• Halmstads webbplatser

Tunnel under järnvägen och bebyggelse vid Fredsgatan

Jäntan 1, Halmstad 6:1, Halmstad 6:31, Halmstad 2:1 och Halmstad 2:2, H36a

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Med en gång- och cykelpassage under järnvägen, ny bebyggelse och en publik plats ska stationsområdet knytas samman med Halmstads centrum.

Visualisering: Från centrum och Fredsgatan går en trappa ner under järnvägen vid platsen för dagens järnvägsövergång. Till höger ligger en ny byggnad och till höger om den svänger en gång- och cykelbana ner åt vänster, möter trappan, passerar under järnvägen och stiger upp till markplan i en högersväng för att sedan runda en annan ny byggnad.

Visualisering av en möjlig placering av tunneln från väst.

Startskottet för Stationsstaden

Detaljplanen Fredsgatan är en del av strukturplanen för nya stadsdelen Stationsstaden. Det blir starten för en utveckling som ska stärka stationsområdet som målpunkt och göra hållbart resande mer attraktivt.

Vid Fredsgatan görs detta genom smidiga passager, god orientering och centrumutveckling med plats för kontor och service. Detaljplanen förbereder även för en framtida ny gestaltning av Stationsgatan.

Området ska bli en entré till centrum österifrån. På så sätt knyts stadskärnan samman med ett nytt resecentrum och den framväxande Stationsstaden och östra sidan av järnvägen.

Gång- och cykeltunnel under järnvägen

I framtiden beräknas tågtrafiken öka och det behövs en säker, tillgänglig och trygg passage förbi järnvägen. I planförslaget ersätts därför järnvägsövergången med en gång- och cykeltunnel.

I förslaget ansluter gång- och cykelbanan till tunneln med en utdragen sväng på båda sidor. Anledningen är att lutningen ska bli tillgänglig och säker – rampen blir för brant om den går rakt ner under järnvägen.

Tunnelns östra mynning kopplas samman med en trappa som leder fotgängare upp på en publik plats som tidigare varit en del av gatan.

Omledning av biltrafik

Med en tunnel endast för fotgängare och cyklister behöver du som kör bil ta andra vägar, exempelvis Laholmsvägen. I framtiden planeras även en tunnel för alla trafikslag vid Linnégatan vid nuvarande plankorsning.

Det finns inte tillräckligt med plats för att bygga en tunnel för bilar vid Fredsgatan, på grund av omkringliggande hus.

Nya byggnader för kontor och service

I förslaget kompletteras platsen med ny bebyggelse på ytan som i dag används som parkering, på var sida om järnvägen. Här blir det plats för kontor och service. I bottenplan blir det verksamheter som skapar liv och rörelse på platsen. Byggnaden lämpar sig inte för bostäder på grund av det nära läget till spåren.

Markanvisningstävling

Kommunen kommer att utlysa en markanvisningstävling för två kontorsbyggnader. Preliminär tidsplan för tävling är under sommaren eller hösten 2024. Tävlingen kommer att utlysas på markanvisning.se Länk till annan webbplats.

Bilder

Karta som visar framtida gång- och cykelstråk.

Gult visar framtida gångstråk. Orange visar framtida gång- och cykelstråk.

Upptäck planen i en digital 3D-karta

Vill du veta mer om förslaget kan du besöka den digitala kartan över området. Här har du möjlighet att navigera runt i 3D, se hur förslaget kommer att se ut från olika platser, hur skuggor faller olika tider på dygnet med mera.

Ha tålamod om det inte händer något. Det kan ta en stund att ladda kartan.

Tidsplan

Kommunen har tagit fram ett förslag på ny detaljplan som har varit ute på samråd. Nu sammanställs synpunkterna och kommunen jobbar vidare med förslaget.

Inför byggnationen kommer Trafikverket att gräva ut och förbereda för tunneln. Då kommer biltrafiken att stängas av. Under en period kommer även tågtrafiken att påverkas av bygget.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag30 november 2021
Samråd15 juni–27 augusti 2023
GranskningEj beslutat
Antagande2026, fjäde kvartalet
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.
Byggstart ledningsomläggning2025, fjärde kvartalet
Byggstart gång- och cykeltunnel2026, andra kvartalet
Byggstart kvartersmark2027, första kvartalet

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Handlingarna uppdaterades 15 juni.

Karta

Området heter H36a i kartan.