• Halmstads webbplatser

Bostäder norr om Sofieberg vid idrottsplatsen

Halmstad 7:44–46, H13a

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Ett bostadsföretag vill bygga cirka 180 bostäder norr om Sofieberg. Området är en del av det kommande bostadsområdet Björkeslätt.

Planförslaget i korthet

Företaget kom in med begäran om planbesked för ett område med blandad bostadsbebyggelse om totalt cirka 180 bostäder. Området saknar detaljplan.

Förfrågan om planbesked är förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram samt den översiktliga planutredning för området norr om Sofieberg som kommunen tagit fram.

Detaljplanen är en del av det kommande bostadsområdet Björkeslätt.

Flygfoto över området

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 29 september 2020. Det innebär att kommunen kan börja jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan. Arbetet har dock varit pausat i avvaktan på en strukturplan för norr om Sofieberg. Strukturplanen är nu klar och detaljplanen kan påbörjas.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked29 september 2020
SamrådEj beslutat
GranskningEj beslutat
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen senast 31 december 2024.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området benämns H13a i kartan.