• Halmstads webbplatser

Skola på Frennarp

Halmstad 10:28, OS13

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det finns behov av en ny grundskola F–3 för 300 elever i området Furet, Frennarp och Sannarp till år 2028. Området på Frennarp, söder om Furuvägen, anses enligt en utredning vara den mest lämpliga platsen.

Karta över området. Idag är det skog på området. Det ligger i anslutning till bebyggelse och angränsar till järnvägen.

Grundskolan planeras ligga i område "A". Området märkt "B" planeras samtidigt för en förskola.

Planuppdraget i korthet

Det behövs en ny grundskola i området Furet, Frennarp och Sannarp för årskurs F–3 för 300 elever till år 2028. En lokaliseringsstudie har utrett olika möjliga placeringar.

Området fastigheten Halmstad 10:28 är den möjliga placeringen för en ny större grundskola inom det aktuella området. Platsen är också utpekad som "Kluster för offentlig" service, område OS13, i Framtidsplan 2050, kommunens översiktsplan.

I första hand föreslås den nya detaljplanen omfatta en ny grundskola. På sikt, om behov skulle uppstå, ska skolan även kunna byggas ut med årskurserna 4–9 och idrottshall. Planen ska även göra det möjligt att bygga annan kommunal service, som till exempel ett särskilt boende för äldre och förskola.

Detaljplanen förväntas kunna antas runt årsskiftet 2024—2025 så att skolan kan stå klar 2028.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 31 mars 2023. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

31 mars 2023

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Färdig skola

2028

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter OS13 i kartan.