• Halmstads webbplatser

Bostäder och verksamheter i Haverdals centrum

Haverdal 3:7 och 3:8, HAVC1

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen ser över möjligheterna att utöka handelsverksamheten och bygga nya bostäder i Haverdal.

Detaljplanen i korthet

Förslaget skulle ge möjligheter att utöka handelsverksamheten och bygga nya bostäder i Haverdals centrum. Det ligger i linje med kommunens översiktsplan där Haverdal är en utpekad serviceort.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 5 juni 2018. Det innebär att kommunen nu börjar jobba med detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

5 juni 2018

Samråd

Andra kvartalet 2023

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Tredje kvartalet 2025

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området