• Halmstads webbplatser

Framtidens Lilla torg

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Lilla torg är en viktig mötesplats för Halmstads invånare och nu har ombyggnationen till ett vackert och inbjudande stadsrum på börjas. Målet är att torget ska bli en härlig blandning av mötesplats, växtlighet, konst och uteserveringar. Ombyggnationen pågår och torget beräknas vara klart sommaren 2024.

Händer just nu

Tidsplan

Den 20 september började ombyggnationen av Lilla torg. Ombyggnationen kommer att göras i flera etapper.

Flera ytor klara

Ytan för uteserveringar och Skolgatan är klar.
Den allmäna torgytan beräknas vara klar i september.

Konstverket "Himmel och hav" kommer att komma på plats efter sommaren.

Affärer och restauranger öppet som vanligt

Alla affärer och restauranger kommer att ha öppet som vanligt under hela ombyggnationen.

Invigning

Den 5 oktober kommer det vara en invigning av Lilla torg. Mer information kommer längre fram.

Film om Framtidens Lilla torg

I filmen nedan berättar Emilie Andersson, projektledare och Maria Johansson, landskapsarkitekt om hur framtidens Lilla torg kommer att se ut när ombyggnationen är klar.

Bild från en film. Två kvinnor går på Lilla torg och pratar med varandra. I nedre delen av filmrutan står rubriken Framtidens Lilla torg.

I filmen presenterar projektledare och landskapsarkitekt hur Framtidens Lilla torg kommer att bli.

Så här kommer Lilla torg att se ut

Illustrations över allmäna ytan på Lilla torg

Illustration: WSP

Ett bilfritt torg

I ombyggnationen tas parkeringen bort och torget blir bilfritt. I stället läggs större fokus på plats för allmänheten att mötas och vistas på.

Samma marknivå på hela torget

En stor förändring är att torget och omgivande gator kommer att anläggas i en och samma marknivå. Centralt på torget kommer det att finnas en allmän mötesplats omringad av grönska med plats för avkoppling i både sol och skugga.

Delar av klosterruinen kommer att växa upp ur marken och klostret kommer fortfarande att visualiseras i markbeläggningen som en påminnelse om torgets historia. Här kommer också att finnas möjlighet att arrangera olika aktiviteter eller evenemang på ytan.

Uteserveringar blir kvar

Ytor för uteserveringar kommer att finnas kvar på torget, men utökas till att även kunna inrymmas längs med fasaderna runt torget. Den totala ytan för uteserveringar kommer inte att minska jämfört med tidigare år.

Illustration: WSP

Mer grönska

God belysning och grönska har varit viktigt att tillgodose för att skapa en trivsam plats. Förutom träd och planteringar som omger den allmänna ytan kommer klätterstöd och urnor med plantering att placeras ut både på torget och omgivande gator.

Ett tillgängligt torg

Att skapa ett tillgängligt torg för både personer med funktionsnedsättning och skapa framkomlighet för räddningstjänst, sophämtningsfordon och leveranser har varit väldigt viktigt. Därför kommer torgytan att omges av stråk som definierats utifrån det utrymme som räddningstjänsten behöver för att kunna framföra sina fordon.

Torgytan är uppdelad i sektioner med ett lite bredare längsgående stråk och två smalare tvärgående stråk för att skapa ett luftigare och mer tillgänglig torg. Markbeläggningen i stråken har valts utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Även gatorna runt torget kommer att göras om. Illustration; WSP

Gatorna runtomkring görs om

Projektet omfattar mer än bara ombyggnad av torget. Förutom torget ska även de anslutande gatorna Skolgatan, Köpmansgatan, Källegatan och Bankgatan byggas om samt korsningen Skolgatan–Fredrikvallsgatan. Det blir också bättre belysning och mer konst.

Här nedanför hittar du en mer detaljerad beskrivning av de olika delarna.

Skolgatan

Illustrationer: WSP

Skolgatan är entrén in till centrum från parkeringshuset Svartmunken. I dag är den bred och ogästvänlig med parkering på båda sidor och otillräcklig belysning. I ombyggnationen kommer Skolgatan få en intimare skala med enkelriktad trafik från söder till norr.

Körbanan blir fyra meter bred och separeras från ömse sidors tillgängliga stråk med planteringar, växtstöd och belysning. Längs med östra sidan finns korttidsparkeringar.

Korsningen Fredriksvallsgatan–Skolgatan

Illustration: WSP

Korsningen kommer att byggas om för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter, vilket kommer innebära att det endast blir ett körfält i varje riktning.

Passagerna över Fredriksvallsgatan och Skolgatan kommer att vara tydligt utmärkta, belysningen kommer att förbättras och låga planteringar kommer att placeras längs med sidorna för att skapa en mer välkomnande känsla. Här kommer även att finnas en taxizon samt korttidsparkeringar.  

Källegatan

Illustration: WSP

Källegatan kommer att breddas och få mer fokus på oskyddade trafikanter med gångbanor på båda sidor om vägen samt cykelparkering.

Sommartid tillåts ingen biltrafik passera den planerade vändzonen, vintertid blir gatan enkelriktad från vändzonen och vidare ut på Skolgatan.

Nya träd kommer att planteras utmed gatan.

Bankgatan

Bankgatan kommer att förses med ny beläggning och belysning och anpassas till gatans befintliga gestaltning.

Belysning

Illustration: WSP

På torget har stort fokus legat på trygg och vacker belysning. Ljusets uppgift är att tillgängliggöra Lilla torg och omkringliggande gator under dygnets mörka timmar samt bidra till att göra platsen vacker och trivsam att vistas på.

Ljussättningen ska bidra till att platsen känns trygg att vistas i utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.

Konstverket "Himmel och hav"

Illustration: WSP

På torgets allmänna yta kommer konstverket "Himmel och hav" av Vanna Bowles att placeras. Konstverket är en gestaltning som bjuder in till aktivitet, möte, vistelse och rekreation. Här ges möjlighet för besökare att sitta på murarna, men också att passera genom den gyllene porten eller låta sig fotograferas i densamma.

Gestaltningen tillför ett arkitektoniskt element till torget med sin rumslighet och tillför Halmstads offentliga konst ett nytt konstnärligt uttryck.

Fornlämningar och ledningsstråk

Det är en komplex uppgift att bygga om en historiskt viktig plats som Lilla torg. Det finns en historia under ytan med bland annat flertalet skelettgravar och en klosterruin. Om man tittar noga kan denna ses i dagens markbeläggning i form av markering med röd smågatsten.

Klostrets utbredning har legat till grund för gestalning av det nya torget. Dessutom finns det omfattande ledningsstråk som begränsar vad och var man kan bygga. Att få det som finns under markytan att harmonisera med det man vill åstadkomma ovan jord är därför inte alltid så lätt.

Utserveringar under byggnationen

Uteserveringarna är ett viktigt inslag på Lilla torg och projektet kommer att göra sitt yttersta för att verksamheterna ska kunna hålla öppet som vanligt under sommarmånaderna.

Femvåningshus på parkeringen

I nära anslutning till Lilla torg ligger en parkering på fastigheten Karl XI 7. Där planerar en privat aktör bygga ett femvåningshus. Det kommer troligtvis helt eller delvis att ske samtidigt som ombyggnaden av Lilla torg och arbetet samordnas.

Parkeringsplatserna där har redan ersatts med parkeringshuset Svartmunken.

Allmänheten har fått tycka till

Tidigt i projektet genomfördes en medborgarenkät där allmänheten fick möjlighet att förmedla vad man önskar att ett framtidens Lilla torg ska innehålla.

Det är många aspekter att ta hänsyn till när det ska göras en permanent ombyggnad av en plats. Förutom baskrav som sittplatser, cykelställ, växtlighet och trygg belysning så är inte minst allmänhetens synpunkter viktiga. Det är för stadens invånare som ombyggnaden görs.

Referensgrupper

Då en permanent ombyggnad påverkar många har projektet haft kontinuerliga avstämningar med olika referensgrupper för att få till en så hållbar och väl fungerande utformning som möjligt.

Referensgrupperna har, förutom flera förvaltningar från Halmstads kommun, bestått av representanter från bland annat Halmstad City, verksamhetsutövare (krögare, affärsinnehavare, köpmän med flera), fastighetsägare, räddningstjänst, renhållning, funktionsrättskonsulent, Kulturmiljö Halland och stadsarkitekt.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Uppstart, dialogforum, invånarenkät

Våren 2021

Byggstart

Planerad byggstart i slutet av september 2023. Byggnationen kommer att pågå i etapper.

Färdigt torg

Sommaren 2024

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Lilla torg ligger mellan Köpmansgatan och Klostergatan.