• Halmstads webbplatser

Utveckling av hotellverksamhet vid Norre katts park

Vindbryggan 3, Hf2

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planen är överklagad

Planen antogs 7 maj, men har blivit överklagad till mark- och miljödomstolen.

Hotell Norre park i centrala Halmstad vill utöka sin verksamhet och bygga en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög. Huvudbyggnadens kulturhistoriska värden säkerställs och får rivningsförbud.

Flygbild som visar fastigheten Vindbryggan 3. Till höger syns Norre katts park.

Planområdets gräns syns i vitt ovanpå flygfoto från 2022.

Planförslaget i korthet

Sökande vill utveckla den hotellverksamhet som funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. De planerade byggplanerna strider mot gällande detaljplan när det gäller byggnadshöjden och antalet våningar och det behövs därför en ny detaljplan.

Fastigheten Vindbryggan 3 ligger utmed Norra vägen och består i dag av en huvudbyggnad och en innergård med två gårdshus. I lokalerna bedrivs i dag hotellverksamhet och det är tänkt att fortsatt göra så, om än i större skala.

Illustrationskarta.

Hotellaktören har ansökt om planbesked för att utöka hotellet med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Förslaget innebär att de två gårdsbyggnaderna behöver rivas för att ge plats åt en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen.

Förslag på möjlig utformning. Höjden på den nya byggnaden har sänkts sedan samrådsförslaget. Grå byggnad är befintliga huvudbyggnaden mot Norra vägen.

Den föreslagna volymen syns förvånansvärt lite eller inte alls från omgivande gator i staden. Från Skolgatan och Fredriksvallsgatan syns i vissa lägen de övre hotellvåningarna, men volymen bryts upp av de lägre byggnaderna utmed dessa gator.

Högt kulturhistoriskt värde

Området kring Vindbryggan 3 bedöms ha högt kulturhistoriskt värde och fastighetens huvudbyggnad, med fasad utmed Norra vägen är byggd i början av 1900-talet i klassisk jugendstil. Huvudbyggnadens kulturhistoriska värden säkerställs i den nya detaljplanen och det införs även förbud mot rivning.

Hotellbyggnad med fem våningar ut mot gata.

Huvudbyggnaden i jugendstil skyddas mot rivning i nya detaljplanen.

Ändringar efter samråd

Planförslaget har justerats efter samrådet och bearbetats för att till större del ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Den nya byggnaden förseslås uppföras i 8 våningar med en högsta totalhöjd på 29 meter. Det innebär att volymen sänkts med 5 meter och nu har liknande skala som omkringliggande bebyggelse i kvarteret.

Bestämmelser har också lagts till som reglerar material, kulör och taktyp.

Tidsplan

Detaljplanen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av Mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Första kvartalet 2020.

Samråd

10 oktober–7 november 2022

Granskning

19 februari–11 mars 2024.

Antagande

Planen antogs av kommunstyrelsen 7 maj 2024, men har blivit överklagad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter Hf2 i kartan.