Söndrums företagspark, ändringsplan

Halmstad 3:21 och 3:130 med flera, Vf1

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Flera fastighetsägare i Söndrums företagspark vill utöka sina verksamheter, vilket strider mot gällande detaljplan. För att få utöka behöver detaljplanens exploateringsgrad ändras från 30 till 50 procent.

Planförslaget i korthet

Inom befintlig detaljplan får endast 30 procent av fastighetsarean bebyggas. Sökande vill öka exploateringsgraden i området till 50 procent. 

Ansökan ligger i linje med kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050. Där framgår att förtätning inom befintliga verksamhetsområden är positivt för att utnyttja marken mer effektivt.

Ändringsplan ger snabbare hantering

Då kommunen ser att en ökad exploateringsgrad stämmer överens med planens syfte och huvuddrag och inte heller påverkar befintlig bebyggelse så att denna blir planstridig, gör kommunen bedömningen att en ändringsplan är tillräcklig.

Ändringsplan har fördelen i jämförelse med standard förfarande att processen är kortare och handläggningstiderna därför kan kortas.

En grå byggnad i två plan.
Låg byggnad med mycket asfalt framför.

Planområdet är redan till stora delar utbyggt och stora arealer utgörs av asfaltsytor.

Flygbild över området. Planområdet begränsas av Karlsrovägen i norr, Kristinebergsvägen i väster och Västrevångleden i öster.

Fastigheterna ägs av flera olika fastighetsägare.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 februari 2022

Samråd

preliminärt april 2023

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter Vf1 i kartan och ligger i Söndrums industriområde, 3 km väster om Halmstad centrum.