämpligt för den nuvarande fastigheten får studeras i fortsatt planarbete, i dialog med fastighetsägaren.

Dokument

Dagvatten och skyfallsutredning Pdf, 1.4 MB.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked att ändra detaljplanen

17 mars 2020

Planen avbryts och en lokaliseringsstudie startas som ska hitta en ny plats för kulturhuset och kulturskolan.

13 februari 2024

Lokaliseringsstudie ska vara klar

Sommaren 2025

Flytt av verksamheterna

2030

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området