Utveckling av hotellverksamhet vid Norre katts park

Vindbryggan 3, Hf2

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Hotell Norre park i centrala Halmstad vill utöka sin verksamhet och bygga en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen för fastigheten.

Flygbild som visar fastigheten Vindbryggan 3. Till höger syns Norre katts park.

Planuppdraget i korthet

Sökande vill utveckla den hotellverksamhet som funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. De planerade byggplanerna strider mot gällande detaljplan när det gäller byggnadshöjden och antalet våningar och det behövs därför en ny detaljplan.

Fastigheten Vindbryggan 3 ligger utmed Norra vägen och består i dag av en huvudbyggnad och en innergård med två gårdshus. I lokalerna bedrivs i dag hotellverksamhet och det är tänkt att fortsatt göra så, om än i större skala.

Illustrationsskiss

Hotellaktören har ansökt om planbesked för att utöka hotellet med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Förslaget innebär att de två gårdsbyggnaderna behöver rivas för att ge plats åt en ny byggnad på innergården. Den nya byggnaden är tänkt att vara åtta våningar hög, vilket kräver ändringar i detaljplanen.

Volymskiss framtagen av Halmstads kommun. Vy från Fredriksvallsgatan.

Volymskiss framtagen av Halmstads kommun. Vy från taket på Svartmunkens parkeringshus.

Högt kulturhistoriskt värde

Området kring Vindbryggan 3 bedöms ha högt kulturhistoriskt värde och fastighetens huvudbyggnad, med fasad utmed Norra vägen är byggd i början av 1900-talet i klassisk jugendstil. Huvudbyggnadens kulturhistoriska värden säkerställs i den nya detaljplanen och det införs även förbud mot rivning.

Hotellbyggnad med fem våningar ut mot gata.

Huvudbyggnaden i jugendstil skyddas mot rivning i nya detaljplanen.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör eventuella justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

Första kvartalet 2020.

Samråd

10 oktober–7 november 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under andra kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter Hf2 i kartan.