• Halmstads webbplatser

Söndrums företagspark, ändringsplan

Halmstad 3:21 och 3:130 med flera, Vf1

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Flera fastighetsägare i Söndrums företagspark vill utöka sina verksamheter, vilket strider mot gällande detaljplan. För att få utöka behöver detaljplanens exploateringsgrad ändras från 30 till 50 procent. Planen har nu vunnit laga kraft.

Planförslaget i korthet

Inom befintlig detaljplan får endast 30 procent av fastighetsarean bebyggas. Sökande vill öka exploateringsgraden i området till 50 procent. 

Ansökan ligger i linje med kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050. Där framgår att förtätning inom befintliga verksamhetsområden är positivt för att utnyttja marken mer effektivt.

Ändringen gäller endast där planbestämmelsen tillåter användningen ”J” (industri, kontor, lager). Inte ”H” (handel).

Ändringsplan ger snabbare hantering

Då kommunen ser att en ökad exploateringsgrad stämmer överens med planens syfte och huvuddrag och inte heller påverkar befintlig bebyggelse så att denna blir planstridig, gör kommunen bedömningen att en ändringsplan är tillräcklig.

Ändringsplan har fördelen i jämförelse med standard förfarande att processen är kortare och handläggningstiderna därför kan kortas.

En grå byggnad i två plan.
Låg byggnad med mycket asfalt framför.

Planområdet är redan till stora delar utbyggt och stora arealer utgörs av asfaltsytor.

Flygbild över området. Planområdet begränsas av Karlsrovägen i norr, Kristinebergsvägen i väster och Västrevångleden i öster.

Fastigheterna ägs av flera olika fastighetsägare.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 februari 2022

Samråd

12 april–3 maj

Granskning

13 juli–31 augusti

Antagande

Antagen av kommunstyrelsen 10 oktober 2023.

Laga kraft

3 november 2023

Karta över området

Området heter Vf1 i kartan och ligger i Söndrums industriområde, 3 km väster om Halmstad centrum.

Även närliggande område, Vf1a, utreds för höjd exploateringsgrad.